Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 12. martā

Maksātnespēja: Komisija iesaka jaunu pieeju uzņēmumu glābšanai un otras iespējas došanai godīgiem uzņēmējiem

Eiropas Komisija šodien izklāstīja virkni kopīgu principu attiecībā uz valstu maksātnespējas procedūrām, kas paredzētas finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. To mērķis ir pārvirzīt galveno uzmanību no likvidācijas procedūrām uz dzīvotspējīgu uzņēmumu pārstrukturēšanas veicināšanu agrīnā posmā, lai novērstu maksātnespēju. Ik gadu aptuveni 200 000 uzņēmumu Eiropas Savienībā saskaras ar maksātnespēju, kā rezultātā 1,7 miljoni cilvēku zaudē darbu. Komisija vēlas dot iespēju dzīvotspējīgiem uzņēmumiem pārstrukturēties un turpināt uzņēmējdarbību. Valstu maksātnespējas noteikumu reforma radītu abpusēji labvēlīgu situāciju: tā palīdzētu godīgiem uzņēmējiem turpināt uzņēmējdarbību, saglabātu darbavietas un tajā pašā laikā radītu labāku vidi kreditoriem, kuri varēs atgūt lielāku daļu no saviem ieguldījumiem, nekā tas būtu parādnieka bankrota gadījumā. Pēc bankrota godīgiem uzņēmējiem tūliņ būtu jādod otra iespēja, jo pierādījumi liecina, ka otrreiz tiem veicas labāk. Šodien pieņemtajā ieteikumā ņemta vērā pagājušajā gadā veiktā sabiedriskā apspriešana par Eiropas pieeju maksātnespējai (IP/13/655) un priekšlikums pārskatīt esošos ES noteikumus par pārrobežu maksātnespēju, kuri nesen tika apstiprināti Eiropas Parlamentā (MEMO/14/88).

"Uzņēmumi ir vitāli svarīgi labklājības un darbavietu radīšanā, bet uzņēmuma izveidošana un tā darbības uzturēšana ir grūta, jo īpaši pašreizējā ekonomikas klimatā," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. “Ņemot vērā, ka Eiropā pieaug to uzņēmu skaits, kas saskaras ar finansiālām grūtībām, mums ir jāpārskata mūsu pieeja uzņēmumu maksātnespējai. Henrija Forda pirmais automašīnu uzņēmums izbeidza savu darbību pēc pusotra gada, tomēr pēc tam viņš dibināja vienu no veiksmīgākajiem uzņēmumiem pasaulē. Mums nevajadzētu kavēt inovāciju – ja godīgam uzņēmējam pirmais mēģinājums izrādās nesekmīgs, ir jādod iespēja mēģināt vēlreiz. Mūsu maksātnespējas noteikumiem būtu jāveicina atkārtota uzņēmējdarbības uzsākšana.”

“Mums būtu jāievieš efektīvs mehānisms ar atsevišķu pieeju godīgiem un negodīgiem uzņēmējiem, kas vitāli nepieciešams, lai novērstu ar bankrotu saistītos aizspriedumus” uzsvēra priekšsēdētāja vietnieks, ES uzņēmējdarbības un rūpniecības komisārs Antonio Tajāni. “Šī atsevišķā pieeja palīdzētu izskaust netaisnīgu attieksmi pret godīgiem uzņēmējiem un veicinātu to iespējas saņemt pieejamo tirgus atbalstu jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai.”

Šodien publiskotais Komisijas ieteikums palīdzēs nodrošināt saskaņotu mehānismu valstu maksātnespējas noteikumiem, aicinot dalībvalstis:

  • lai ierobežotu likvidācijas piemērošanu, veicināt finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšanu agrīnā posmā, pirms tiek uzsākta oficiāla maksātnespējas procedūra, pie tam neizmantojot garas un dārgas procedūras;

  • ļaut parādniekiem pārstrukturēties bez nepieciešamības uzsākt oficiālu tiesvedību;

  • dot finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem iespēju pieprasīt izpildes darbību pagaidu atlikšanu uz laiku līdz četriem mēnešiem (ar iespēju to pagarināt, nepārsniedzot 12 mēnešus), lai pieņemtu pārstrukturēšanas plānu, pirms kreditori pret tiem var uzsākt izpildes procedūras;

  • veicināt pārstrukturēšanas plāna pieņemšanas procesu, ņemot vērā gan parādnieku, gan kreditoru intereses, nolūkā vairot dzīvotspējīgu uzņēmumu glābšanas izredzes;

  • samazināt bankrota negatīvo ietekmi uz uzņēmēju nākotnes izredzēm uzsākt uzņēmējdarbību, jo īpaši, dzēšot uzņēmēju parādus ilgākais triju gadu laikā.

Turpmākie pasākumi: ar ieteikumu dalībvalstis tiek aicinātas viena gada laikā ieviest atbilstošus pasākumus. Komisija pusotra gada laikā pēc ieteikuma īstenošanas izvērtēs situāciju, pamatojoties uz dalībvalstu gada ziņojumiem, lai novērtētu, vai ir nepieciešams veikt papildu pasākumus horizontālās pieejas stiprināšanai attiecībā uz maksātnespēju.

Vispārīga informācija

Maksātnespēja ir dinamiskas un mūsdienīgas ekonomikas daļa. Aptuveni puse no uzņēmumiem izdzīvo mazāk nekā piecus gadus, un katru gadu aptuveni 200 000 uzņēmumu ES kļūst maksātnespējīgi. Tas nozīmē, ka Eiropā katru dienu apmēram 600 uzņēmumu saskaras ar maksātnespēju. Ceturtajai daļai no šiem maksātnespējas gadījumiem ir pārrobežu elements. Kopš krīzes sākuma maksātnespējas gadījumu skaits ir divkāršojies un paredzams, ka šī tendence turpināsies 2014. gadā.

Turklāt pierādījumi liecina, ka nesekmīgi uzņēmēji mācās no savām kļūdām un otrajā reizē kopumā gūst lielākus panākumus. Līdz pat 18 % no visiem uzņēmējiem, kuri pirmajā uzņēmējdarbības reizē ir cietuši neveiksmi, turpmāk gūst panākumus.

Tādēļ mūsdienīgu tiesību aktu un efektīvu procedūru pastāvēšana ir būtiska, lai palīdzētu tiem uzņēmumiem, kuru ekonomiskais stāvoklis ir pietiekami spēcīgs, pārvarēt finansiālas grūtības un uzņēmējiem – iegūt "otru iespēju". Tomēr maksātnespējas mehānismi daudzās ES dalībvalstīs finansiālās grūtībās nonākušus dzīvotspējīgus uzņēmumus pašlaik virza likvidācijas, nevis pārstrukturēšanas virzienā. Nosakot garus parādu dzēšanas termiņus, tie arī rada šķēršļus godīgiem uzņēmējiem pēc maksātnespējas iegūt otru iespēju.

Pieredze rāda, ka jo agrāk grūtībās nonākuši uzņēmumi var pārstrukturēties, jo lielākas ir to izredzes pārvarēt finansiālās grūtības. Bet agrīna pārstrukturēšana (pirms uzsākts oficiāls maksātnespējas process) dažās valstīs nav iespējama (piemēram, Bulgārijā, Ungārijā, Čehijā, Lietuvā, Slovākijā, Dānijā). Ja tāda iespēja pastāv, tad procedūras var būt neefektīvas vai dārgas, kas samazina uzņēmumu motivāciju turpināt darbību. Visbeidzot, dažās valstīs (Austrijā, Beļģijā, Igaunijā, Grieķijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Horvātijā, Polijā, Portugālē un Rumānijā) var paiet daudzi gadi, līdz var tikt dzēsti godīgu bankrotējušu uzņēmēju vecie parādi, un līdz tie var mēģināt realizēt citu uzņēmējdarbības ideju. Gadījumā, kad bankrotē godīgi uzņēmēji, saīsināts parādu dzēšanas termiņš nodrošinātu, ka bankrots nekļūst par "mūža ieslodzījumu".

Atšķirības starp dalībvalstīm ietekmē atgūšanas rādītājus pārrobežu kreditoriem, pārrobežu ieguldījumu lēmumus un uzņēmumu grupu pārstrukturēšanu. Saskaņotāka pieeja ES līmenī ne tikai uzlabotu atgūšanas apmērus kreditoriem un pārrobežu ieguldījumu plūsmu, bet arī pozitīvi ietekmētu uzņēmējdarbību, nodarbinātību un inovāciju.

Spēkā esošais ES maksātnespējas regulējums

Eiropas maksātnespējas tiesības ir noteiktas Regulā (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām ("Maksātnespējas regula"), kas tiek piemērota kopš 2002. gada 31. maija. Regulā ir iekļauti noteikumi par jurisdikciju, nolēmumu atzīšanu un piemērojamajiem tiesību aktiem, un tā nosaka veidu, kādā tiek koordinētas maksātnespējas procedūras, kuras uzsāktas vairākās dalībvalstīs. Regulu piemēro, ja parādniekam uzņēmumam ir kreditori citā dalībvalstī.

Eiropas Komisijas 2012. gada 12. decembrī iesniedza priekšlikumu modernizēt Eiropas maksātnespējas noteikumus (IP/12/1354, MEMO/12/969). Eiropas Parlaments 2014. gada 5. februārī nobalsoja par Komisijas priekšlikumu, un lai tas kļūtu par tiesību aktu, par to tagad jāvienojas ministriem Padomē (MEMO/14/88).

Vienlaikus Komisija 2013. gada jūlijā uzsāka sabiedrisko apspriešanu par Eiropas pieeju neveiksmīgai uzņēmējdarbībai un maksātnespējai (IP/13/655), lai rastu priekšstatu par galvenajiem jautājumiem, piemēram, par laiku, kas vajadzīgs parādu dzēšanai, par nosacījumiem procedūras uzsākšanai, pārstrukturēšanas plānu noteikumiem un pasākumiem kas vajadzīgi MVU.

Vairākas ES dalībvalstis saņēma ieteikumus sakarā ar Eiropas pusgadu – ES ekonomikas politikas koordinēšanas ciklu, – kuros tika izteikti aicinājumi reformēt to maksātnespējas sistēmu vairākus aspektus (tas attiecas uz Spāniju, Latviju, Maltu un Slovēniju). Vairākās citās dalībvalstīs pašlaik tiek reformēts tiesiskais regulējums, lai uzlabotu finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanas iespējas, samazinātu dzēšanas termiņus uzņēmējiem vai, vispārīgāk, lai uzlabotu to maksātnespējas mehānismus (tas attiecas uz Nīderlandi, Luksemburgu, Poliju, Latviju, Kipru, Igauniju, Horvātiju un Apvienoto Karalisti).

Plašāka informācija pieejama:

Komisijas ieteikums par jaunu pieeju neveiksmīgai darījumdarbībai un maksātnespējai:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/140312_en.htm

Eiropas Komisija – Maksātnespējas procedūras:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces Redingas Twitter konts: @VivianeRedingEU

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka un ES rūpniecības un uzņēmējdarbības komisāra Antonio Tajāni tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

Priekšsēdētāja vietnieka Tajāni Twitter konts: @AntonioTajaniEU

Kontaktinformācija:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Kontaktinformācija sabiedrībai: Europe Direct tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts


Side Bar