Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. tammikuuta 2014

Työllisyys: Komissio ehdottaa parannuksia EURES-työnhakuverkostoon

Euroopan komission esittämällä ehdotuksella on tarkoitus vahvistaa Euroopan laajuista EURES-työnhakuverkostoa niin, että työtarjoukset lisääntyvät, avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden yhteensaattaminen paranee ja työnantajien, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, on helpompi täyttää avoimia työpaikkoja nopeammin ja paremmin.

Kunhan EU:n ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet ehdotuksen, se auttaa kansalaisia tekemään mahdollisimman hyvin tietoon perustuvia valintoja, jotka liittyvät ulkomaille muuttoon työskentelyä varten. ”Komission ehdotus on kunnianhimoinen käytännön toimi työttömyyden torjumiseksi. Sillä voidaan puuttua työmarkkinoiden epätasapainoon maksimoimalla avoimia työpaikkoja koskevien tietojen vaihto koko EU:ssa ja varmistamalla täsmällisempi avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden yhteensovittaminen. Uudistetulla EURES-verkostolla voidaan helpottaa työvoiman liikkuvuutta ja edistää aidosti yhdentyneiden EU:n työmarkkinoiden saavuttamista”, totesi László Andor, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava Euroopan komission jäsen.

Ehdotetuilla uusilla säännöillä EURES-verkostosta tulisi tehokkaampi, rekrytoinnista avoimempaa ja jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä vahvempaa, etenkin seuraavien ansiosta:

Tarjotaan EURES-portaalilla enemmän avoimia työpaikkoja EU:ssa, myös yksityisten työnvälityspalvelujen kautta. Työnhakijat kaikkialla Euroopassa saisivat välittömästi tiedon samoista avoimista työpaikoista ja rekisteröityneet työnantajat voisivat hyödyntää kattavaa ansioluetteloiden reserviä rekrytoinnissa.

Sovitetaan automaattisesti yhteen avoimia työpaikkoja ja ansioluetteloita.

Annetaan perustietoja EU:n työmarkkinoista ja EURES-verkostosta kaikille työnhakijoille ja työnantajille koko unionissa.

Tarjotaan työnhakijoille ja työnantajille liikkuvuuteen liittyviä tukipalveluita, joilla helpotetaan rekrytointia ja työntekijöiden integroitumista uuteen työhön ulkomailla.

Parannetaan koordinointia ja tietojen vaihtoa työvoiman puutteesta ja ylitarjonnasta jäsenvaltioissa ja tehdään liikkuvuudesta olennainen osa jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkaa.

Näistä parannuksista on etua työnhakijoille ja kaiken kokoisille yrityksille, mutta etenkin pk-yrityksille, koska tällä hetkellä niillä ei ehkä ole varaa rekrytoida ulkomailta ilman maksuttomia EURES-palveluita.

Tausta

Ehdotettu EURES-asetus on yksi toimenpiteistä, jolla helpotetaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, samoin kuin komission huhtikuussa 2013 tekemä ehdotus parannuksista työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden soveltamiseen (IP/13/372, MEMO/13/384), joka on tarkoitus hyväksyä piakkoin EU:n ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa, sekä marraskuussa annettu tiedonanto ihmisten vapaasta liikkuvuudesta (IP/13/1151, MEMO/13/1041).

Tällä hetkellä noin 7,5 miljoonaa eurooppalaista työskentelee muussa kuin kotijäsenvaltiossaan, mikä on vain 3,1 prosenttia koko työvoimasta. Keskimäärin 700 000 ihmistä muuttaa joka vuosi työskentelemään toiseen EU-maahan; tämä osuus (0,29 prosenttia) on paljon pienempi kuin Australiassa (1,5 prosenttia 8 osavaltion välillä) ja Amerikan yhdysvalloissa (2,4 prosenttia 50 osavaltion välillä).

European Vacancy Monitor -julkaisusta käy ilmi, että huipputyöttömyydestä huolimatta Euroopassa oli 2 miljoonaa avointa työpaikkaa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Avointen työpaikkojen esiintyminen on osa työmarkkinadynamiikkaa, mutta merkittävä osa näistä avoimista työpaikoista saattaa olla seurausta työvoimapulasta, jota ei voida ratkaista paikallisesti.

Liikkuvuus on kuitenkin kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vuodesta 2005 lähtien muussa kuin kotijäsenvaltiossaan työskentelevien määrä on kasvanut 4,7 miljoonaan. Myös liikkuvuutta koskevat aikeet ovat lisääntyneet: EURES-portaaliin rekisteröityneiden työnhakijoiden määrä on kasvanut vuosien 2007 ja 2013 välillä 175 000:sta 1 100 000:een.

Vuonna 1993 perustettu EURES on Euroopan komission sekä EU:n jäsenvaltioiden ja Norjan, Islannin ja Liechtensteinin julkisten työvoimapalveluiden ja muiden kumppaniorganisaatioiden yhteistyöverkosto. Sen palveluksessa on yli 850 EURES-neuvojaa, joka ovat päivittäin yhteydessä työnhakijoihin ja työnantajiin kaikkialla Euroopassa.

Verkosto toimii myös EURES-portaalin kautta. Portaali on ainutlaatuinen EU:ssa, koska se tarjoaa maksuttomasti tietoa elin- ja työoloista kaikissa osallistuvissa maissa 25 kielellä. Portaalissa on koko ajan saatavilla yli 1,4 miljoonaa avointa työpaikkaa ja 1,1 miljoonaa ansioluetteloa.

EURES-verkoston kautta tehdään noin 150 000 työhönsijoitusta vuodessa (50 000 neuvonantajien ja 100 000 portaalin kautta).

Lisätietoja

Uutinen työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston verkkosivustolla

László Andorin verkkosivut

Seuraa László Andoria Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar