Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 март 2014 г.

Несъстоятелност: Комисията препоръчва нов подход за оздравяването на предприятия, както и да бъде даден втори шанс на почтените предприемачи

Европейската комисия днес представи набор от общи принципи за националните производства по несъстоятелност на предприятия във финансови затруднения. Целта e жизнеспособните предприятия да бъдат насърчавани да се преструктурират на ранен етап, за да се избегне тяхната несъстоятелност, а не акцентът да се поставя върху тяхната ликвидация. Тъй като всяка година близо 200 000 предприятия в ЕС изпадат в несъстоятелност, а 1,7 милиона души губят работата си по тази причина, Комисията иска да даде на жизнеспособните дружества възможност да се преструктурират и да продължат дейността си. Реформирането на националните правила относно несъстоятелността би създало печеливш и за двете страни сценарий: то би спомогнало за продължаването на дейността на жизнеспособните дружества и запазването на работните места, като същевременно би създавало по-добра среда за кредиторите, които ще бъдат в състояние да съберат по-голяма част от своите вземания, отколкото ако длъжникът е фалирал. След фалит, почтените предприемачи трябва бързо да получат „втори шанс“, защото е доказано, че те ще бъдат по-успешни, ако опитат отново. Приетата днес препоръка бе предшествана от обществена консултация, проведена през миналата година относно европейски подход към несъстоятелността (IP/13/655) и от предложение за преразглеждане на съществуващите правила на ЕС в областта на трансграничната несъстоятелност, което наскоро беше одобрено от Европейския парламент (MEMO/14/88).

„Предприятията са от съществено значение за просперитета и създаването на работни места, но учредяването на едно предприятие и успешното му функциониране са трудни задачи, особено в настоящата икономическа среда“, каза Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „При наличието в Европа на все повече предприятия, изправени пред финансови затруднения, ние трябва да преосмислим подхода си спрямо дружествата, обявили несъстоятелност. Първото дружество за производство на автомобили на Хенри Форд прекрати дейността си 18 месеца след създаването си, но той продължи дейността си и създаде едно от най-успешните предприятия в света. Не трябва да задушаваме иновациите — ако на първо време даден почтен предприемач не постигне успех, той или тя трябва да може да опита отново. Нашите правила за несъстоятелност следва да улесняват едно ново начало“.

Трябва да задействаме ефективен механизъм, който би позволил да бъдат разграничени почтените от непочтените предприемачи, тъй като това е от фундаментално значение, за да намалее сегашното стигматизиране на фалитите“, подчерта Антонио Таяни, комисар по въпросите на предприятията и промишлеността. “Това разграничаване би помогнало за премахването на дискриминацията срещу тези предприемачи, чийто фалит не е бил свързан с измама, така че те да отговарят на критериите за получаване на всяка налична пазарна подкрепа, която е налице за започване на нов бизнес.“

Днешната препоръка на Комисията ще допринесе за създаването на съгласувана рамка за национални правила за несъстоятелността, с които държавите членки се приканват да:

  • улесняват преструктурирането на предприятия във финансови затруднения на ранен етап, преди да започне официално производство по несъстоятелност, и без излишно дълги или скъпи процедури, за да се ограничи прибягването до ликвидация;

  • позволяват на длъжниците да преструктурират своите предприятия, без да е необходимо да започне официално съдебно производство.

  • предоставят на предприятията в затруднено финансово положение възможност да поискат мораториум по плащанията до четири месеца (който може да бъде подновен до максимум 12 месеца), за да се приеме план за преструктуриране преди кредиторите да могат да започнат процедури по принудително изпълнение срещу тях;

  • улесняват приемането на план за преструктуриране при зачитане на интересите както на длъжниците, така и на кредиторите, с цел да се увеличат шансовете за оздравяване на жизнеспособни предприятия;

  • намалят отрицателните последици от фалита за бъдещите шансове за предприемачите за започване на бизнес, по-специално чрез опрощаване на техните задължения в рамките на не повече от три години.

Следващи стъпки: в препоръката държавите членки се приканват да въведат подходящи мерки в срок от една година. 18 месеца след приемането на препоръката Комисията ще извърши оценка на положението въз основа на годишните доклади на държавите членки, за да прецени дали са необходими допълнителни мерки за укрепването на хоризонталния подход спрямо несъстоятелността.

Контекст

Несъстоятелността е част от една динамична и модерна икономика. Около половината от предприятията оцеляват по-малко от пет години, а ежегодно в несъстоятелност изпадат около 200 000 фирми в ЕС. Това означава, че всеки ден в Европа се закриват около 600 дружества. Една четвърт от тези случаи на несъстоятелност са с трансграничен елемент. И те се увеличават — броят на случаите на несъстоятелност се удвои след началото на кризата и тази тенденция се очаква да продължи и през 2014 г.

Освен това, събраните доказателства показват, че провалилите се предприемачи се учат от грешките си и често имат повече успех при втория опит. Близо 18 % от успелите предприемачи са се провалили в първото си начинание.

Затова е изключително важно да разполагаме със съвременно законодателство и ефикасни процедури, с помощта на които предприятията с достатъчен икономически потенциал да могат да преодолеят финансовите трудности и предприемачите да получат „втори шанс“. Все още обаче действащите правни уредби в областта на неплатежоспособността в много държави от ЕС насочват жизнеспособните предприятия във финансови затруднения по-скоро към ликвидация, отколкото към преструктуриране. Те също така представляват пречка за предоставяне на втори шанс на почтените предприемачи след обявяване в несъстоятелност, като установяват дълги срокове за опростяване на задълженията.

Опитът показва, че колкото по-рано дружествата в затруднено положение са в състояние да се преструктурират, толкова по-голям е техният шанс да постигнат успех. Но ранното преструктуриране (преди образуването на официално производство по несъстоятелност) не е възможно в няколко държави (например България, Унгария, Чешката република, Литва, Словакия, Дания) а там, където има такава възможност, процедурите могат да се окажат неефективни или скъпи, като намаляват стимулите за дружествата да поддържат дейността си. На последно място, в някои страни трябва да изминат много години преди на почтените предприемачи, обявени в несъстоятелност, да им бъдат опростени старите дългове и те да изпробват друга бизнес идея (Австрия, Белгия, Естония, Гърция, Италия, Латвия, Люксембург, Малта, Хърватия, Полша, Португалия, Румъния). Ако почтен предприемач изпадне във фалит, един съкратен срок за опрощаване на дълговете му би гарантирал, че фалитът няма да се превърне в доживотна присъда.

Различията в законодателствата на държавите членки оказват въздействие върху степента на възстановяване на инвестициите за трансграничните кредитори, върху трансграничните инвестиционни решения и върху преструктурирането на групи от дружества. Един по-съгласуван подход на равнище ЕС не само ще увеличи събраните от кредиторите суми и потока на трансграничните инвестиции, но ще окаже положително въздействие по отношение на предприемачеството, заетостта и иновациите.

Съществуващата рамка на ЕС в областта на несъстоятелността

Европейските правила относно трансграничната несъстоятелност са установени с Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност („Регламент относно несъстоятелността“), който се прилага от 31 май 2002 г. Регламентът съдържа разпоредби относно компетентността, признаването и приложимото право и урежда координирането на производствата по несъстоятелност, образувани в няколко държави членки. Той се прилага, когато длъжникът има предприятие или кредитори в държава членка, която е различна от неговата собствена.

През декември 2012 г. Европейската комисия представи пакет от мерки за модернизация на тези правила за обявяване в несъстоятелност (IP/12/1354, MEMO/12/969). На 5 февруари 2014 г. Европейският парламент гласува в полза на предложението на Комисията, което сега трябва да бъде одобрено от министрите в Съвета, за да се превърне в закон (MEMO/14/88). (MEMO/14/88).

Успоредно с това Комисията започна обществена консултация относно европейски подход към фалита и неплатежоспособността на предприятията през юли 2013 г. (IP/13/655), чрез която потърси мнения относно ключови въпроси като времето, необходимо за опрощаване на дълг, условията за образуване на производство, правилата за плановете за преструктуриране и мерките, необходими за МСП.

Няколко държавичленки на ЕС, получиха препоръки в контекста на Европейския семестър (цикъла на координиране на икономическите политики на ЕС), с които те се приканват да реформират няколко аспекта на своите правни режими в областта на несъстоятелността (такъв е случаят с Испания, Латвия, Малта и Словения). Няколко други държави членки в момента предприемат реформа на своите закони, за да подобрят възможностите за оздравяване на дружества, изпитващи финансови затруднения, за съкращаване на периодите за опрощаване на задълженията на предприемачите или, в по-общ план, за да подобрят ефективността на своите правни уредби в областта на несъстоятелността (такъв е случаят с Нидерландия, Люксембург, Полша, Латвия, Кипър, Естония, Хърватия и Обединеното кралство).

За повече информация

Препоръка на Комисията относно нов подход към несъстоятелността и неплатежоспособността на предприятията:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/140312_en.htm

Европейска комисия — Производство по несъстоятелност:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Уебсайт на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете съобщенията на заместник-председателя Рединг в „Туитър“: @VivianeRedingEU

Уебсайт на заместник-председателя Антонио Таяни, комисар на ЕС по въпросите на промишлеността и предприемачеството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

Следете съобщенията на заместник-председателя Таяни в „Туитър“: @AntonioTajaniEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За обществеността: Europe Direct на телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща e­mail


Side Bar