Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. marts 2014

Statsstøtte: Kommissionen godkender omstruktureringsstøtten til FIH Erhvervsbank

Europa-Kommissionen har fundet, at den statsstøtte, som blev ydet til danske FIH Erhvervsbank (FIH) for at løse dens problemer med værdiforringede aktiver, overholder EU's statsstøtteregler. Det sker især på grund af, at der ydes en passende betaling for støtten, og fordi FIH's omstruktureringsplan vil gøre banken i stand til at blive rentabel på lang sigt uden at fordreje konkurrencen på det indre marked.

Danmark fremlagde i juli 2012 forslag om en hjælpeforanstaltning for værdiforringede aktiver til fordel for FIH for at løse bankens begyndende likviditetsproblemer. Foranstaltningen bestod af en overførsel af ejendomsfinansieringsaktiver fra FIH til et nyt datterselskab, FIH Holding (Det nye selskab), som efterfølgende blev købt af Finansiel Stabilitet. Statsstøtten beløber sig til 2,25 mia. DKK (ca. 300 mio. EUR).

Kommissionen indledte i juni 2012 en omfattende undersøgelse for at finde ud af, om støtten var begrænset til det nødvendige minimum, og om bankens bidrag til omstruktureringsomkostningerne var af en passende størrelse (se IP/12/723). På daværende tidspunkt godkendte Kommissionen også støtten midlertidigt, indtil omstruktureringsplanen kunne godkendes efter EU's statsstøtteregler.

Danmark fremlagde i januar 2013 en omstruktureringsplan, som blev revideret og færdiggjort i juni. Omstruktureringsplanen skitserer en reorganisering af banken, som skal fokusere på udlån til SMV, og den vil gøre banken i stand til at blive rentabel på lang sigt uden yderligere statsstøtte.

Planen sikrer også en passende betaling for overtagelsen af de værdiforringede aktiver. I december 2013 foretog FIH en engangsbetaling og afgav tilsagn om årlige betalinger, og disse er alle foranstaltninger, som skal føre til en betaling svarende til 10 % af bankens egenkapitalkrav. Dette vil sikre, at støtten begrænses til det nødvendige minimum, og forhindre eventuel fordrejning af konkurrencen.

På dette grundlag har Kommissionen konkluderet, at støtteforanstaltningerne overholder kravene i Kommissionens meddelelse om statsstøtte til banker under krisen.

Baggrund

FIH er et selskab med begrænset ansvar, som er omfattet af den danske banklovgivning. Den 31. december 2012 havde FIH en balance på 60,76 mia. DKK (8,1 mia. EUR) og risikovægtede aktiver til en værdi af 29,84 mia. DKK (3,98 mia. EUR). Da hjælpeforanstaltningen for værdiforringede aktiver blev gennemført, var FIH den sjette største bank i Danmark.

I 2011 og 2012 havde FIH statsgaranterede obligationer til en værdi af ca. 41,7 mia. DKK (5,6 mia. EUR), som udgjorde halvdelen af bankens balance. Da obligationerne forfaldt i 2012 og 2013 var banken ved at få et finansieringsproblem. De danske myndigheder vurderede, at der var en relativt høj risiko for, at FIH ville være ude af stand til at opfylde likviditetskravene som følge af bankens manglende evne til at opnå finansiering på det åbne marked, hvilket primært skyldtes et fald i dens kreditvurdering og ugunstige vilkår på kapitalmarkederne. De danske myndigheder gennemførte derfor støtteforanstaltningen for at tage hånd om bankens begyndende likviditetsproblemer.

Den ikke-fortrolige udgave af denne afgørelse vil blive offentliggjort under sagsnummer SA.34445 i statsstøtteregisteretGeneraldirektoratet for Konkurrences websted. Nye offentliggørelser af afgørelser på statsstøtteområdet kan findes her.

Henvendelser fra pressen:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Yizhou Ren (+32 2 299 48 89)


Side Bar