Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. ledna 2014

Zaměstnanost: Komise chce zlepšit fungování sítě EURES

Na základě návrhu Komise by měla celoevropská síť pro hledání zaměstnání EURES poskytovat širší nabídku pracovních míst. Zároveň by se měla zvýšit pravděpodobnost nalezení vhodného zaměstnání či vhodného kandidáta na nabízenou pozici, zejména v malých a středních podnicích. Volná pracovní místa by se navíc měla zaplňovat kvalitnější pracovní silou a také rychleji.

Pokud návrh odsouhlasí Rada ministrů EU a Evropský parlament, budou mít občané při rozhodování, zda se odstěhovat do zahraničí za prací, k dispozici lepší informace, na jejichž základě tak budou moci činit lepší rozhodnutí. „Návrh Komise představuje ambiciózní, praktický krok v boji proti nezaměstnanosti. Navrhovaná opatření by pomohla řešit nerovnováhu na trhu práce, a to konkrétně prostřednictvím co nejrozsáhlejší výměny informací o volných pracovních místech v celé EU a zajištěním přesnějšího souladu mezi volnými pracovními místy a představami a kvalifikací zájemců o zaměstnání. Reformovaná síť EURES by efektivněji usnadňovala mobilitu pracovních sil a přispěla by k vybudování skutečně integrovaného trhu práce v EU,“ zdůraznil komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor.

Na základě navrhovaných pravidel by síť EURES fungovala efektivněji, obsazování pracovních míst by probíhalo transparentněji a posílila by se i spolupráce mezi členskými státy, a to zejména realizací následujících opatření:

Internetový portál EURES by nabízel více pracovních příležitostí v EU, včetně pracovních míst inzerovaných soukromými pracovními agenturami. Uchazeči o zaměstnání z celé Evropy by tak měli okamžitý přístup k týmž pracovním příležitostem a zaregistrování zaměstnavatelé by měli možnost vybírat si pracovníky z rozsáhlé databáze životopisů.

EURES by automaticky přiřazoval nabízená pracovní místa k životopisům v databázi.

Poskytoval by základní informace o trhu práce  EU všem uchazečům o práci i zaměstnavatelům z celé Unie.

Nabízel by uchazečům i zaměstnavatelům podpůrné služby související s mobilitou, čímž by se usnadnil nábor pracovních sil i integrace pracovníků v nové pozici v zahraničí.

Zlepšil by výměnu informací o nedostatku či naopak nadbytku příslušných pracovních sil v jednotlivých zemích EU a následnou koordinaci příslušných opatření, čímž by se mobilita stala nedílnou součástí vnitrostátní politiky zaměstnanosti.

To vše by znamenalo výhodu jak pro uchazeče o zaměstnání, tak pro podniky všech velikostí, avšak zejména malé a střední podniky, jelikož ty si v současné době často nemohou dovolit provádět nábor pracovních sil v zahraničí bez toho, aby využívaly síť EURES, která své služby poskytuje bezplatně.

Souvislosti

Navrhované nařízení o síti EURES je jedním z řady opatření, která mají usnadnit volný pohyb pracovníků. Tentýž cíl má i návrh Komise z dubna 2013 na zlepšení uplatňování práva na volný pohyb pracovníků (IP/13/372, MEMO/13/384), který má být přijat v blízké budoucnosti Radou ministrů EU a Evropským parlamentem, a dále listopadové sdělení o volném pohybu osob (IP/13/1151, MEMO/14/9).

V současné době pracuje v zahraničí, tj. v jiném členském státě přibližně 7,5 milionů Evropanů - tedy pouze 3,1 % celkové pracovní sily. Každoročně se do zahraničí (tedy do některého z 28 členských států EU) přesouvá přibližně 700 000 osob. Tento podíl (0,29 %).je při tom mnohem nižší než v Austrálii (1,5 % mezi 8 státy) nebo USA (2,4 % mezi 50 státy).

Z údajů Evropského vyhledávače volných pracovních míst vyplývá, že i přes rekordní nezaměstnanosti v Evropě bylo v prvním čtvrtletí roku 2013 k dispozici 2 miliony volných pracovních míst. I když je existence volných míst charakteristickým rysem dynamiky trhů práce, ve značném počtu případů těchto neobsazených míst může jít o nedostatek pracovních sil, jež nelze pokrýt lokálně.

V posledních letech však pracovní mobilita významně vzrostla. Od roku 2005 se počet pracovníků EU působících v jiném členském státě zvýšila až na 4,7 milionu osob. Kromě toho se zvýšil i zájem o práci v jiném členském státě: počet uchazečů o zaměstnání, kteří se přihlásili na portálu EURES, prudce stoupl ze 175 000 osob v roce 2007 na 1 100 000 v roce 2013.

EURES byl zřízen v roce 1993. Jde o kooperační síť mezi Evropskou komisí a veřejnými službami zaměstnanosti států EU, dále Norska, Islandu a Lichtenštejnska a dalšími partnerskými organizacemi. Disponuje více než 850 poradci, kteří jsou v každodenním kontaktu s uchazeči o zaměstnání i zaměstnavateli v celé Evropě.

Síť také působí prostřednictvím internetového portálu EURES, který jako jediný v EU zdarma zprostředkovává informace o životních a pracovních podmínkách ve všech zúčastněných zemích, a to ve 25 jazycích. Každý měsíc umožňuje přístup k více než 1,4 milionu volných pracovních míst a 1,1 milionu životopisů.

Každoročně se díky němu podaří obsadit přibližně 150 000 míst (50 000 prostřednictvím jeho poradců a 100 000 prostřednictvím portálu).

Další informace

Aktuality na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

Internetové stránky komisaře Lászla Andora

László Andor na Twitteru

Bezplatné zasílání elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 2 2994107)

Cécile Dubois (+32 2 2951883)


Side Bar