Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. jaanuar 2014

Tööhõive. Komisjon teeb ettepaneku täiustada üleeuroopalist tööotsimisvõrgustikku EURES

Euroopa Komisjoni äsja esitatud ettepanekuga loodetakse tugevdada üleeuroopalist tööotsimisvõrgustikku EURES, et pakkuda rohkem töökohti, suurendada tõenäosust, et töö otsijad ja pakkujad saavad kokku, aidata tööandjatel, eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel täita kiiremini ja paremini vabu töökohti.

Pärast seda, kui ELi ministrite nõukogu ja Euroopa Parlament on ettepaneku vastu võtnud, aitab see võrgustik kodanikel teha võimalikult teadlikke valikuid välismaale tööle minemise osas. „Komisjoni ettepanek on ambitsioonikas samm, et võidelda töötusega väga praktilisel viisil. See aitaks tasakaalustada tööturgu, maksimeerides olemasolevate tööpakkumiste vahetamist kogu ELis, ning tagada vabade töökohtade ja tööotsijate täpsema ühitamise. Reformitud EURES soodustaks tööjõu liikuvust ning aitaks saavutada tõeliselt integreeritud ELi tööturu,” rõhutas tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor.

Kavandatud uued eeskirjad muudaks EURESe tõhusamaks, tööpakkumised läbipaistvamaks ja koostöö liikmesriikide vahel tugevamaks, võimaldades EURESel teha eelkõige järgmist:

pakkuda EURESe portaali kaudu rohkem vabu töökohti ELis, sealhulgas eraõiguslike tööhõivetalituste omi. Tööotsijatel kogu Euroopas oleks kohene juurdepääs samadele töökohtadele ja registreeritud tööandjad saaksid valida tööjõudu ulatuslikust CVde kogumist.

sobitada automaatselt vabu töökohti ja CVsid;

anda ELi tööturu ja EURESe kohta põhiteavet igale tööotsijale või tööandjale kogu liidus;

pakkuda töötaotlejatele ja tööandjatele liikuvust toetavaid teenuseid, et hõlbustada töölevõtmist ja integreerida töötajaid uuel ametikohal välismaal;

parandada liikmesriikidevahelist koordineerimist ja teabevahetust tööjõupuuduse ja -ülejäägi osas ning muuta liikuvus lahutamatuks osaks tööhõivepoliitikast.

Need täiustused tuleks kasuks tööotsijatele ja igas suuruses ettevõtetele, kuid eriti VKEdele, kuna need ei pruugi praegu ilma EURESe poolt tasuta pakutava teenuseta olla suutelised palkama töötajaid välismaalt .

Taustateave

Kavandatud EURESe määrus koos komisjoni 2013. aasta aprilli ettepanekuga parandada töötajate vaba liikumise õiguse kasutamist (IP/13/372, MEMO/13/384) on üks paljudest kavandatud meetmetest, mis peaks peatselt vastu võetama ELi ministrite nõukogus ja Euroopa Parlamendis. Veel üks selline on novembris vastu võetud teatis isikute vaba liikumise kohta (IP/13/1151, MEMO/14/9).

Praegu töötab ligikaudu 7,5 miljonit eurooplast muus liikmesriigis, see on vaid 3,1 % kogu tööjõust. Keskmiselt 700 000 inimest läheb igal aastal ELi piires välismaale tööle. See määr (0,29%) on palju madalam kui Austraalias (8 osariigi piires liigub 1,5%) või USAs (50 osariigi piires liigub 2,4%).

Euroopa vabade töökohtade seire European Vacancy Monitor näitab, et hoolimata rekordilisest töötusest Euroopas oli 2013. aasta esimeses kvartalis seal 2 miljonit vaba töökohta. Kuigi vabade töökohtade olemasolu iseloomustab tööturu dünaamikat, võib oluline osa nendest töökohtadest olla tingitud tööjõupuudustest, mida ei ole võimalik lahendada kohalikul tasandil.

Sellegipoolest on liikuvus viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud. Alates 2005. aastast on ELi nende töötajate arv, kes töötavad teises liikmesriigis, kasvanud kuni 4,7 miljonini. Lisaks on kasvanud ka liikumisvalmidus: EURESe portaalis registreerunud tööotsijate arv on kasvanud 175 000 inimeselt (2007) 1 100 000 inimesele (2013).

EURES loodi 1993. aastal. Tegemist on koostöövõrguga, milles osalevad Euroopa Komisjon ning riiklikud tööturuasutused ELi liikmesriikidest pluss Norra, Island ja Liechtenstein ning muud partnerorganisatsioonid. EURESel on rohkem kui 850 nõustajat, kes on igapäevases kontaktis tööotsijate ja tööandjatega kogu Euroopas.

Võrgustik tegutseb ka EURESe portaali kaudu. Portaal on ELis ainulaadne, kuna see on tasuta ning annab teavet elu- ja töötingimuste kohta kõigis osalevates riikides 25 keeles. Portaal võimaldab juurdepääsu rohkem kui 1,4 miljonile vabale töökohale ja 1,1 miljonile CV-le igal ajal.

EURESe võrgustiku abil täidetakse umbes 150 000 töökohta aastas (50 000 nõustajate ja 100 000 portaali kaudu).

Lisateave

Uudised tööhõive peadirektoraadi veebisaidil

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri newsletter on employment, social affairs and inclusion

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar