Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Ofensywa inwestycyjna dla Europy: unijna grupa zadaniowa wskazała 2 tys. potencjalnych projektów o wartości 1,3 bln euro

09 grudzień 2014


    

KOMISJA EUROPEJSKA – EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Bruksela/Luksemburg, 9 grudnia 2014 r.

 

Unijna grupa zadaniowa ds. inwestycji opublikowała dziś sprawozdanie, w którym wykazano istnienie znacznego potencjału dla inwestycji w Europie. Określono w nim ok. 2 tys. projektów w całej Europie o wartości potencjalnych inwestycji wynoszącej ok. 1,3 bln euro. W ramach tej kwoty w ciągu nachodzących trzech lat mogłyby zostać zrealizowane projekty o łącznej wartości ponad 500 mld euro. Wiele z tych projektów nie jest obecnie realizowanych z powodu barier finansowych, regulacyjnych lub innych.

 

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: „Z dzisiejszego sprawozdania wynika, że mamy ogromne zapotrzebowanie na inwestycje; zidentyfikowano też realistyczne projekty, które przyczynią się do zwiększenia wzrostu gospodarczego i liczby miejsc pracy w Europie.Istnieje poważny rozdźwięk między dostępnymi funduszami a wiarygodnymi projektami „w terenie”.Obecne działanie to duży krok w stronę przywrócenia zaufania inwestorów i zniwelowania tej bariery”.

Prezes EBI Werner Hoyer stwierdził: „Prace grupy zadaniowej wskazują, że liczba projektów inwestycyjnych w Europie jest wystarczająca.Państwa członkowskie przedstawiły dużą liczbę wniosków, które możemy wykorzystać do stworzenia bazy projektów i upewnienia się, że pieniądze trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne.Musimy teraz dokonać oceny projektów i wybrać opłacalne pod względem gospodarczym i najlepiej przyczynią się do utrzymania konkurencyjności gospodarki europejskiej.EBI jest gotowy do sfinansowania wybranych projektów, a także wszelkich innych projektów spełniających odpowiednie kryteria rentowności i znaczenia strategicznego.Musimy również jak najszybciej rozwiązać problem istotnych barier pozafinansowych określonych przez grupę zadaniową, które blokują inwestycje w rentowne projekty”.

 

Przejrzysta baza projektów inwestycyjnych

W sprawozdaniu zaleca się niezwłoczne podjęcie działań w celu stworzenia przejrzystej bazy projektów inwestycyjnych. Określenie projektów przez grupę zadaniową jest pierwszym krokiem w kierunku stworzenia perspektywicznej i przejrzystej bazy projektów inwestycyjnych. Jest to bardzo ważny środek na rzecz przywrócenia zaufania inwestorów i zachęcenia ich do inwestowania i budowania doświadczenia w Europie. Brak wiarygodnych i przejrzystych informacji na temat projektów jest obecnie główną przeszkodę dla inwestycji.

Głównym założeniem takiej bazy jest udostępnienie informacji o wiarygodnych projektach, co przywróci zaufanie inwestorów i odblokuje inwestycje sektora prywatnego w celu uzupełnienia finansowania ze strony państw członkowskich i UE. Projekty mogą z powodzeniem uzyskać dostęp do finansowania z samego sektora prywatnego, finansowania za pośrednictwem państw członkowskich lub też do innych źródeł finansowania UE, w tym nowo utworzonego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Grupa zadaniowa skoncentrowała się na projektach w najważniejszych obszarach wspierających wzrost gospodarczy: wiedzy, innowacyjności i gospodarce cyfrowej, unii energetycznej, infrastrukturze transportowej, infrastrukturze socjalnej oraz zasobach naturalnych i środowisku. Przeprowadziła ona również analizę inwestycji w odniesieniu do MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, które stanowią trzon gospodarki UE w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, innowacji i wzrostu gospodarczego.

Opublikowana dziś lista projektów przedstawionych grupie przez państwa członkowskie i Komisję jest punktem wyjścia. Nie wyklucza się dodania do niej w późniejszym terminie innych potencjalnie rentownych inwestycji. Każdy projekt określony przez grupę zadaniową będzie musiał zostać poddany dokładnej ocenie zanim zostanie zaproponowany do finansowania. Zobowiązania finansowe Komisji lub EBI w odniesieniu do projektów zidentyfikowanych przez grupę zadaniową nie są automatyczne. Projekty te nie mają także prawa do preferencyjnego dostępu do środków krajowych lub europejskich.

 

Grupa zadaniowa zaleciła podjęcie następujących działań:

1. Poprawa otoczenia biznesowego

Kwestią priorytetową powinno być usunięcie znacznych barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych we wszystkich ważnych sektorach infrastrukturalnych, w tym w energetyce, telekomunikacji, sektorze cyfrowym i transporcie, usunięcie barier na rynku usług i produktów oraz podjęcie dalszych środków w celu pogłębienia integracji jednolitego rynku. Obejmuje to lepsze uregulowania prawne i dalej idącą konsolidację rynków kapitałowych. Jednocześnie państwa członkowskie muszą kontynuować wdrażanie reform strukturalnych, które sprzyjają przewidywalnemu i przyjaznemu otoczeniu biznesowemu.

  1. Opracowanie krajowych planów długoterminowych inwestycji

Państwa członkowskie muszą podjąć polityczne zobowiązanie do opracowania strategicznych planów długoterminowych inwestycji i wymiany najlepszych praktyk w zakresie opłacalnych projektów. Plany te mogłyby być publikowane na specjalnych stronach internetowych wraz z bazami projektów.

  1. Zapewnienie pomocy technicznej, aby wspomóc rozwój solidnych projektów inwestycyjnych

W sprawozdaniu zaleca się, by UE powołała punkt doradczy stanowiący punkt kompleksowej obsługi oferujący promotorom projektów, inwestorom i organom publicznym stały dostęp do doradztwa i wiedzy. UE powinna również zapewnić doradztwo w zakresie konstruowania projektów, aby pomóc promotorom w przyciąganiu dodatkowych inwestycji prywatnych na rzecz projektów o europejskiej wartości dodanej.

  1. Przeprowadzanie ocen stosunku wartości do ceny

W przypadku rentownych projektów państwa członkowskie powinny przeprowadzać oceny stosunku jakości do ceny, aby określić najbardziej skuteczne rozwiązania w zakresie organizacji projektów. Komisja i EBI powinny oferować doradztwo i opracowywać wytyczne w tej kwestii.

  1. Promowanie innowacyjnych instrumentów finansowych

W sprawozdaniu proponuje się, aby Komisja i EBI zachęcały do korzystania z innowacyjnych instrumentów finansowych w celu przyspieszenia tempa inwestycji prywatnych w projektach o znaczeniu unijnym. Państwa członkowskie powinny także przyśpieszyć wykorzystanie instrumentów finansowych, zwłaszcza w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

W sprawozdaniu grupy zadaniowej stwierdzono, że skupienie się na właściwych reformach, zwiększenie roli sektora prywatnego i rozwój unijnego rynku infrastruktury przyczynią się do zwiększenia wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, zatrudnienia i dobrostanu społecznego.

 

Kolejne etapy: Sprawozdanie grupy zadaniowej zostanie omówione przez ministrów ds. gospodarczych i finansowych (ECOFIN) w dniu 9 grudnia br., oraz przedstawione szefom państw i rządów na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 grudnia br.

Kontekst: Specjalną grupą zadaniową (państwa członkowskie, Komisja Europejska, Europejski Banki Inwestycyjny) ds. inwestycji w UE kierowały wspólnie Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), a w jej skład weszli przedstawiciele wszystkich państw członkowskich UE. Została ona powołana we wrześniu, na wniosek unijnych ministrów ds. gospodarczych i finansowych i została upoważniona do określenia konkretnych działań na rzecz pobudzenia inwestycji, w tym stworzenia bazy potencjalnie rentownych projektów o znaczeniu europejskim, które mają zostać zrealizowane w perspektywie krótko- i średnioterminowej. W październiku fakt powstania grupy został przyjęty z zadowoleniem przez przywódców UE, którzy poprosili o przedstawienie im sprawozdania na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu.

Dodatkowe informacje:

Pełne sprawozdanie grupy zadaniowej można znaleźć pod adresem:

Strona internetowa ofensywy inwestycyjnej UE

Plan inwestycyjny: W co inwestować?

Linkedin

Twitter #investEU

 

IP/14/2480

Kontakty z mediami

Vandna KALIA (+32 2 299 58 24)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Zapytania od obywateli:

Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

Side Bar