Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En ny start: EU-kommissionens arbetsplan för att skapa sysselsättning, tillväxt och investeringar

Strasbourg, 16 december 2014

I dag antar EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2015 med de åtgärder man planerar att vidta under de kommande tolv månaderna för att uppnå verkliga resultat när det gäller sysselsättning, tillväxt och investeringar till konkret nytta för medborgarna. Det är en agenda för förändring.

Medborgarna vill ha mindre EU-inblandning i sin vardag, särskilt i de fall där medlemsländerna har bättre förutsättningar att agera och hitta lösningar. De förväntar sig att EU ska uträtta något när det gäller de stora ekonomiska och sociala frågorna, t.ex. att bekämpa arbetslösheten och öka konkurrenskraften. Medborgarna förväntar sig att EU ska vara tydligare med vad som görs och hur detta görs. Antagandet av arbetsprogrammet är en god utgångspunkt eftersom det klart och tydligt beskriver vad EU kommer och inte kommer att göra under 2015.

– Den här kommissionen utsågs på grundval av ett tydligt politiskt mandat: de tio prioriteringarna i våra politiska riktlinjer. Genom dagens arbetsprogram omsätts dessa tio prioriteringar i de första konkreta handlingarna. Medborgarna förväntar sig att EU ska få något gjort när det gäller de stora ekonomiska och sociala frågorna, och vill också se mindre EU-inblandning när medlemsländerna har bättre förutsättningar att vidta de rätta åtgärderna. Därför är vi fast beslutna att driva på förändringar och leda ett EU som är större och mer ambitiöst i stora frågor, och mer blygsamt i små frågor, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

– Det vi i dag lägger fram är en färdplan för att få EU tillbaka i arbete på grundval av tydliga prioriteringar. Under 2015 kommer den investeringsplan som presenterats att genomföras i syfte att få fart på vår ekonomi, tillvarata möjligheterna på den digitala inre marknaden för enskilda och företag, lansera den europeiska energiunionen och presentera en ny och balanserad europeisk migrationspolitik, säger EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.

– Vi måste se till att vi är redo att fokusera de politiska insatserna på de verkliga prioriteringarna. Vi har granskat alla förslag under behandling i EU-institutionerna och beslutat om vi vill behålla, ändra eller dra tillbaka dem. Vi vill uppnå praktiska resultat. Om det står klart att befintliga förslag inte kommer att leda till en överenskommelse som motsvarar våra mål kommer vi därför att föreslå andra vägar. På så sätt ser vi till att vår union fokuserar både på det som verkligen är viktigt och på att uppnå konkreta resultat för medborgarna. Den här gången är det verkligen annorlunda.

I kommissionens arbetsprogram för 2015 ingår 23 nya initiativ som Juncker-kommissionen föreslagit i enlighet med de politiska riktlinjerna som lades fram för Europaparlamentet. Dessutom föreslår kommissionen att 80 befintliga förslag ska dras tillbaka eller ändras av politiska eller tekniska skäl. Arbetsprogrammet innehåller riktade åtgärder på de områden där kommissionen vill uppnå resultat under 2015. På flera områden kommer kommissionen också att fortsätta att arbeta hårt för att se till att befintliga strategier och regler är ändamålsenliga, ger konkreta resultat och tillämpas korrekt.

23 nya initiativ som ger resultat

Det program som antas i dag omfattar 23 initiativ på områden där kommissionen har förbundit sig att uppnå resultat under 2015. Denna ”att göra"-lista inriktas på stora frågor som arbetstillfällen, tillväxt och investeringar i enlighet med Jean-Claude Junckers tio prioriteringar i de politiska riktlinjerna.

Kommissionen har särskilt åtagit sig att uppnå resultat under 2015 när det gäller följande:

  • En investeringsplan för EU: lagstiftning som kompletterar den plan som tillkännagavs förra månaden, som ska frigöra privata och offentliga investeringar i den reala ekonomin på minst 315 miljarder euro under de tre kommande åren.
  • Ett ambitiöst paket för den digitala inre marknaden som skapar förutsättningar för en digital ekonomi och ett digitalt samhälle som blomstrar genom att komplettera regelverket för telekommunikation, modernisera reglerna om upphovsrätt, förenkla för konsumenter som handlar på nätet, förbättra säkerheten på nätet och arbeta in det digitala perspektivet i andra politikområden.
  • De första stegen mot en europeisk energiunion för att trygga energiförsörjningen, ytterligare integrera de nationella energimarknaderna, minska efterfrågan på energi i Europa och minska det totala koldioxidinnehållet i de energikällor vi använder.
  • Rättvisare beskattning: En handlingsplan för åtgärder mot skatteflykt och skattebrott, som omfattar åtgärder på EU-nivå i syfte att övergå till ett system som innebär att det land där vinster görs också är beskattningsland samt automatiskt informationsutbyte om skattebeslut och stabilisering av bolagsskattebasen.
  • En europeisk agenda för migration: utforma ett nytt tillvägagångssätt för legal migration för att göra EU attraktivt för personer med begåvning och kompetens samt förbättra hanteringen av migration till EU genom ett utvidgat samarbete med länder utanför EU, solidaritet mellan medlemsländerna och kamp mot människohandel.
  • En fördjupad ekonomisk och monetär union: fortsatta ansträngningar för att främja ekonomisk stabilitet och locka investerare till Europa.

 

En fullständig lista över de 23 nya initiativen på vart och ett av de tio prioriterade områdena finns i bilaga 1.

En politisk nystart

När kommissionen utarbetade arbetsprogrammet granskade man cirka 450 förslag som för närvarande väntar på beslut i Europaparlamentet och rådet. Kommissionen föreslår nu att 80 av dessa förslag ska dras tillbaka eller ändras. Vissa förslag föreslås för tillbakadragande eftersom de inte längre ligger i fas med kommissionens prioriteringar. Men i många fall är kommissionen fortsatt fast besluten att uppnå de mål som eftersträvas. Förslagen fyller dock ingen funktion om de bara vilar på ett förhandlingsbord, eller om de blir så urvattnade i förhandlingarna de inte längre kan tjäna sina ursprungliga syften. I sådana fall kommer kommissionen att föreslå nya och bättre sätt att uppnå dessa mål. Kommissionen kommer att invänta synpunkter från Europaparlamentet och rådet om dessa förslag innan man formellt begär att de ska dras tillbaka.

En fullständig lista över förslagen för tillbakadragande finns i bilaga 2.

– Vi vill uppnå resultat. Den här kommissionen anser att EU måste ha höga ambitioner, även när det gäller miljökrav och sociala krav, säger kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Men det vore meningslöst att låta EU-institutionerna ödsla tid och energi på förslag som inte har några chanser att bli antagna, och som inte kommer att ge de konkreta resultat vi vill uppnå. I alla sådana fall kommer vi att fundera över andra, effektivare sätt att uppnå våra gemensamma mål.

Minska byråkratin och undanröja administrativa bördor

Arbetsprogrammet för 2015 återspeglar kommissionens förstärkta engagemang för bättre lagstiftning med utgångspunkt i programmet för ändamålsenlig lagstiftning, som syftar till att minska byråkratin och undanröja regelbördor och skapa förutsättningar som främjar investeringar. Kommissionärerna har kartlagt en rad förslag och befintliga rättsakter som kommer att ses över och ändras för att de ska fungera bättre för EU:s medborgare och företag. I detta ingår även förenkling av bl.a. den gemensamma jordbrukspolitiken.

En fullständig lista över förslagen för ändamålsenlig lagstiftning finns i bilaga 3.

Bakgrund

För första gången har kommissionen fört diskussioner med både Europaparlamentet och medlemsländerna för att söka stöd för programmet innan det presenterades. Kommissionen anser att förslagen är till nytta bara om de antas, godtas och genomförs korrekt i praktiken. Därför är stödet från Europaparlamentet och rådet nödvändigt.

Lär mer

Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer

Europeiska kommissionens arbetsprogram 2015

Kommissionens arbete

Tidigare Europeiska kommissionens arbetsprogram och bakgrundsmaterial

Europeiska kommissionen: Refit-programmet

MEMO/14/2704

IP/14/2703

Presskontakter

Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

För allmänheten:

Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post

Side Bar