Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Eurobaromeetri standarduuring 2014. aasta sügisel: usaldus Euroopa Liidu vastu on suurenemas

Brüssel, 17 detsember 2014

Täna avaldatakse värskeima Eurobaromeetri standarduuringu tulemused. 2014. aasta sügise Eurobaromeetri standarduuring on esimene tervet ELi hõlmav arvamusküsitlus pärast seda, kui Junckeri komisjon 1. novembril 2014 ametisse asus.

Uued tulemused näitavad peamiste poliitiliste näitajate paranemist.

Üha enam on inimestel positiivne kuvand Euroopa Liidust ja nad usaldavad seda. Samuti on märkimisväärne avalik toetus peamistele poliitikavaldkondadele, mis toodi välja komisjoni poliitilistes suunistes.

Nende eurooplaste arv, kes ütlevad, et neil on EList positiivne kuvand, on kasvanud 35%-lt juunis 39%-le novembris. 37%-l on neutraalne ja 22%-l negatiivne kuvand (25% juunis).

Lisaks on nende eurooplaste arv, kes ütlevad, et nad usaldavad Euroopa Liitu, samuti kasvanud 37%-ni (6 protsendipunkti enam võrreldes eelmise küsitlusega, mis toimus kohe pärast Euroopa Parlamendi valimisi). Keskmine usaldus liikmesriikide parlamentide vastu on samuti pisut kasvanud, nimelt 29%-ni (+2 protsendipunkti).

Inimeste arv, kes ütlevad, et nende arvamust võetakse ELis kuulda, on vähenenud (40%, -2), pärast seda, kui see oli saavutanud 10 aasta kõrgeima taseme kohe pärast Euroopa Parlamendi valimisi 2014. aasta mais.

Ootused majanduse suhtes ja toetus eurole on jäänud stabiilseks.

Majanduse koha pealt on eurooplaste ootused jäänud suhteliselt stabiilseks, enam kui viiendik (22%, -1 protsendipunkt) on optimistlik järgmise 12 kuu suhtes, samas kui 45% eeldavad, et olukord jääb samaks. See tähendab, et enam kui kuus eurooplast kümnest arvavad, et majandusolukord ei halvene. Nende eurooplaste hulk, kes arvavad, et kriisi mõju töökohtadele on juba haripunkti jõudnud (44%, -2), on pisut väiksem kui nende hulk, kes arvavad, et „kõige hullem on veel ees” (46%, +2).

Toetus eurole on stabiilne (56% ELis, 67% euroalal). Toetus ühisrahale on suurenenud 18 liikmesriigis, kõige enam Leedus (63%, +13), kes ühineb euroalaga 1. jaanuaril 2015, ja Lätis (74%, +6).

Eurooplased on kõige enam mures majanduse ja sisserände pärast.

Kodanike peamistest probleemidest rääkides kerkib kõige sagedamini nimetatud teemana nii riiklikul kui ka ELi tasandil üha enam esile sisseränne. 24%-ga (+3 protsendipunkti) on see nüüd neljas kõige sagedamini nimetatud teema ELi tasandil ja 18%-ga (+3 protsendipunkti) kolmas kõige sagedamini nimetatud teema riiklikul tasandil. Maltal, Ühendkuningriigis ja Saksamaal nimetavad kodanikud seda isegi peamiseks probleemiks.

Eurobaromeetri uuring näitab ka kodanike tugevat toetust Junckeri komisjoni prioriteetsetele teemadele.

  • Mis puudutab ELi-sisest investeerimist, siis üle 60% eurooplastest on nõus, et avaliku sektori raha tuleks kasutada erasektori investeeringute stimuleerimiseks ELi tasandil.
  • Energia osas toetab 73% eurooplastest ühist energiapoliitikat ELi liikmesriikides.
  • Enamiku eurooplaste jaoks on ühisturg (inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine ELi sees) üks ELi kõige positiivsem saavutus (52%), kohe pärast rahu liikmesriikide vahel (56%).
  • Rände teema kohta ütleb 71% eurooplastest, et nad toetavad ühist Euroopa rändepoliitikat. Enamik eurooplasi (52%) suhtuvad positiivselt sisserändesse teistest ELi liikmesriikidest.

 

Ning lõpetuseks – inimesed on jäänud optimistlikuks ELi tuleviku suhtes. 56% (muutusteta) eurooplasi ütleb, et nad on optimistlikud, samas kui 37% (-1) ütlevad, et nad on pessimistlikud.

Taustteave

2014. aasta sügise Eurobaromeetri standarduuring korraldati intervjuuküsitlusena 8.–17. novembril 2014. ELi liikmesriikides ja kandidaatriikides küsitleti kokku 32 598 inimest.

Lisateave

Täna avaldatud esimesed tulemused annavad ülevaate Eurooplaste seisukohtadest ELi suhtes, selle institutsioonide ja poliitika kohta ning kodanike peamistest muredest ja arvamustest majandusolukorra kohta.

Esialgsed tulemused on kättesaadavad aadressil:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm


LISA

1. ELi kuvand2. Usaldus ELi vastu3. „Minu arvamust võetakse ELis kuulda”4. Optimism ELi tuleviku suhtes5. Toetus eurole
Eurobaromeetri standarduuring nr 82, sügis 2014

Küsitluse kuupäevad: 8.–17. november 2014

ELi 28 liikmesriigis korraldati 27 901 intervjuud täiskasvanutega (üle 15-aastased isikud).

 

IP/14/2702

Kontaktandmed ajakirjanikele

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar