Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 12. marts 2014

Insolvens: Kommissionen foreslår ny tilgang for at redde virksomheder og give ærlige iværksættere en ny chance

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en række fælles principper for nationale insolvensprocedurer for virksomheder i økonomiske vanskeligheder. Formålet er at flytte fokus væk fra likvidation og i stedet opmuntre levedygtige virksomheder til at omstrukturere på et tidligt tidspunkt og dermed undgå insolvens. Hvert år trues ca. 200 000 virksomheder i EU af insolvens, og 177 millioner personer mister deres arbejde som følge heraf, og derfor ønsker Kommissionen at give levedygtige virksomheder mulighed for at omstrukturere og holde forretningen kørende. En ændring af de nationale insolvensregler vil være til fordel for alle parter, idet rentable virksomheder får hjælp til at køre videre, arbejdspladser blive beskyttet, og kreditorerne får bedre vilkår i kraft af at kunne inddrive en højere andel af deres investeringer, end hvis debitor var gået fallit. Efter at være gået konkurs bør ærlige iværksættere hurtigt gives en ny chance, for erfaringerne viser, at de har større succes i anden omgang. Den henstilling, der blev vedtaget i dag, følger i kølvandet på sidste års offentlige høring om en europæisk tilgang til insolvens (IP/13/655) og et forslag om ændring af de aktuelle EU-regler vedrørende grænseoverskridende konkurser, som Europa-Parlamentet godkendte for nylig (MEMO/14/88).

"Vi har brug for virksomhederne til at skabe velstand og job, men det er ikke let at etablere en virksomhed og da slet ikke at holde den kørende, ikke mindst i det nuværende økonomiske klima", sagde EU's justitskommissær, næstformand Viviane Reding. "Med et stigende antal virksomheder med økonomiske problemer i hele Europa er vi nødt til at ændre vores tilgang til insolvens. Henry Fords første bilfabrik blev lukket efter 18 måneder, men han grundlagde derefter en af verdens mest succesrige virksomheder. Vi må ikke kvæle innovationen — hvis en ærlig iværksætter ikke har held med sig første gang, bør vedkommende kunne gøre et nyt forsøg. Vores insolvensregler bør give mulighed for at gøre en ny start".

"Vi har behov for en effektiv mekanisme, der gør det muligt at skelne mellem ærlige og uærlige iværksættere, da dette er helt fundamentalt for at kunne fjerne det aktuelle konkursstigma", fremhævede Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri. "Denne skelnen vil bidrage til at eliminere den forskelsbehandling, som konkursramte, men ærlige iværksættere udsættes for, således at de kan modtage al mulig støtte fra markedet til at starte en ny virksomhed."

Kommissionens henstilling vil bidrage til at skabe en sammenhængende ramme for nationale insolvensregler, og medlemsstaterne opfordres til:

  • at lette omstruktureringen af virksomheder med økonomiske vanskeligheder på et tidligt tidspunkt (inden der indledes en formel insolvensprocedure) og uden langvarige og dyre procedurer for at mindske antallet af konkurser

  • at give debitorer mulighed for at omstrukturere deres virksomhed, uden at der bliver behov for at indlede en retssag

  • at give virksomheder med økonomiske vanskeligheder mulighed for at anmode om en udsættelse på op til fire måneder (med mulighed for forlængelse til maksimalt tolv måneder) til at udforme en omstruktureringsplan, før kreditorer kan indlede en fuldbyrdelsesprocedure mod dem

  • at lette processen forbundet med vedtagelse af en omstruktureringsplan under hensyn til både debitorernes og kreditorernes interesser for derved at øge chancen for at redde levedygtige virksomheder

  • at mindske de negative konsekvenser af en konkurs for iværksætteres fremtidige muligheder for at iværksætte en virksomhed, navnlig ved at gennemføre en gældssanering inden for en periode på højst tre år.

Næste skridt: I henstillingen opfordres medlemsstaterne til at indføre passende foranstaltninger inden for et år. 18 måneder efter henstillingens vedtagelse vil Kommissionen vurdere situationen med udgangspunkt i de årlige rapporter fra medlemsstaterne for at tage stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at styrke den horisontale tilgang til insolvens.

Baggrund

Insolvens blandt virksomheder er en realitet i en dynamisk moderne økonomi. Kun omkring halvdelen af alle virksomheder overlever i mere end fem år, og hvert år rammes ca. 200 000 virksomheder af insolvens i EU. Det betyder, at der hver dag er omkring 600 virksomheder i Europa, der må dreje nøglen om. I en fjerdedel af disse insolvenssager indgår der et grænseoverskridende element. Og antallet er stigende — antallet af insolvente virksomheder er fordoblet siden begyndelsen af krisen, og tendensen ser ud til at fortsætte i 2014.

Endvidere viser erfaringerne, at konkursramte iværksættere lærer af deres fejl og generelt har større held med sig i anden omgang. Op til 18 % af alle succesfulde iværksættere fejlede i deres første forsøg.

Derfor er det vigtigt, at vi har en tidssvarende lovgivning og tidssvarende procedurer, der kan hjælpe de virksomheder, der har et tilstrækkeligt økonomisk fundament, med at overvinde deres økonomiske problemer og bidrage til at give iværksættere en "ny chance". Ikke desto mindre kanaliserer insolvensreglerne i mange EU-lande i dag levedygtige virksomheder med økonomiske vanskeligheder i retning af likvidation snarere end omstrukturering. De udgør også en hindring for at give ærlige iværksættere en ny chance efter deres insolvens ved at operere med lang gældssaneringsperioder.

Erfaringen viser, at jo tidligere kriseramte virksomheder kan omstrukturere, jo større er deres muligheder for at klare sig godt. Men en hurtig omstrukturering (før indledning af den formelle insolvensprocedure) ikke er mulig i flere lande (f.eks. Bulgarien, Ungarn, Tjekkiet, Litauen, Slovakiet og Danmark) og i de lande, hvor den er en mulighed, kan procedurerne være tunge eller udgiftskrævende, hvilket svækker virksomhedernes incitamenter til at holde sig oven vande. Endelig kan det i nogle lande tage mange år, før ærlige konkursramte iværksættere kan få saneret deres gæld og forsøge sig med en anden forretningsmodel (Østrig, Belgien, Estland, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Kroatien, Polen, Portugal og Rumænien). Når en ærlig iværksætter går konkurs, ville en hurtigere gældssanering sikre, at der ikke bliver tale om en livstidsdom, når en iværksætter går konkurs.

Forskellene mellem lovgivningen i medlemsstaterne har indvirkning på inddrivelsesprocenten hos kreditorer på tværs af landegrænserne, på investeringsbeslutninger på tværs af landegrænserne og på omstruktureringen af koncerner. En mere kohærent strategi på EU-plan vil ikke blot forbedre udbyttet for kreditorer og øge strømmen af investeringer på tværs af landegrænserne, men også fremme iværksætterlysten, beskæftigelsen og innovationen.

EU’s eksisterende regler på insolvensområdet

EU-reglerne om grænseoverskridende konkurs findes i forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs (konkursforordningen), der har været gældende siden den 31. maj 2002. Forordningen indeholder regler om jurisdiktion, anerkendelse af retsafgørelser og lovvalg samt om koordination af konkursbehandlinger indledt i flere medlemsstater. Den finder anvendelse, når debitor har en virksomhed eller kreditorer i en anden medlemsstat end sin egen.

I december 2012 fremlagde Europa-Kommissionen en pakke af initiativer til modernisering af konkursreglerne (IP/12/1354, MEMO/12/969). Den 5. februar 2014 stemte Europa-Parlamentet for Kommissionens forslag, som nu skal vedtages af ministrene i Rådet for at blive ret (MEMO/14/88).

Parallelt hermed iværksatte Kommissionen en offentlig høring om en europæisk tilgang til konkurs og insolvens i juli 2013 (IP/13/655), hvorigennem den ønsker at indhente synspunkter om vigtige spørgsmål, f.eks. den tid, der kræves til gennemførelse af en gældssanering, betingelserne for indledning af sager, reglerne vedrørende omstruktureringsplaner og de foranstaltninger, der er nødvendige for små og mellemstore virksomheder.

Flere EU-medlemsstater har modtaget henstillinger inden for rammerne af det europæiske semester — EU’s cyklus for samordning af de økonomiske politikker — med en opfordring til at ændre flere sider af deres insolvenssystemer (dette er tilfældet for Spanien, Letland, Malta og Slovenien). Flere andre er i øjeblikket i færd med at ændre deres lovgivning for at forbedre mulighederne for redning af kriseramte virksomheder, forkorte gældssaneringsperioderne for iværksættere eller mere generelt gøre insolvenssystemet mere effektivt (dette er tilfældet for Nederlandene, Luxembourg, Polen, Letland, Cypern, Estland, Kroatien og Det Forenede Kongerige).

Yderligere oplysninger:

Kommissionens henstilling om en ny tilgang til konkurs og insolvens:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/140312_en.htm

Europa-Kommissionen – Insolvens:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Hjemmeside for Viviane Reding, næstformand i Kommissionen og EU's justitskommissær:

http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: \"https://twitter.com/VivianeRedingEU" @VivianeRedingEU

Hjemmeside for Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

Følg Antonio Tajani på Twitter: @AntonioTajaniEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For the public: Europe Direct by phone 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­mail


Side Bar