Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 март 2014 г.

Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2014 г.: Към по-ефективни съдебни системи в ЕС

Днес Европейската комисия публикува второто издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, което има за цел насърчаване на качеството, независимостта и ефективността на съдебните системи в Европейския съюз. Информационното табло е инструмент, с който се предоставят обективни, надеждни и сравними данни за съдебните системи на държавите от ЕС. След първото издание през 2013 г. (IP/13/285) и с тазгодишното издание на Информационното табло ще продължат да се подпомагат държавите членки и ЕС да повишават ефективността на съдебните системи и по този начин да допринесат за стимулирането на икономическия растеж в Съюза. То е принос към европейския семестър — годишния процес на координация на икономическите политики в ЕС, който има за цел подобряване на икономическите резултати и конкурентоспособността на държавите членки чрез набор от специфични за всяка страна препоръки.

„Забавеното правосъдие е отказано правосъдие. Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието е ключов инструмент в икономическата стратегия на ЕС, който дава възможност за постигане на по-ефективно правосъдие за гражданите и бизнеса. Съществуването на добре функционираща, независима съдебна система е от основно значение за спечелването на доверието на гражданите и инвеститорите и е абсолютно необходимо за наличието на взаимно доверие в европейското пространство на правосъдие“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Това второ издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието се появява в момент, когато много държави членки извършват съдебни реформи, за да подобрят своята конкурентоспособност. Развитието и данните потвърждават колко е важно да продължат да се полагат сериозни и решителни усилия за подобряване на ефективността на съдебните системи в ЕС.“

В Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2014 г. са включени данни от различни източници. Повечето от количествените данни са предоставени от Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ) към Съвета на Европа, която събира данни от държавите членки. Информационното табло за 2014 г. е с акцент върху спорните граждански и търговски дела и върху административните дела. В него се разглеждат същите показатели като през 2013 г., но са използвани някои допълнителни източници на информация:

  • Ефективност на съдебните системи: сред показателите са продължителност на производствата, дял на приключените производства и брой висящи дела.

  • Качество: сред показателите са задължително обучение на съдиите, наблюдение и оценка на дейността на съдилищата, бюджет и човешки ресурси на съдилищата и наличност на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и на алтернативни способи за разрешаване на спорове.

  • Независимост: в Информационното табло се предоставят данни за усещането за независимост на съдебната система. Освен това в него за първи път се прави общ сравнителен преглед на начина, по който съдебните системи са организирани, за да защитават съдебната независимост в определени видове ситуации, когато тя може да е изложена на риск. Разглеждат се например правните гаранции по отношение на прехвърлянето или отстраняването на съдии.

В Информационното табло за 2014 г. са представени и резултатите от две пилотни проучвания, чрез които се предоставят допълнителни по-точни данни за продължителността (изразена в среден брой дни) на съдебните производства, свързани с конкурентното и потребителското право.

Сред основните заключения в Информационното табло на ЕС по въпросите на правосъдието за 2014 г. са (вж. приложението за по-подробна информация по области):

  • Някои държави членки продължават да са изправени пред особени предизвикателства по отношение на ефективността на своите съдебни системи. Продължителните производства на първа инстанция в съчетание с нисък дял на приключените производства или голям брой висящи дела показват, че са необходими по-нататъшни подобрения. Въпреки че някои държави членки неотдавна извършиха амбициозни реформи (например Португалия), резултатите от тях не са отразени в Информационното табло, тъй като данните са предимно от 2012 г.

  • Наличието на инструменти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в съдилищата се е подобрило, но има още какво да се желае, особено по отношение на улесняването на контактите между съдилищата и гражданите. Вече в почти всички държави членки съществуват механизми за алтернативно разрешаване на спорове, а в повечето държави се извършва наблюдение и оценка на дейността на съдилищата.

  • В почти една трета от държавите членки процентът на участие на съдиите в текущи обучения в областта на правото на ЕС е над 50%. Обучението на съдии и юристи и ИКТ инструментите са от съществено значение за ефективното функциониране на европейско пространство на правосъдие, основано на взаимно доверие.

  • В няколко държави членки се е повишило усещането за независимост, докато в други то е намаляло.

Следващи стъпки

Заключенията в информационното табло ще бъдат взети предвид при изготвянето на предстоящите специфични за всяка държава анализи в рамките на европейския семестър за 2014 г. Те също така ще бъдат взети предвид при работата по програмите за икономически реформи. Средства от ЕС (от Фонда за регионално развитие и Социалния фонд) могат да бъдат използвани за финансиране на реформи на националните съдебни системи.

Въз основа на първия сравнителен преглед на правните гаранции за защита на съдебната независимост Комисията възнамерява да задълбочи в още по-голяма степен този сравнителен анализ. Комисията ще работи с експерти от съдебната система и държавите членки, както и с юристи и европейски мрежи в областта на правосъдието, за подобряване на качеството, наличността и сравнимостта на данните, които ще се използват в бъдещите издания на Информационното табло.

Контекст

Повишаването на качеството, независимостта и ефикасността на съдебните системи вече е част от процеса на координиране на икономическата политика в ЕС в рамките на европейския семестър. Националните съдебни реформи са неразделна част и от програмите за икономически реформи в Гърция, Португалия и Кипър.

С Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието се подпомага работата в рамките на европейския семестър, като се идентифицират свързани с правосъдието проблеми, които се нуждаят от специално внимание. Наред с оценката на положението в отделните страни от ЕС Информационното табло за 2013 г. послужи при изготвянето на специфичните за всяка страна препоръки в областта на правосъдието в десет държави членки (България, Испания, Италия, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Унгария). По този начин то помага на ЕС и на държавите членки да изграждат по-ефективни съдебни системи за гражданите и бизнеса. Това от своя страна ще помогне за укрепване на стратегиите за растеж в съответните държави и в целия ЕС.

С Информационното табло не се прави едно-единствено общо класиране, а се извършва преглед на функционирането на всички съдебни системи въз основа на показатели, които са от общ интерес за всички държави членки. С него не се насърчава конкретен вид съдебна система. Независимо от модела на националната правосъдна система или правната традиция, на които тя се гради, някои от основните параметри на ефективната правосъдна система са навременност, независимост, финансова достъпност и лесен достъп до нея.

В Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2014 г. се използват същите показатели като в Информационното табло за 2013 г. Сред тях са времето, което е необходимо за решаване на делата в съда, процентът на решените дела, броят на висящите дела, използването на електронни средства за управление на делата, ползването на алтернативни методи за разрешаване на спорове, възможностите за обучение на съдиите и ресурсите за съдилищата. Не е достатъчно да се правораздава, нужно е освен това правораздаването да е видимо. Именно затова Информационното табло съдържа и данни относно усещането за независимост на съдебните системи въз основа на заключенията на Световния икономически форум.

За повече информация:

MEMO/14/194

Пакет за медиите: Европейско информационно табло в областта на правосъдието за 2014 г./Информационни страници по държави — данни, събрани от Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ) от държавите членки:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/140317_en.htm

Уебсайт на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Вивиан Рединг в Twitter: @VivianeRedingEU

ГД „Правосъдие“ в Twitter: @EU_Justice

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по ел. поща

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Efficiency

Figure 1: Time needed to resolve litigious civil and commercial cases* (1st instance/in days) (source: CEPEJ study)

*Litigious civil (and commercial) cases concern disputes between parties, for example disputes regarding contracts, following the CEPEJ methodology. The length of proceedings expresses the time (in days) needed to resolve a case in court, that is the time taken by the court to reach a decision at first instance. The 'disposition time' indicator is the number of unresolved cases divided by the number of resolved cases at the end of a year multiplied by 365 days.

Figure 2: Rate of resolving litigious civil and commercial cases (1st instance/in %) (source: CEPEJ study)

The clearance rate is the ratio of the number of resolved cases over the number of incoming cases. It measures whether a court is keeping up with its incoming caseload. The length of proceedings is linked to the rate at which the courts can resolve cases, the 'clearance rate', and to the number of cases that are still waiting to be resolved, 'pending cases'. When the clearance rate is about 100% or higher it means the judicial system is able to resolve at least as many cases as come in. When the clearance rate is below 100%, it means that the courts are resolving fewer cases than the number of incoming cases, and as a result, at the end of the year, the number of unresolved cases adds up as pending cases. If this situation persists over several years, this could be indicative of a more systemic problem as backlogs build up which further aggravate the workload of courts, and which cause the length of proceedings to rise further.

Figure 3: Number of litigious civil and commercial pending cases (1st instance/per 100 inhabitants) (source: CEPEJ study)

The number of pending cases expresses the number of cases that remains to be dealt with at the end of a period. The number of pending cases influences the disposition time. Therefore, in order to improve the length of proceedings measures to reduce the number of pending cases are required.

2. Quality

Figure 4: ICT Systems for the registration and management of cases (weighted indicator-min=0, max=4) (source: CEPEJ study)

Figure 5: Judges participating in continuous training activities in EU Law or in the law of another Member State (as a % of total number or judges)* ( source: European Commission, European Judicial Training, 2012)

*In a few cases reported by the Member States the ratio of participants to existing members of a legal profession exceeds 100%, meaning that participants took part in more than one training activity on EU law. Some of the exceptionally high figures may suggest that, the data delivered concerns training in all subjects and not just in EU law.

Figure 6: Budget for courts (in EUR per inhabitant)* (source: CEPEJ study)

* This figure indicates the annual approved budget allocated to the functioning of all courts, whatever the source and level of this budget (national or regional).

3. Independence

Figure 7: Perceived judicial independence (higher value means better perception) (source: World Economic Forum [WEF])

The WEF indicator is based on survey answers to the question: "To what extent is the judiciary in your country independent from the influences of members of government, citizens, or firms?" The survey was replied to by a representative sample of firms in all countries representing the main sectors of the economy (agriculture, manufacturing industry, non- manufacturing industry, and services).


Side Bar