Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. märts 2014

Lennundus: Euroopa Parlament annab ühtse Euroopa taeva algatusele uue hoo

Euroopa Komisjon tunneb heameelt Euroopa Parlamendi tänase hääletuse üle, millega toetatakse, tugevdatakse ja hoogustatakse ühtse Euroopa taeva algatuse eeskirjade vahepealset ajakohastamist (SES 2+). Ajakohastatud eeskirjade vastuvõtmine võib ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamist oluliselt kiirendada.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Ühtse Euroopa taeva algatus mängib tähtsat rolli lennundussektori konkurentsivõime suurendamisel, töökohtade loomisel ning Euroopa majanduskasvu edendamisel. Tänane hääletus parlamendis annab kogu projektile uue hoo. Nüüd on liikmesriikidel võimalus see oluline algatus edukalt ellu viia ning luua Euroopas tõeliselt hästi toimiv lennuliiklussüsteem.”

Komisjon kavatseb ajakohastatud eeskirju kasutada õhuruumi läbilaskevõime suurendamiseks, kuna prognoosi kohaselt kasvab lendude arv järgmise 20 aasta jooksul 50%. Euroopa õhuruumi killustatuse tõttu kannavad lennuettevõtjad ja kliendid igal aastal ligi viis miljardit eurot lisakulusid. Selline killustatus pikendab keskmist lendu 42 kilomeetri võrra, mis tähendab, et õhusõidukid põletavad rohkem kütust, eraldavad rohkem heitkoguseid, maksavad suuremaid kasutustasusid ning lennud hilinevad sagedamini. Ameerika Ühendriigid kasutavad sama suurt ja veelgi tihedama liiklusega õhuruumi, kuid nende kulud on peaaegu kaks korda väiksemad.

Ühtse Euroopa taeva täieliku rakendamise korral peaksid lennuettevõtjad aastas kokku hoidma ligikaudu 2,9 miljardit eurot ning CO2 heitkogus peaks vähenema 2,4 miljonit tonni. See suurendab lennundussektori konkurentsivõimet ja majanduskasvu.

Komisjon teeb SES 2+ raames ettepaneku ajakohastada nelja määrust, mis on aluseks Euroopa ühtse taeva algatusele, ning muuta Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) eeskirju. Ettepaneku põhielemendid on:

Suurem ohutus ja järelevalve
Lennuohutus on endiselt esmatähtis küsimus. EASA auditid on paljastanud suured puudused liikmesriikide lennujuhtimisorganisatsioonide järelevalves. Komisjon teeb ettepaneku muuta riiklikud järelevalveasutused korraldus- ja eelarveküsimustes täiesti sõltumatuks nende järelevalve all olevatest lennujuhtimisorganisatsioonidest ning tagada sealjuures piisavad rahalised vahendid ülesannete täitmiseks.

Lennuliikluse parem korraldamine
Euroopa lennuliikluse korraldamise reform on ajendatud neljast peamisest tulemuseesmärgist, mis hõlmavad ohutust, kulutõhusust, keskkonnaküsimusi ja läbilaskevõimet. Seatud eesmärgid on otseselt seotud reformikavaga, kuna nendega nõutakse muudatusi lennujuhtimisorganisatsioonides ja paremate teenuste osutamist madalamate hindadega. Komisjon tegi ettepaneku kasutada eesmärkide seadmisel iseseisvamat lähenemisviisi.

Uued ärivõimalused tugiteenuste osutamisel
Komisjon teeb ettepaneku anda ettevõtjatele uusi ärivõimalusi, et nad saaksid osutada tugiteenuseid lennujuhtimisorganisatsioonidele.

Võimalus tööstuspartnerluseks
Funktsionaalsete õhuruumiosade kehtestamise käigus kujundatakse ELi 27 liikmesriigi õhuruum ümber suuremateks piirkondlikeks õhuruumiosadeks, et tõhustada lennuliiklust ning vähendada kulusid ja heidet. Komisjon tegi ettepaneku tugineda funktsionaalsete õhuruumiosade loomisel lennundussektori algatustele.

Edasised sammud

Liikmesriigid peavad kokku leppima oma seisukohad komisjoni ettepaneku ja parlamendi tehtud muudatuste suhtes.

Lisateave:

IP/13/523

MEMO/13/525

Kontaktisikud :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Üldsuse jaoks: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­post


Side Bar