Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. március 11.

Állami támogatások: A Bizottság jóváhagyta Magyarország 2014–2020-as regionális támogatási térképét

Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 2014 és 2020 közötti időszakra szóló regionális támogatási térképét, amely a regionális állami támogatásokról szóló új, 2013 júniusában elfogadott bizottsági iránymutatás (lásd IP/13/569) alapján készült. Az iránymutatás, melynek célja a növekedés és a kohézió előmozdítása az egységes piacon, azokat a feltételeket határozza meg, amelyek alapján a tagállamok regionális fejlesztési célú támogatásokat nyújthatnak a vállalkozásoknak.

Magyarország regionális támogatási térképe bemutatja, hogy melyek azok a régiók, ahol az uniós állami támogatási szabályok alapján a magyar hatóságok regionális beruházási támogatást nyújthatnak, és megállapítja a támogatásra jogosult régiókban működő vállalkozásoknak nyújtható támogatás maximális szintjét (a „támogatási intenzitásokat”). A térkép 2014. július 1. és 2020. december 31. között lesz hatályban.

A kijelölt területeken összesen 7,6 millió ember él – ez Magyarország lakosságának 76,71%-a. A jóváhagyó bizottsági határozat megállapítja azt is, hogy a nagyvállalkozások támogatható területeken végrehajtott regionális beruházási projektjeihez nyújtott támogatások területtől függően legfeljebb a teljes beruházási költség 20%–50%-át érhetik el. A kkv-k beruházásai esetében ezek az arányok magasabbak lehetnek.

A térkép elfogadása kapcsán Joaquín Almunia, a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „Az új regionális támogatási térkép alapján a magyar hatóságok elősegíthetik a hátrányos helyzetű térségek fejlődését a következő hét évben olyan beruházási projektek támogatásával, amelyek támogatás híján nem jöhetnének létre.”

A regionális iránymutatás szerint azok a régiók, ahol az egy főre jutó GDP nem haladja meg az uniós átlag 75%-át, kiemelten jogosultak regionális beruházási támogatásra, mivel a regionális támogatások elsődleges célja Európa kevésbé fejlett térségei fejlődésének elősegítése. Az új térkép alapján az ebbe a kategóriába tartozó régiókban él a magyar lakosság 70,4%-a. Ezekben a régiókban továbbra is az érintett beruházás támogatható költségeinek 25% és 50% közötti maximális támogatási intenzitás mellett nyújtható regionális beruházási támogatás.

Az iránymutatás szerint a tagállamon belüli egyenlőtlenségek felszámolása érdekében bizonyos feltételek teljesülése esetén más, az uniós vagy a tagállami átlaghoz képest viszonylag hátrányos helyzetű régiókban is nyújtható támogatás, amennyiben e térségek megfelelnek a teljes népességi arányra vonatkozó korlátnak. Mivel e régiók európai nézőpontból kevésbé hátrányos helyzetűek, mint azok, ahol az egy főre jutó GDP nem haladja meg az uniós átlag 75%-át, esetükben mind a földrajzi kiterjedés, mind a támogatási intenzitás korlátozott. Pest megye, ahol Magyarország lakosságának 6,33%-a él, ilyen régióként lesz jogosult – 20%–35% közötti maximális támogatási intenzitás mellett – regionális beruházási támogatásra a jövőben.

Tekintettel a közép-magyarországi régióban az elmúlt hét évben bekövetkezett gazdasági fejlődésre, a magyar regionális támogatási térkép népességi lefedettsége az előző térképhez képest csökkenni fog. Míg a legtöbb jogosult régióban nem változik a maximális támogatási intenzitás, egyesekben csekély mértékben (5 százalékponttal) csökkenni vagy növekedni fog.

Háttér

A regionális támogatási iránymutatás azokat a szabályokat határozza meg, amelyek alapján a tagállamok állami támogatást nyújthatnak vállalatoknak Európa kevésbé fejlett régióiban új termelési létesítmények létrehozása vagy meglévő kapacitások bővítése vagy korszerűsítése céljából. A regionális állami támogatás végső célja a gazdasági fejlődés és a foglalkoztatás előmozdítása. A regionális támogatási iránymutatás szabályai alapján a tagállamok regionális támogatási térképeket határoznak meg, amelyek az iránymutatás teljes időszaka alatt érvényben maradnak. A térképek meghatározzák, mely földrajzi régiókban részesülhetnek a vállalatok regionális állami támogatásban, és az elszámolható beruházási költségek mely arányában (támogatási intenzitás). Az elszámolható költségek a teljes beruházási költség azon részét képezik, amely a támogatás kiszámítása során számításba vehető. Az iránymutatás alapján a Bizottságnak minden tagállam esetében jóvá kell hagynia a regionális támogatási térképet.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja lehetővé teszi, hogy a tagállamok állami támogatást nyújtsanak olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság. A regionális támogatási iránymutatás meghatározása szerint ezek azok a régiók, ahol az egy főre jutó GDP nem haladja meg az uniós átlag 75%-át, illetve az EU legkülső régiói.

Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja lehetővé teszi az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatásokat is, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben. A regionális támogatási iránymutatás meghatározása szerint ezek olyan térségek, amelyek az uniós vagy tagállami átlaghoz képest hátrányos helyzetűek. A lefedhető népességszámot a munkanélküliség és más tényezők tekintetében fennálló regionális különbségeket uniós és nemzeti szinten egyaránt figyelembe vevő társadalmi-gazdasági kritériumok alapján osztották fel a tagállamok között. Ennek alapján a tagállamok szabadon dönthetnek arról regionális támogatási térképeiken, hogy a belső egyenlőtlenségek csökkentése érdekében hogyan élnek a rendelkezésükre álló mozgástérrel.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság az SA.37718 ügyszám alatt teszi közzé az állami támogatásoknak a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található nyilvántartásában (State Aid Register). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

Kapcsolattartók:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Olga Leszczynska-Vargin (+32 229-65520)

További felvilágosítás a nyilvánosság számára: Europe Direct telefonon: 00 800 6 7 8 9 10 11 vagy e-mailen


Side Bar