Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Nový začátek: Pracovní plán Evropské komise pro zaměstnanost, růst a investice

Štrasburk, 16 prosinec 2014

Evropská komise dnes přijala svůj pracovní program na rok 2015 – se všemi kroky, které hodlá v příštích 12 měsících podniknout pro větší zaměstnanost, růst a investice a které přinesou občanům konkrétní výhody. Je to plán na změnu.

Občané si přejí, aby EU méně zasahovala do jejich každodenního života, zvláště tam, kde mohou lépe jednat a nabídnout řešení členské státy. Očekávají, že se EU vypořádá s velkými ekonomickými a sociálními výzvami, jako je boj s nezaměstnaností a zvyšování konkurenceschopnosti. Očekávají, že bude EU otevřenější v tom, co dělá a jak to dělá. Přijetí pracovního programu, který zcela transparentně nastiňuje, co EU bude a co nebude dělat v roce 2015, je dobrý začátek.

Jak prohlásil předseda Komise Jean-Claude Juncker: „Tato Komise byla zvolena s jasným politickým mandátem: naplnit deset priorit definovaných v rámci našich hlavních politických směrů. Pracovní program, který jsme dnes přijali, převádí oněch deset priorit na první konkrétní cíle. Občané očekávají, že se EU vypořádá s velkými ekonomickými a sociálními výzvami, a chtějí, aby méně zasahovala tam, kde jsou k adekvátní reakci lépe vybaveny členské státy. Proto jsme se zavázali ke změně a k tomu, že povedeme EU, která bude větší a ambicióznější ve velkých věcech a menší a skromnější ve věcech malých.“

První místopředseda Komise Frans Timmermans jeho slova doplnil: „To, co dnes předkládáme, je plán, jak se dát znovu do práce a vycházet při tom z jasných priorit. Rok 2015 je rok, kdy představíme již ohlášený investiční plán k oživení ekonomiky, otevřeme příležitosti, které nabízí jednotný digitální trh občanům a podnikům, odstartujeme evropskou energetickou unii a předložíme návrh nové, vyvážené migrační politiky.

Potřebujeme čistý stůl, abychom mohli své politické úsilí zaměřit na to, co je skutečně prioritou: prošli jsme každý legislativní návrh, který momentálně leží na stole některého z evropských orgánů a čeká na schválení, a rozhodli, zda jej zachováme, pozměníme, nebo stáhneme. Chceme mít v ruce výsledky, takže tam, kde je zřejmé, že předložený návrh nebude schválen tak, aby splňoval naše cíle, navrhneme alternativní přístup. Zaručíme tak, aby se Unie soustředila na to, na čem skutečně záleží, a zároveň přinášela občanům konkrétní výsledky. Tentokrát jsou věci opravdu jinak.“

Pracovní program Komise na rok 2015 obsahuje 23 nových iniciativ navržených Junckerovou Komisí na základě hlavních politických směrů, jež byly představeny Evropskému parlamentu, a 80 stávajících návrhů, jež Komise navrhuje z politických či technických důvodů stáhnout nebo upravit. Představuje cílené akce, které bude Komise realizovat v roce 2015. Kromě toho v mnoha oblastech bude Komise nadále tvrdě pracovat, aby zajistila, že stávající politiky a předpisy plní svůj účel, přinášejí konkrétní výsledky a jsou řádně prováděny.

23 nových iniciativ ke změně

Dnes přijatý program stanoví 23 iniciativ představujících politický závazek Komise pro rok 2015. Tento „seznam úkolů“ na dvanáct měsíců se v souladu s deseti prioritami podle politických směrů předsedy Junckera zaměřuje na „velké věci“, jako je zaměstnanost, růst a investice.

Komise se zavázala splnit v roce 2015 zejména následující:

  • Investiční plán pro Evropu: legislativní opatření v návaznosti na plán ohlášený minulý měsíc s cílem aktivovat veřejné a soukromé investice do reálné ekonomiky v příštích třech letech o objemu nejméně 315 miliard eur.
  • Ambiciózní balíček pro jednotný digitální trh: vytvoření podmínek pro aktivní digitální ekonomiku a společnost, a to úpravou regulace v oblasti telekomunikací, modernizací autorskoprávních předpisů, zjednodušením předpisů pro on-line a digitální nakupování, zvýšením kybernetické bezpečnosti a plošným rozšířením digitalizace.
  • První kroky k evropské energetické unii: zajištění bezpečnosti dodávek energie, silnější integrace vnitrostátních trhů s energií, snížení poptávky po energii v Evropě a snižování emisí uhlíku.
  • Spravedlivější přístup ke zdanění – akční plán pro boj proti daňovým únikům a podvodům, včetně opatření na úrovni EU směřujících k přechodu na systém, v němž by stát, v němž jsou generovány zisky, byl také státem zdanění, a včetně automatické výměny informací o daňových rozhodnutích a stabilizace základu daně z příjmu právnických osob.
  • Evropská migrační politika: vytvoření nového přístupu k legální migraci, který z EU učiní atraktivní destinaci pro talentované a schopné lidi, a lepší řízení migrace do EU pomocí větší spolupráce se třetími zeměmi, solidarity mezi členskými státy a boje proti obchodu s lidmi.
  • Hlubší hospodářská a měnová unie: pokračování v úsilí o posílení ekonomické stability a přilákání investorů do Evropy.

 

Úplný seznam 23 nových iniciativ v každé z deseti prioritních oblastí politiky naleznete v příloze 1.

Politická diskontinuita

Během přípravy svého pracovního programu Komise přezkoumala přibližně 450 návrhů, které čekají na rozhodnutí Evropského parlamentu nebo Rady, a navrhla, aby 80 z nich bylo staženo nebo pozměněno. V některých případech navrhuje nová Komise stažení proto, že návrhy neodpovídají jejím prioritám. V mnoha jiných případech je ovšem Komise pevně odhodlána cíle, jež tyto návrhy sledují, podpořit. Návrhy však nejsou k ničemu, pokud pouze leží na jednacím stole nebo pokud jsou během jednání natolik změněny a oslabeny, že svůj původní účel nemohou splnit. V takových případech Komise navrhne nové, lepší způsoby jak daných cílů dosáhnout. Předtím než návrhy oficiálně stáhne, vyčká Komise na názor Evropského parlamentu a Rady.

Úplný seznam návrhů, jejichž stažení se navrhuje, je uveden v příloze 2.

První místopředseda Frans Timmermans vysvětlil: „Chceme výsledky. Tato Komise se shodla, že Evropa musí být ambiciózní, a to i ve vztahu k environmentálním a sociálním standardům. Je však zbytečné, aby orgány EU plýtvaly časem a energií na návrhy, které nemají šanci na přijetí – tím výsledků, jaké chceme, nedosáhneme. Ve všech takových případech proto vymyslíme jiný, účinnější způsob jak našich společných cílů dosáhnout.“

Méně byrokracie a odstranění regulační zátěže

Pracovní program na rok 2015 odráží pevný závazek Komise prostřednictvím Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů, jehož cílem je omezit byrokracii a odstranit regulační zátěž, zlepšovat právní úpravu a přispět tak k vytvoření příznivého investičního prostředí. Sbor komisařů vybral soubor návrhů a stávajících předpisů, jež přezkoumá a upraví tak, aby lépe sloužily občanům i podnikům EU. To zahrnuje i snahu o zjednodušení například společné zemědělské politiky.

Úplný seznam návrhů, jež budou přezkoumány, je uveden v příloze 3.

Souvislosti

Komise při přípravě svého pracovního programu vůbec poprvé spolupracovala s Evropským parlamentem a členskými státy, aby pro něj předtím než jej představí, získala podporu. Věří, že návrhy mají smysl, pouze jsou-li přijaty, schváleny a řádně provedeny, a proto je podpora Evropského parlamentu a Rady nutná.

Další informace

Politické směry předsedy Junckera

Internetové stránky pracovního programu Komise na rok 2015

Činnost Evropské komise

Minulé pracovní programy Komise a hlavní dokumenty

Internetová stránka programu Evropské komise REFIT

MEMO/14/2704

IP/14/2703

Kontaktní osoby

Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Pro veřejnost:


Side Bar