Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 mars 2014

Insolvens: EU-kommissionen rekommenderar en ny strategi för att rädda företagen och ge seriösa entreprenörer en andra chans

EU-kommissionen har i dag fastställt en rad gemensamma principer för nationella insolvensförfaranden för företag i ekonomiska svårigheter. Syftet är att flytta fokus från likvidation och till uppmuntran av livskraftiga företag så att dessa omstruktureras på ett tidigt stadium och därigenom undviker insolvens. Med cirka 200 000 företag inom EU som hotas av insolvens och 1,7 miljoner människor som förlorar sina jobb varje år, vill kommissionen ge livskraftiga företag möjlighet att omstrukturera sig och stanna kvar på marknaden. Reformer av de nationella insolvensreglerna skulle leda till en ”vinn-vinn”-situation som kommer att hjälpa livskraftiga företag att bli kvar på marknaden och säkra arbetstillfällen. Samtidigt förbättras affärsmiljön för borgenärer, då dessa kommer att kunna få tillbaka en högre andel av sina investeringar om gäldenären har gått i konkurs. Efter konkursen bör ärliga entreprenörer snabbt få en andra chans eftersom det har visat sig att de är mer framgångsrika den andra gången. Den rekommendation som antas idag bygger på ett samråd i fjol om en europeisk strategi för insolvens (IP/13/655), och ett förslag om att ändra de existerande EU-bestämmelserna om gränsöverskridande insovens, som nyligen godkändes av Europaparlamentet (MEMO/14/88).

– Företagen är centrala för att skapa välfärd och arbetstillfällen, men att starta och driva ett företag är svårt, särskilt i dagens ekonomiska klimat. Med ett växande antal företag med ekonomiska svårigheter i hela Europa måste vi tänka över vår insolvenshantering. Henry Fords första bilfföretag upphörde med sin verksamhet efter 18 månader, men han gick vidare och grundade ett av de mest framgångsrika företagen i världen. Vi bör inte hämma innovation — om en ärlig entreprenör inte lyckas vid första försöket, bör han eller hon ha möjlighet att försöka på nytt. Våra insolvensregler bör underlätta en nystart, säger Viviane Reding, vice ordförande i kommissionen och kommissionär för rättsliga frågor.

– Vi måste införa en effektiv mekanism som gör det möjligt att skilja mellan ärliga och oärliga entreprenörer eftersom detta är av grundläggande betydelse för att minska konkursenas stigmatiserande effekt. Denna skillnad bör bidra till att undanröja diskrimineringen mot de entreprenörer som har gjort konkurser enligt gällande regler, så att de kan bli berättigade till sådant marknadsstöd som är tillgängligt för att starta ett nytt företag.

Dagens rekommendation från kommissionen kommer att bidra till att skapa en sammanhållen ram för nationella insolvensförfaranden, och uppmanar medlemsstaterna till följande:

  • Underlätta omstruktureringen av företag i ekonomiska svårigheter i ett tidigt skede – redan innan de formella insolvensförfarandena inleds – och utan långdragna och kostsamma förfaranden för att bidra till en begränsing av likvidering.

  • Ge gäldenärer en möjlighet att omstrukturera sin verksamhet utan att formellt väcka talan vid domstolen.

  • Ge företag i ekonomiska svårigheter möjlighet att begära tillfälligt uppehåll i förfarandet på upp till fyra månader (som kan förlängas med högst 12 månader) för att anta en omstruktureringsplan innan borgenärerna kan inleda verkställighetsåtgärder mot dem.

  • Underlätta förfarandet för att anta en omstruktureringsplan, eftersom det gynnar båda gäldenärerna och borgenärerna, i syfte att öka möjligheterna att rädda livskraftiga företag.

  • Minska de negativa effekterna av en konkurs på entreprenörers framtida möjligheter att starta ett företag, särskilt genom att låta dem betala sina skulder under högst tre år.

Nästa steg: I rekommendationen uppmanas medlemsstaterna att inom ett år vidta lämpliga åtgärder. 18 månader efter antagandet av rekommendationen kommer kommissionen att bedöma läget, på grundval av årliga rapporter från medlemsstaterna, för att bedöma om ytterligare åtgärder för att stärka den övergripande strategin för insolvens är nödvändiga.

Bakgrund

Insolvens är en realitet i en dynamisk, modern ekonomi. Omkring hälften av företag överlever mindre än fem år och cirka 200 000 företag blir årligen insolventa i EU. Detta innebär att omkring 600 företag i Europa går i konkurs varje dag. En fjärdedel av dessa insolvenser är av gränsöverskridande slag. Och de ökar — antalet insolvenser har fördubblats sedan krisens början och trenden kommer att fortsätta under 2014.

Erfarenheten visar dock att entreprenörer som misslyckas lär sig av sina misstag och har generellt större framgång vid andra försöket. Närmare 18 % av alla framgångsrika entreprenörer har ett misslyckande bakom sig.

Det är därför viktigt att ha en modern lagstiftning och effektiva förfaranden för att hjälpa de företag som har tillräcklig ekonomisk substans att hantera ekonomiska svårigheter och få en ”andra chans”. Insolvensförfaranden i många EU-länder leder för närvarande livskraftiga företag in i ekonomiska svårigheter som ofta slutar med lividering, snarare än en omstrukturering. De medför också hinder för seriösa entreprenörer att få en andra chans efter insolvens genom att inrätta långa avskrivningsperioder.

Erfarenheten visar att ju tidigare företag i svårigheter har möjlighet att omstrukturera sig, desto större chans har de att lyckas. Men möjligheten till tidig omstrukturering (innan de formella insolvensförfaranden inleds) saknas i flera länder (t.ex. Bulgarien, Ungern, Tjeckien, Litauen, Slovakien och Danmark), och i de länder där den är ett alternativ, kan förfarandena vara ineffektiva eller kostsamma och minska incitamenten för företagen att fortsätta att bedriva verksamhet. I vissa länder kan det ta många år innan ärliga entreprenöreer som gått i konkurs kan befrias från sin gamla skulder, och försöka sig på en ny affärsidé (Österrike, Belgien, Estland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Kroatien, Polen, Portugal och Rumänien). När en ärlig entreprenör går i konkurs skulle en förkortad avskrivningsperiod för skulderna innebära att en konkurs inte innebär en ”livstidsdom”.

Skillnaden mellan medlemsstaternas lagstiftning påverkar återvinningstakten för gränsöverskridande borgenärer, gränsöverskridande investeringsbeslut och omstruktureringen av företagsgrupper. En mer sammanhållen strategi på EU-nivå skulle inte bara öka borgenärernas avkastning och flödet av gränsöverskridande investeringar, utan skulle även vara positivt för entreprenörskap, sysselsättning och innovation.

EU:s befintliga regelverk på området för insolvens

EU:s insolvensregler finns i förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen), som gäller sedan den 31 maj 2002. Förordningen innehåller regler om jurisdiktion, erkännande och tillämplig lag samt regler om samordning av insolvensförfaranden som inleds i flera medlemsländer. Förordningen är tillämplig när gäldenären har ett driftställe eller borgenärer i en annan medlemsstat än sin egen.

I december 2012 lade EU-kommissionen fram ett paket med åtgärder för att modernisera dessa insolvensregler (IP/12/1354, MEMO/12/969). Den 5 februari 2014 röstade Europaparlamentet för kommissionens förslag som ministrarna i rådet nu måste komma överens om för att det ska bli lag (MEMO/14/88).

Parallellt med detta har kommissionen inlett ett offentligt samråd om en EU-strategi för konkurs och insolvens i juli 2013 IP/13/655, för att få in synpunkter på nyckelområden som exempelvis den tid som krävs för att avsluta ett lån, villkoren för att inleda förfaranden, regler för omstruktureringsplaner och de åtgärder som behövs för små och medelstora företag.

Flera av EU:s medlemsstater har fått rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen — EU:s cykel för samordning av den ekonomiska politiken — och uppmanade dem att reformera flera aspekter av sin insolvenslagstiftning (detta gäller Spanien, Lettland, Malta och Slovenien). Flera andra håller för närvarande på att reformera sina lagar för att förbättra räddningsmöjligheterna för företag i ekonomiska svårigheter för att minska avskrivningsperioderna för entreprenörer eller, mer allmänt, för att förbättra kvaliteten på deras insolvensramar (detta gäller Nederländerna, Luxemburg, Polen, Lettland, Cypern, Estland, Kroatien och Förenade kungariket).

Läs mer

Kommissionens rekommendation om en ny strategi för att hantera misslyckade företagssatsningar och insolvens

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/140312_en.htm

Europeiska kommissionen – Insolvensförfaranden:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Webbplats för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor:

Hennes webbplats finns här:

Följ Viviane Reding på Twitter: \"https://twitter.com/VivianeRedingEU" @VivianeRedingEU

Hemsidan för kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, EU-kommissionär med ansvar för näringsliv och företagande:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

Följ Antonio Tajani på Twitter: @ antoniotajanieu

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

För alllmänheten Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post


Side Bar