Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. januára 2014

Zamestnanosť: Komisia navrhuje zlepšiť sieť na hľadanie zamestnania EURES

Celoeurópska sieť na hľadanie zamestnania EURES by sa podľa návrhu, ktorý práve predložila Európska komisia, mala posilniť s cieľom poskytovať viac ponúk pracovných miest, zvýšiť pravdepodobnosť nachádzania vhodných pracovných miest a pomôcť zamestnávateľom, najmä malým a stredným podnikom, s rýchlejším a lepším obsadzovaním voľných pracovných miest.

Po schválení Radou ministrov EÚ a Európskym parlamentom by tento návrh pomáhal občanom s čo možno najinformovanejším výberom, pokiaľ ide o presťahovanie sa do zahraničia za prácou. „Návrh Komisie predstavuje ambiciózny krok v rámci boja proti nezamestnanosti, vykonaný veľmi praktickým spôsobom. To by pomohlo riešiť nerovnováhy na trhu práce prostredníctvom maximalizácie výmeny dostupných voľných pracovných miest v celej EÚ a zabezpečilo by lepšie zosúlaďovanie ponúkaných pracovných miest s požiadavkami záujemcov o zamestnanie. Reformovaná sieť EURES by uľahčovala pracovnú mobilitu a prispievala k dosiahnutiu skutočne integrovaného trhu práce v EÚ,“ zdôraznil komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Navrhované nové pravidlá by sieť EURES urobili efektívnejšou, nábor pracovníkov transparentnejším a posilnili by spoluprácu medzi členskými štátmi tým, že by sieti EURES umožnili, aby:

ponúkala cez internetový portál EURES viac voľných pracovných miest v EÚ vrátane miest ponúkaných súkromnými službami zamestnanosti. Uchádzači o prácu z celej Európy by mali okamžitý prístup k rovnakej ponuke pracovných miest a registrovaní zamestnávatelia by mohli vyberať pracovníkov z rozsiahlejšieho súboru životopisov

vykonávala automatické zosúlaďovanie voľných pracovných miest a životopisov

poskytovala základné informácie o trhu práce v EÚ a sieti EURES akémukoľvek uchádzačovi o zamestnanie alebo zamestnávateľovi v celej Únii

ponúkala uchádzačom a zamestnávateľom služby na podporu mobility s cieľom uľahčiť prijímanie pracovníkov a ich integráciu v rámci nových pracovných miest v zahraničí

zlepšovala koordináciu a výmenu informácií o vnútroštátnych nedostatkoch a prebytkoch pracovných síl medzi členskými štátmi, vďaka čomu by sa mobilita stala neoddeliteľnou súčasťou ich politík zamestnanosti.

Tieto zlepšenia by boli prínosom pre uchádzačov o zamestnanie a podniky všetkých veľkostí, ale najmä MSP, keďže v súčasnosti môže dochádzať k tomu, že si nemôžu dovoliť hľadať zamestnancov v zahraničí bez služieb, ktoré sieť EURES poskytuje bezplatne.

Súvislosti

Navrhované nariadenie o EURES je jedným z radu opatrení s cieľom uľahčiť voľný pohyb pracovníkov, akým je aj návrh Komisie z apríla 2013 na zlepšenie uplatňovania práva pracovníkov na voľný pohyb (IP/13/372, MEMO/13/384), ktoré má čoskoro prijať Rada ministrov EÚ i Európsky parlament, a kam patrí aj oznámenie z novembra o voľnom pohybe osôb (IP/13/1151, MEMO/14/9).

V súčasnosti pracuje v inom členskom štáte približne 7,5 milióna Európanov, čo je len 3,1 % celkovej pracovnej sily. Každý rok sa v priemere okolo 700 000 ľudí presťahuje za prácou do iného štátu v rámci EÚ, čo je oveľa nižšia miera (0,29 %) než v prípade Austrálie (1,5 % medzi 8 štátmi) alebo USA (2,4 % medzi 50 štátmi).

Z Európskeho monitora voľných pracovných miest vyplýva, že napriek rekordnej nezamestnanosti v Európe v prvom štvrťroku 2013 boli otvorené 2 milióny voľných pracovných miest. Zatiaľ čo existencia otvorených voľných pracovných miest je charakteristickým znakom dynamiky trhov práce, značná časť týchto pracovných miest môže vznikať v dôsledku nedostatku pracovných síl, ktorý nie je možné vyriešiť lokálne.

Mobilita sa však počas posledných rokov výrazne zvýšila. Od roku 2005 sa počet pracovníkov EÚ pôsobiacich v inom členskom štáte zvýšil až na 4,7 milióna. Okrem toho sa zvyšoval aj počet ľudí so zámerom využívať mobilitu: počet registrovaných uchádzačov o zamestnanie na portáli EURES sa skokovo zvýšil zo 175 000 v roku 2007 na 1 100 000 v roku 2013.

Sieť EURES, založená v roku 1993, vznikla na základe spolupráce medzi Európskou komisiou a verejnými službami zamestnanosti členských štátov EÚ plus Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ako aj inými partnerskými organizáciami. Má vyše 850 poradcov EURES, ktorí sú v každodennom kontakte s uchádzačmi o prácu a zamestnávateľmi v celej Európe.

Sieť funguje prostredníctvom portálu EURES. Portál je jedinečný v rámci EÚ v tom, že je bezplatný a poskytuje informácie o životných a pracovných podmienkach vo všetkých zúčastnených krajinách v 25 jazykoch. Portál umožňuje kedykoľvek počas daného mesiaca prístup k viac ako 1,4 milióna voľných pracovných miest a 1,1 milióna životopisov.

Sieť EURES predstavuje približne 150 000 umiestnených ľudí ročne (50 000 prostredníctvom jej poradcov a 100 000 prostredníctvom jej portálu).

Ďalšie informácie

Správa na webovej stránke GR pre zamestnanosť

Webové stránky komisára Andora

Sledujte komisára Andora na Twitteri

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na tejto stránke

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar