Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Uusi alku: Euroopan komission työohjelma edistää työllisyyttä, kasvua ja investointeja

Strasbourgin, 16 joulukuu 2014

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt työohjelman vuodeksi 2015. Siinä esitetään toimet, joiden avulla komissio aikoo ensi vuonna saada aikaan tuloksia työllisyyden, kasvun ja investointien alalla, mistä koituu kansalaisille konkreettista hyötyä. Tämä on muutosohjelma.

Kansalaiset haluavat, että EU sekaantuu vähemmän heidän jokapäiväiseen elämäänsä eli niihin asioihin, jotka hoituvat paremmin jäsenvaltioiden tasolla. Sen sijaan he odottavat EU:lta vastauksia suuriin taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin, kuten työttömyyden vähentämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Kansalaiset odottavat EU:n kertovan avoimemmin siitä, mitä se tekee ja miten se sen tekee. Työohjelman hyväksyminen on hyvä lähtökohta, koska siinä kerrotaan selkeästi, mitä EU aikoo ja mitä se ei aio tehdä vuonna 2015.

"Tämän komission valinta perustuu selkeään poliittiseen mandaattiin eli poliittisissa suuntaviivoissa määriteltyihin kymmeneen painopisteeseen. Tänään hyväksytyssä työohjelmassa nämä kymmenen painopistettä muunnetaan konkreettisiksi tuotoksiksi. Kansalaiset odottavat EU:lta vastauksia suuriin taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. Toisaalta he myös haluavat, että EU ei puutu asioihin, jotka voidaan hoitaa paremmin jäsenvaltioissa. Siksi olemme sitoutuneet ajamaan muutosta ja viemään eteenpäin EU:ta, joka on isoissa asioissa isompi ja kunnianhimoisempi, mutta pienissä asioissa pienempi ja vaatimattomampi", komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker toteaa.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans puolestaan kertoo, että komission tänään esittämän suunnitelman selkeiden painopisteiden avulla Eurooppa saadaan takaisin töihin. "Vuonna 2015 toteutetaan investointiohjelma, jonka avulla kehitetään taloutta, avataan digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille, luodaan Euroopan energiaunioni ja esitetään uusi, tasapainoinen Euroopan muuttoliikestrategia.

Lainsäädäntötoimissa meidän on lähdettävä liikkeelle puhtaalta pöydältä, jotta voimme keskittyä todellisiin painopisteisiin: tätä varten olemme käyneet läpi kaikki ehdotukset, joiden käsittely on EU:n toimielimissä kesken, jotta voimme päättää, haluammeko hyväksyä ne sellaisinaan vai haluammeko muuttaa niitä tai peruuttaa ne kokonaan. Jos on selvää, että aiemmin tehdyistä ehdotuksista ei voida sopia tavoitteidemme mukaisesti, ehdotamme uudenlaisia ratkaisuja, koska haluamme saada aikaan konkreettisia tuloksia. Näin voimme varmistaa, että unionissa keskitytään todella tärkeisiin asioihin ja saadaan aikaan tuloksia kansalaisten hyväksi. Nyt toimitaan uudella tavalla."

Komission työohjelma vuodeksi 2015 sisältää 23 Junckerin komission uutta aloitetta, jotka perustuvat Euroopan parlamentille esitettyihin poliittisiin suuntaviivoihin, ja 80 aiemmin tehtyä ehdotusta, joiden osalta komissio esittää joko peruuttamista tai tarkistamista poliittisten tai teknisten syiden vuoksi. Työohjelma muodostuu kohdennetuista toimista, joiden avulla komissio haluaa saavuttaa tuloksia vuonna 2015. Lisäksi komissio pyrkii useilla aloilla määrätietoisesti varmistamaan, että vallitsevat toimintalinjat ja säännöt ovat tarkoituksenmukaisia ja tuottavat asianmukaisen täytäntöönpanon avulla konkreettisia tuloksia.

Kohti muutosta 23 uuden aloitteen voimin

Tänään hyväksyttyyn ohjelmaan sisältyy 23 aloitetta, jotka komissio on sitoutunut toteuttamaan vuonna 2015. Tässä koko vuodelle mitoitetussa työlistassa keskitytään ”isoihin asioihin”, kuten työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin puheenjohtaja Junckerin poliittisiin suuntaviivoihin sisältyvien kymmenen painopisteen mukaisesti.

Komissio on luvannut toteuttaa vuonna 2015 mm. seuraavat toimet:

  • Euroopan investointiohjelma: viime kuussa julkistetun investointiohjelman perusteella toteutetaan lainsäädäntötoimia, joiden avulla reaalitalouteen saadaan kolmen seuraavan vuoden aikana vähintään 315 miljardin euron arvosta julkista ja yksityistä rahoitusta.
  • Kunnianhimoinen digitaalisia sisämarkkinoita koskeva paketti: luodaan edellytykset vireälle digitaalitaloudelle ja -yhteiskunnalle täydentämällä televiestintäalan sääntelykehystä, päivittämällä tekijänoikeussääntöjä, yksinkertaistamalla verkko-ostoksiin ja digitaaliseen kaupankäyntiin liittyviä kuluttajasääntöjä, parantamalla tietoverkkoturvallisuutta ja ottamalla digitalisoituminen huomioon kaikissa politiikkatoimissa.
  • Euroopan energiaunionin perustaminen: energian toimitusvarmuuden turvaamiseksi jatketaan kansallisten energiamarkkinoiden yhdentämistä, vähennetään energian kysyntää Euroopassa ja pyritään energiapaletin vähähiilisyyteen.
  • Oikeudenmukaisempi lähestymistapa verotukseen: laaditaan toimintasuunnitelma veronkierron ja veropetosten torjunnasta mm. EU:n tasolla toteutettavien toimien avulla niin, että voidaan ottaa käyttöön järjestelmä, jonka mukaan verotus tapahtuu siinä maassa, jossa voitotkin ovat syntyneet; tähän sisältyvät automaattinen tietojenvaihto veropäätöksistä ja yhtiöveropohjan yhtenäistäminen.
  • Euroopan muuttoliikestrategia: luodaan uusi lähestymistapa lailliseen muuttoliikkeeseen, jotta EU houkuttelisi lahjakkaita ja ammattitaitoisia muuttajia, ja parannetaan EU:hun suuntautuvan muuttoliikkeen hallintaa tehostamalla yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, edistämällä solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken ja torjumalla ihmiskauppaa.
  • Talous- ja rahaliiton syventäminen: jatketaan toimia talouden vakauttamiseksi ja investointien houkuttelemiseksi Eurooppaan.

 

Luettelo 23 uudesta aloitteesta kymmenellä painopistealalla on liitteessä 1.

Politiikkojen uudelleenarviointi

Komissio on työohjelman laatimisen yhteydessä käynyt läpi noin 450 säädösehdotusta, joiden käsittely Euroopan parlamentissa ja neuvostossa on vielä kesken, ja ehdottaa, että niistä 80 joko peruttaisiin tai että niitä tarkistettaisiin. Osa ehdotuksista halutaan peruuttaa, koska ne eivät vastaa uuden komission painopisteitä. Monissa tapauksissa komissio on toki edelleen vahvasti asetettujen tavoitteiden takana. Ehdotuksista ei kuitenkaan ole hyötyä, jos ne lojuvat neuvottelupöydällä tyhjän panttina tai jos ne vesitetään neuvotteluissa niin pahasti, että alkuperäiseen tavoitteeseen ei voida enää päästä. Tällaisissa tapauksissa komissio ehdottaa uusia keinoja, joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin. Komissio odottaa Euroopan parlamentin ja neuvoston näkemyksiä näistä ehdotuksista ennen kuin peruu ne virallisesti.

Luettelo ehdotuksista, joita ehdotetaan peruutettavaksi, on liitteessä 2.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans ilmoittaa komission haluavan tuloksia. "Komissio on yhtä mieltä siitä, että EU:n on oltava kunnianhimoinen myös ympäristöä ja sosiaaliturvaa koskevissa asioissa. EU:n toimielinten on kuitenkin turha haaskata aikaa ja energiaa ehdotuksiin, joilla ei ole edellytyksiä mennä läpi – niin ei saada aikaan haluttuja konkreettisia tuloksia. Tällaisissa tapauksissa keksimme muita, tehokkaampia keinoja saavuttaa yhteiset tavoitteet", varapuheenjohtaja Timmermans toteaa.

Byrokratian vähentäminen ja sääntelytaakan keventäminen

Vuoden 2015 työohjelma edustaa komission entistä tiiviimpää sitoutumista sääntelyn parantamiseen sääntelyn toimivuutta koskevan REFIT-ohjelman pohjalta. Tavoitteena on byrokratiaa vähentämällä ja sääntelytaakkaa keventämällä luoda investointeja houkutteleva toimintaympäristö. Komission kollegio on tutkinut, mitä ehdotuksia ja voimassa olevia säädöksiä olisi tarkistettava niin, että niistä olisi enemmän hyötyä Euroopan kansalaisille ja yrityksille. Samaan tavoitteeseen pyritään mm. yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamistoimilla.

Luettelo näistä REFIT-ohjelman mukaisista ehdotuksista on liitteessä 3.

Tausta

Komissio on nyt ensimmäisen kerran käynyt vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa saadakseen niiden tuen jo työohjelman valmisteluvaiheessa. Komission näkemyksen mukaan ehdotuksista on hyötyä vain jos ne hyväksytään ja pannaan asianmukaisella tavalla täytäntöön käytännössä. Tätä varten on erittäin tärkeää saada niille muiden lainsäätäjien tuki.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Junckerin poliittiset suuntaviivat

Euroopan komission työohjelma vuodeksi 2015: verkkosivut

Euroopan komissio työssään

Euroopan komission aiemmat työohjelmat ja muut keskeiset asiakirjat

Euroopan komission REFIT-ohjelman verkkosivut

IP/14/2703

Lisätietoa tiedotusvälineille

Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar