Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. marca 2014

Državna pomoč: Evropska komisija je odobrila slovensko karto regionalne pomoči 2014–2020

Evropska komisija je v okviru novih smernic o regionalni pomoči, sprejetih junija 2013, odobrila karto regionalne pomoči Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Glej IP/13/569). Nove smernice določajo pogoje, pod katerimi lahko države članice podjetjem dodelijo državno pomoč za namene regionalnega razvoja. Smernice so namenjene spodbujanju gospodarske rasti in večje kohezije na enotnem trgu.

Karta regionalne pomoči določa območja, ki so v skladu s pravili EU o državni pomoči upravičena do regionalne pomoči slovenskih organov, in največje ravni pomoči (oziroma intenzivnosti pomoči) za podjetja na upravičenih območjih. S sprejetjem karte regionalne pomoči je Slovenija zagotovila kontinuiteto svoje regionalne politike. Karta bo veljala v obdobju med 1. julijem 2014 in 31. decembrom 2020.

Joaquín Almunia, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za politiko konkurence, je dejal: „Nova slovenska karta regionalne pomoči določa pogoje, pod katerimi lahko slovenski organi podprejo naložbe in s tem spodbudijo regionalni razvoj. Upravičena območja zajemajo celotno ozemlje države.“

V skladu s smernicami so do regionalne pomoči prednostno upravičena območja, na katerih je BDP na prebivalca manjši od 75 % povprečja EU, saj je glavni namen regionalne pomoči spodbujati razvoj prikrajšanih regij Evrope. V to kategorijo sodi območje Vzhodne Slovenije, ki bo zato upravičeno do regionalne pomoči z najvišjo intenzivnostjo od 25 % do 45 % bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev za ustrezne naložbene projekte.

V skladu s smernicami so lahko upravičena tudi druga območja, če dosegajo določeno raven skupne pokritosti prebivalstva, kar omogoča državam članicam, da odpravljajo svoje regionalne razlike. Z evropskega vidika so te regije manj prikrajšane kot območja, kjer je BDP na prebivalca manjši od 75 % povprečja v EU, zato sta geografsko območje in intenzivnost pomoči omejena. V Sloveniji je v skladu s tem merilom območje Zahodne Slovenije upravičeno do največje intenzivnosti pomoči od 10 % do 35 %.

V primerjavi s predhodno karto se je skupna intenzivnost pomoči zmanjšala za 5 do 20 odstotnih točk, pokritost prebivalstva pa ostaja enaka. To je v skladu s skupnim pristopom smernic o regionalni pomoči, ki so namenjene spodbujanju razvoja najbolj prikrajšanih regij Evrope.

Osnovne informacije

Smernice o regionalni pomoči določajo pravila, po katerih lahko države članice podjetjem dodelijo državno pomoč, s katero v najbolj prikrajšanih regijah Evrope podprejo naložbe v nove proizvodne obrate ali razširitev oziroma modernizacijo obstoječih obratov. Končni cilj regionalne državne pomoči je podpora gospodarskemu razvoju in zaposlovanju. Smernice o regionalni pomoči vsebujejo pravila, v skladu s katerimi lahko države članice pripravijo karte regionalne pomoči za obdobje veljavnosti smernic. S kartami opredelijo geografska območja, kjer lahko podjetja prejmejo regionalno pomoč, ter delež upravičenih naložbenih stroškov (intenzivnost pomoči). Upravičeni stroški so del skupnih naložbenih stroškov, ki se lahko upoštevajo pri izračunu pomoči. Komisija na podlagi smernic sprejme karto regionalne pomoči za vsako državo članico.

Po členu 107(3)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (TFEU) lahko države članice dodelijo državno pomoč za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven izjemno nizka ali kjer je podzaposlenost visoka. V smernicah o regionalni pomoči so te regije opredeljene kot regije, kjer je BDP na prebivalca 75% povprečja EU, in najbolj oddaljene regije.

Na podlagi člena 107(3)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije se lahko zagotovi pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih območij, kadar taka pomoč ne spreminja trgovinskih pogojev v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi. Smernice o regionalni pomoči opredelijo območja držav članic, ki so bodisi prikrajšana v primerjavi s povprečjem EU ali nacionalnim povprečjem. Pokritost prebivalstva je porazdeljena med države članice v skladu s socialno-ekonomskimi merili, ki upoštevajo regionalne razlike, vključno z brezposelnostjo, na ravni EU in nacionalni ravni. Nato vsaka država članica na svoji regionalni karti odloči, kako najbolje uporabiti ta manevrski prostor za opredelitev upravičenega območja in odpravljanje notranjih regionalnih razlik.

Nezaupna različica današnjega sklepa bo na voljo pod št. zadeve SA.38060 v registru državnih pomoči na spletni strani GD za konkurenco, ko bodo rešena vprašanja glede zaupnosti. Nova obvestila o objavah sklepov o državni pomoči na spletu in v Uradnem listu so objavljena v tedenskih e-novicah o državnih pomočeh.

Kontakt:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Olga Leszczynska-Vargin (+32 229-65520)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po epošti


Side Bar