Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. maaliskuuta 2014

Komissio antaa suosituksen yritysten pelastamisesta ja uudesta mahdollisuudesta rehellisille yrittäjille

Euroopan komissio on vahvistanut tänään yhteiset periaatteet taloudellisissa vaikeuksissa olevia yrityksiä koskeville kansallisille maksukyvyttömyysmenettelyille. Tavoitteena on siirtää painopiste pois liiketoiminnan purkamisesta siten, että taloudellisesti elinkelpoisia yrityksiä kannustetaan toteuttamaan uudelleenjärjestelyjä jo varhaisessa vaiheessa maksukyvyttömyyden ehkäisemiseksi.

Vuosittain eri puolilla Eurooppaa noin 200 000 yritystä kokee konkurssin ja työpaikkansa menettää tämän seurauksena 1,7 miljoonaa henkilöä. Komissio haluaa antaa elinkelpoisille yrityksille mahdollisuuden uudelleenjärjestelyyn ja toiminnan jatkamiseen. Kaikkien osapuolten kannalta paras ratkaisu olisi uudistaa kansallisia maksukyvyttömyyttä koskevia sääntöjä, jolloin rehellisten yrittäjien on helpompi jatkaa liiketoimintaansa ja työpaikkoja säilyy. Samalla parannetaan velkojien tilannetta, kun nämä saavat takaisin suuremman osan sijoituksistaan kuin velallisen konkurssin yhteydessä. Konkurssin jälkeen rehellisten yrittäjien olisi saatava uusi mahdollisuus pikaisesti, sillä on näyttöä siitä, että he menestyvät paremmin toisella kerralla.

Ennen tänään annettua suositusta EU:n lähestymistavasta yritysten maksukyvyttömyyteen pidettiin julkinen kuuleminen (IP/13/655). Myös rajat ylittävien maksukyvyttömyysmenettelyjen uudistamisesta on tehty ehdotus, jonka Euroopan parlamentti hiljattain hyväksyi (MEMO/14/88).

Komission varapuheenjohtaja, oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding toteaa, että yritykset ovat avainasemassa vaurautta ja työpaikkoja luotaessa. Yrityksen perustaminen ja pystyssä pitäminen on kuitenkin vaikeaa erityisesti tämän päivän taloustilanteessa. ”Yhä useammat yritykset Euroopassa kokevat taloudellisia vaikeuksia, joten meidän on määriteltävä uudelleen suhtautumisemme yritysten maksukyvyttömyyteen. Henry Fordin ensimmäinen autoliike joutui lopettamaan toimintansa puolentoista vuoden jälkeen, mutta hän jatkoi työtään ja perusti lopulta yhden maailman menestyneimmistä yrityksistä. Emme saa tukahduttaa innovointia. Vaikka rehellinen yrittäjä ei onnistuisikaan ensimmäisellä kerralla, hänen olisi saatava yrittää uudestaan. EU:n maksukyvyttömyyssäännöillä olisi helpotettava tätä uutta alkua”, komissaari Reding sanoo.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Antonio Tajanin mukaan EU:ssa olisi otettava käyttöön tehokas mekanismi rehellisten ja epärehellisten yrittäjien erottelemiseksi, jotta konkurssin huonosta leimasta voitaisiin päästä eroon. ”Näin moitteettomasti toimineisiin yrittäjiin ei kohdistu tarpeetonta syrjintää ja he voivat saada markkinoilta helpommin rahoitusta uuden liiketoiminnan aloittamiseksi”, komissaari Tajani toteaa.

Suosituksella pyritään saamaan kansallisille maksukyvyttömyyssäännöille yhdenmukaiset puitteet. Siinä kehotetaan jäsenvaltioita

  • helpottamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten uudelleenjärjestelyä jo varhaisessa vaiheessa (ennen muodollisen maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista) ilman pitkällistä ja kallista käsittelyä, jotta yritysten tarvitsisi turvautua vähemmän omaisuuden muuttamiseen rahaksi

  • sallimaan, että velalliset järjestävät liiketoimintansa uudelleen ilman muodollisen tuomioistuinmenettelyn aloittamista

  • antamaan taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille mahdollisuus menettelyn väliaikaiseen keskeyttämiseen enintään neljä kuukauden jaksoksi (jota voidaan jatkaa enintään 12 kuukauteen), jotta ne voivat laatia tervehdyttämissuunnitelman ennen kuin velkojat voivat aloittaa täytäntöönpanomenettelyn heitä vastaan

  • helpottamaan tervehdyttämissuunnitelman laatimisprosessia, jossa otetaan huomioon sekä velallisten että velkojien edut, jotta taloudellisesti elinkelpoisten yritysten pelastamismahdollisuudet paranevat

  • vähentämään konkurssin kielteistä vaikutusta yrittäjien mahdollisuuteen aloittaa liiketoiminta tulevaisuudessa erityisesti vapauttamalla heidät veloista kolmen vuoden kuluessa.

Seuraavat vaiheet: Suosituksessa pyydetään jäsenvaltioita toteuttamaan asianmukaiset toimet yhden vuoden kuluessa. Kun suosituksen antamisesta on kulunut 18 kuukautta, komissio arvioi tilanteen jäsenvaltioiden vuotuisten kertomusten perusteella ja kartoittaa, tarvitaanko maksukyvyttömyyttä koskevan horisontaalisen lähestymistavan lujittamiseksi lisätoimenpiteitä.

Tausta

Tilanteet, jossa yritykset ovat maksukyvyttömiä, kuuluvat dynaamiseen, nykyaikaiseen talouteen. Noin puolet yrityksistä säilyy hengissä alle viisi vuotta, ja vuosittain noin 200 000 yritystä EU:n alueella tulee maksukyvyttömäksi. Tämä tarkoittaa, että Euroopassa kaatuu noin 600 yritystä päivässä. Joka neljännessä tapauksessa on rajat ylittäviä piirteitä. Maksukyvyttömyystapausten määrä lisääntyy ja on kaksinkertaistunut kriisin alkamisen jälkeen. Tämä suuntaus jatkuu vuonna 2014.

Lisäksi on näyttöä siitä, että epäonnistuneet yrittäjät oppivat virheistään ja menestyvät yleensä seuraavalla kerralla paremmin. Noin 18 prosenttia kaikista menestyneistä yrittäjistä on epäonnistunut ensimmäisellä kerralla.

Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että lainsäädäntö on ajan tasalla ja menettelyt ovat tehokkaat, jotta elinkelpoisia yrityksiä ja rehellisiä yrittäjiä voidaan auttaa selviytymään taloudellisista vaikeuksista. Silti useiden EU-maiden maksukyvyttömyyspuitteet ohjaavat taloudellisissa vaikeuksissa olevia mutta elinkelpoisia yrityksiä kohti toiminnan purkamista eikä uudelleenjärjestelyä ja estävät veloista vapautumiseen kuluvien pitkien aikojen kautta uuden mahdollisuuden antamista rehellisille yrittäjille maksukyvyttömyyden jälkeen.

Kokemukset ovat osoittaneet, että mitä aikaisemmin vaikeuksissa olevat yritykset voivat järjestää toimintaansa uudelleen, sitä suuremmat ovat menestymismahdollisuudet. Varhainen uudelleenjärjestely (ennen kuin muodollinen maksukyvyttömyysmenettely alkaa) ei kuitenkaan ole useissa maissa (esimerkiksi Bulgariassa, Unkarissa, Tšekissä, Liettuassa, Slovakiassa ja Tanskassa) mahdollinen, ja vaikka olisikin, menettely voi olla tehoton tai kallis ja vähentää yritysten kannustimia pysyä pystyssä. Lisäksi joissakin maissa (Itävalta, Belgia, Viro, Kreikka, Italia Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Kroatia, Puola, Portugali ja Romania) voi kestää useita vuosia ennen kuin rehelliset konkurssin kokeneet yrittäjät voivat vapautua vanhoista veloistaan ja kokeilla uutta liikeideaa. Jos velkavastuusta vapautumiseen kuluva aika olisi lyhyempi, velat eivät aiheuttaisi yrittäjälle konkurssitilanteessa ”elinkautista”.

Jäsenvaltioiden lainsäädännön välisillä eroilla on vaikutusta kansainvälisten velkojien palautusasteeseen, rajat ylittäviin investointipäätöksiin ja yritysryhmien uudelleenjärjestelyyn. Jos EU:n tasolla sovellettaisiin yhdenmukaisempaa lähestymistapaa, velkojien tuotto paranisi ja rajat ylittävien investointien määrä lisääntyisi. Vaikutus yrittäjyyteen, työllisyyteen ja innovointiin olisi myönteinen.

Maksukyvyttömyyttä koskeva EU:n sääntely

Rajat ylittäviä maksukyvyttömyystapauksia koskevat eurooppalaiset säännöt on vahvistettu maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1346/2000, jota on sovellettu 31. toukokuuta 2002 alkaen. Asetus sisältää säännöt toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja sovellettavasta laista sekä useammassa jäsenvaltiossa aloitettujen maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteensovittamisesta. Sitä sovelletaan, kun velallisella on toimintaa tai velkojia muussa jäsenvaltiossa kuin omassaan.

Euroopan komissio esitti joulukuussa 2012 toimenpidepaketin näiden maksukyvyttömyyttä koskevien sääntöjen nykyaikaistamiseksi (IP/12/1354, MEMO/12/969). Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen 5. helmikuuta 2014, ja neuvoston on nyt hyväksyttävä se, jotta sitä voidaan alkaa soveltaa lainsäädäntönä (MEMO/14/88).

Komissio toteutti EU:n lähestymistavasta yritysten maksukyvyttömyyteen heinäkuussa 2013 julkisen kuulemisen (IP/13/655), jossa se pyysi näkemyksiä tietyistä keskeisistä kysymyksistä, esimerkiksi veloista vapautumiseen kuluvasta ajasta, menettelyn aloittamista koskevista edellytyksistä, tervehdyttämissuunnitelmien säännöistä sekä pienten ja keskisuurten yritysten tarvitsemista toimista.

Useat EU:n jäsenvaltiot (esimerkiksi Espanja, Latvia, Malta ja Slovenia) ovat saaneet EU:n talouden ohjausjakson yhteydessä suosituksia, joissa niitä kehotetaan uudistamaan tiettyjä piirteitä maksukyvyttömyyttä koskevissa järjestelmissään. Monet muut jäsenvaltiot (kuten Alankomaat, Luxemburg, Puola, Latvia, Kypros, Viro, Kroatia ja Yhdistynyt kuningaskunta) ovat parhaillaan uudistamassa lakejaan taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten pelastamismahdollisuuksien parantamiseksi, yrittäjien velkavastuusta vapautumista koskevien aikojen lyhentämiseksi ja yleisemmin maksukyvyttömyyspuitteiden toiminnan parantamiseksi.

Lisätietoja:

Komission suositus uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/140312_en.htm

Euroopan komissio – Maksukyvyttömyysmenettelyt:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Antonio Tajanin kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

Seuraa varapuheenjohtaja Tajania Twitterissä: @AntonioTajaniEU

Lisätietoja:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar