Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie Juncker legt eed van onafhankelijkheid af voor het Europees Hof van Justitie

Luxemburg, 10 december 2014

Vandaag leggen voorzitter Jean-Claude Juncker en de andere leden van het college van commissarissen de officiële ambtseed af voor het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg. Met deze "plechtige verbintenis " beloven de leden van de Commissie de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de EU te zullen eerbiedigen en hun verantwoordelijkheden volkomen onafhankelijk en in het algemeen belang van de Unie te zullen vervullen. Verder beloven de Commissarissen bij de uitvoering van hun taken geen instructies van welke autoriteit dan ook te vragen of te aanvaarden, zich te onthouden van iedere handeling die onverenigbaar is met hun plichten en de vervulling van hun taken, en zowel tijdens als na hun ambtsperiode hun verplichtingen na te komen.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zei: "We leggen vandaag niet zomaar een eed af. We beloven onafhankelijk op te treden en het Handvest van de grondrechten te eerbiedigen. Het hele college getuigt hiermee van zijn krachtige politieke voornemen ervoor te zorgen dat het Handvest wordt geëerbiedigd en dat alle EU-beleidsmaatregelen waarvoor de Commissie verantwoordelijk is, met het Handvest in overeenstemming zijn. Dit is bepaald geen bagatel – we zijn wie we zijn dankzij onze waarden."

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon beloven de commissarissen bij het afleggen van de ambtseed ook om het EU-Handvest van de grondvesten te eerbiedigen.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans merkte op: "De Commissie is gehouden om het Europees belang te dienen, dat wil zeggen zich in te zetten voor de burger. We zullen ons dan ook richten op de topprioriteiten: groei, banen en investeringen. Door onze voorstellen telkens aan het Handvest te toetsen, bouwen we voort op de ware grondrechtencultuur. Deze cultuur is in de EU niet tot ontwikkeling gekomen ter vervanging van de nationale grondrechtenstelsels, maar ter aanvulling daarop."

Achtergrond:

Dat de leden van de Europese Commissie bij hun ambtsaanvaarding een plechtige verbintenis aangaan, is een traditie die tegenwoordig is vastgelegd in artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Deze regel werd voor het eerst opgenomen in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (1957). Elke Commissie die sindsdien is aangetreden, heeft de eed moeten afleggen. Met elk nieuw Verdrag zijn de bewoordingen van de plechtige verbintenis iets aangepast aan de nieuwe juridische situatie. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (2009) bevat de tekst ook een verwijzing naar het Handvest van de grondrechten van de EU. De verantwoordelijkheden en plichten van de Commissieleden zijn vastgesteld in artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Het is de gewoonte dat deze plechtige verbintenis in de eerste maanden van de ambtsperiode van een nieuwe Europese Commissie wordt uitgesproken voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

De eedaflegging zal plaatsvinden tussen 15:30 en 17:30 uur MET en wordt live uitgezonden op Europe by Satellite.

Bijlage

 

PLECHTIGE VERBINTENIS

aangegaan voor het

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

 

overeenkomstig artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


Benoemd tot lid van de Europese Commissie door de Europese Raad, na de stemming houdende goedkeuring in het Europees Parlement,

 

verbind ik mij er plechtig toe:

  • ­   de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bij de vervulling van al mijn taken na te leven;
  • ­   mijn verantwoordelijkheden volkomen onafhankelijk uit te oefenen, in het algemeen belang van de Unie;
  • ­   bij de uitvoering van mijn taak geen instructies van enige regering, instelling, orgaan of instantie te vragen of te aanvaarden;
  • ­   mij te onthouden van iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van mijn ambt of met de uitvoering van mijn taken.

Ik neem akte van de verplichting die bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is ingevoerd, die inhoudt dat elke lidstaat dit karakter moet eerbiedigen en niet mag trachten de leden van de Commissie bij de uitvoering van hun taken te beïnvloeden.

Voorts verbind ik mij ertoe om gedurende mijn ambtsperiode en na afloop daarvan de uit mijn taak voortvloeiende verplichtingen na te komen, in het bijzonder om eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van mijn ambtsperiode.

Voor meer informatie:

Volg voorzitter @JunckerEU en vicevoorzitter @TimmermansEU op Twitter:

Hashtags: #transparency #independence #teamJunckerEU

IP/14/2511

Contactpersoon voor de pers

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Voor het publiek:


Side Bar