Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Strasbourg den 11 mars 2014

Europeiska kommissionen lägger fram en ram för att säkra rättsstatsprincipen i EU

Europeiska kommissionen antar idag en ny ram för att behandla systemhot mot rättsstatsprincipen i EU:s 28 medlemsstater. Initiativet kommer efter det att kommissionskollegiet organiserade två policydebatter om rättsstatsprincipen den 28 augusti 2013 och den 25 februari 2014. I samband med dessa debatter drogs slutsatsen att det finns ett behov av att ta fram ett verktyg för att, på EU-nivå, ta itu med systemrelaterade hot mot rättsstatsprincipen. Den nya ramen för rättsstatsprincipen kommer att utgöra ett komplement till överträdelseförfaranden – när EU-lagstiftningen har överträtts – och det så kallade ”artikel 7-förfarandet” enligt Lissabonfördraget som, i de allvarligaste fallen, möjliggör upphävande av rösträtt om en medlemsstat ”allvarligt och ihållande åsidosätter” EU:s värderingar. I den nya ramen inrättas ett verktyg för tidig varning som gör det möjligt för kommissionen att inleda en dialog med den berörda medlemsstaten för att förhindra en upptrappning av systemhot mot rättsstatsprincipen. Om ingen lösning kan hittas inom EU:s nya ram för rättsstatsprincipen, kommer artikel 7 alltid att förbli den sista utvägen för att lösa en kris och säkerställa efterlevnad av EU:s värderingar. Den nya ramen innebär inte och gör heller inte några anspråk på nya befogenheter för kommissionen, men synliggör hur kommissionen utövar sin roll i enlighet med fördragen.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Durão Barroso har gjort följande uttalande: "Rättsstatsprincipen är en av de grundläggande pelarna i EU. Detta är vad vår union bygger på. Som fördragens väktare spelar Europeiska kommissionen en avgörande roll när det gäller att upprätthålla rättsstatsprincipen. Jag har systematiskt pekat på behovet av en bättre ram som gör det möjligt för kommissionen att ingripa tidigt och transparent i fall av allvarliga systemhot mot rättsstatsprincipen i en medlemsstat. Idag uppfyller kommissionen detta åtagande för att se till att vi i framtiden, och baserat på erfarenheter från senare tid, kan förebygga och effektivt lösa kriser som har att göra med rättsstatsprincipen i våra medlemsstater.”

”Respekt för rättsstatsprincipen är en förutsättning för skyddet av alla andra grundläggande värderingar som ligger till grund för vår union. Europeiska Kommissionen är fördragens väktare – så vi måste också vara en av rättsstatsprincipens väktare,” säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. ”Varje gång som det under de senaste åren har förekommit ett hot eller ett potentiellt hot mot rättsstatsprincipen i en medlemsstat har alla institutioner vänt sig till kommissionen, i dess egenskap av opartisk domare, för att be oss att vidta åtgärder. Idag tar vi fram de verktyg som krävs för att agera och för att skydda våra medborgare från hot mot rättsstaten i vår union. EU bygger på respekt för rättsstatsprincipen och respekt för jämlikheten mellan alla medlemsstater. Av detta följer att det nya verktyget för att garantera rättsstatsprincipen kommer att tillämpas med samma tröskel – ett allvarligt och systemhot mot rättsstatsprincipen i alla medlemsstater, stora som små, i norr, söder, öster eller väster.”

Huvuddragen i den nya ramen för rättsstatsprincipen

Den nya ramen baseras fullt ut på EU:s nuvarande fördrag och kompletterar befintliga instrument, särskilt artikel 7-förfarandet och kommissionens överträdelseförfaranden. Detta utesluter naturligtvis inte framtida ändringar av fördragen på detta område.

Den är inriktad på rättsstatsprincipen. Rättsstatsprincipen utgör grunden för alla värderingar som Europeiska unionen bygger på. Genom att man garanterar respekten för rättsstatsprincipen, kommer skyddet av andra grundläggande värden att upprätthållas. Kommissionen tillämpar en bred definition av rättsstatsprincipen som bygger på principer som fastställs i rättspraxis i domstolen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, vilket i grund och botten innebär ett system där lagar tillämpas och följs (se bilaga 2).

Ramen kan aktiveras i situationer där det finns ett systemsammanbrott som inverkar negativt på institutionernas integritet, stabilitet och funktion och på mekanismer som inrättats på nationell nivå för att skydda rättsstatsprincipen. Ramen är inte utformad för att behandla enskilda situationer eller isolerade fall av kränkningar av grundläggande rättigheter eller felaktiga domslut.

Jämlikhet mellan medlemsstaterna: Ramen kommer att tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater, med samma riktvärden för vad som anses vara ett systemhot mot rättsstatsprincipen.

I EU-ramen inrättas ett verktyg för tidig varning för att hantera hot mot rättsstatsprincipen, som gör det möjligt för kommissionen att inleda en dialog med den berörda medlemsstaten i syfte att hitta lösningar innan befintliga rättsliga mekanismer enligt artikel 7 i fördraget ska användas.

Som oberoende väktare av unionens värderingar spelar kommissionen en central roll i denna nya ram för rättsstatsprincipen. Den kan stödja sig på sakkunskap som finns hos andra EU-institutioner och internationella organisationer (särskilt Europaparlamentet, rådet, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa [OSSE] etc.).

En process med tre steg

Syftet med ramen är att göra det möjligt för kommissionen att hitta en lösning tillsammans med den berörda medlemsstaten för att förhindra att det uppstår ett systemhot mot rättsstatsprincipen som skulle kunna utvecklas till en ”klar risk för allvarligt åsidosättande”, vilket skulle kunna leda till användning av artikel 7 i EU-fördraget. Där det finns tydliga tecken på ett systemhot mot rättsstatsprincipen i en medlemsstat kan kommissionen inleda ett ”förfarande före artikel 7-förfarandet” genom att inleda en dialog med den medlemsstaten. Processen har tre steg (se figuren i bilaga 1):

  • Kommissionens bedömning: Kommissionen kommer att samla in och analysera all relevant information och bedöma om det finns tydliga tecken på ett systemhot mot rättsstatsprincipen. Om kommissionen till följd av detta anser att det verkligen föreligger en situation med systemhot mot rättsstatsprincipen kommer kommissionen att inleda en dialog med den berörda medlemsstaten genom att skicka sitt ”yttrande om rättsstatsprincipen”, vilket utgör en varning till medlemsstaten, där den också redogör för skälen till sin oro. Den berörda medlemsstaten får då möjlighet att svara.

  • Kommissionens rekommendation: I ett andra steg, utom i de fall då ärendet redan har reglerats på ett tillfredsställande sätt, kommer kommissionen att utfärda en ”rekommendation om rättsstatsprincipen” till medlemsstaten. Kommissionen kommer att rekommendera att medlemsstaten löser de problem som identifierats inom en föreskriven tidsfrist och att den informerar kommissionen om de åtgärder som vidtagits i detta syfte. Kommissionen kommer att offentliggöra sin rekommendation.

  • Uppföljning av kommissionens rekommendation: I ett tredje steg kommer kommissionen att övervaka medlemsstatens uppföljning av rekommendationen. Om det inte görs någon tillfredsställande uppföljning inom den fastställda tidsfristen, kan kommissionen använda en av de mekanismer som anges i artikel 7 i EU-fördraget.

Hela processen bygger på en fortlöpande dialog mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten. Kommissionen kommer att hålla Europaparlamentet och rådet regelbundet och väl informerade.

Bakgrund:

”Efterlevnad av rättsstatsprincipen är en förutsättning för skyddet av alla grundläggande värderingar som förtecknas i artikel 2 i EU-fördraget. Detta är också en förutsättning för upprätthållandet av alla rättigheter och skyldigheter som följer av fördragen och av internationell rätt. EU-kommissionen har sedan 2009 vid flera tillfällen ställts inför kriser i vissa medlemsstater. I samband med detta har särskilda problem avseende rättsstatsprincipen upptäckts. I sitt tal om tillståndet i unionen 2012 påminde kommissionens ordförande José Manuel Barroso om att en politisk union också innebär att rättsstatsprincipen, som ett grundläggande värde i EU, måste stärkas, och han aviserade också ett initiativ i detta syfte (SPEECH/12/596). I den resolution som antogs av Europaparlamentet den 3 juli 2013 och rådets (rättsliga och inrikes frågor) slutsatser av den 6 juni 2013 delas denna analys (se också SPEECH/13/348).

Vid sitt seminarium i augusti 2013 hade kommissionskollegiet en första vägledande debatt om hur vi bättre kan skydda rättsstatsprincipen i Europeiska unionen. I ett tal vid Centre for European Policy Studies i september skisserade vice ordförande Viviane Reding då sina visioner för en möjlig ny ram för rättsstatsprincipen för Europeiska unionen (SPEECH/13/677). Vid Assises de la Justice, en högnivåkonferens om rättsliga frågors framtid i EU i november 2013, med deltagande av mer än 600 intressenter och berörda parter, var en session specifikt inriktad på temat "En ny mekanism för rättsstatsprincipen".

På grundval av alla dessa diskussioner organiserade kollegiet en annan allmän debatt den 25 februari 2014, innan man antog den nya ram för rättsstatsprincipen som läggs fram i dag.

Läs mer

Ordförande José Manuel Barrosos tal om tillståndet i unionen 2012:

SPEECH/12/596

José Manuel Barrosos (Europeiska kommissionens ordförande) hemsida:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Viviane Redings (vice ordförande, EU:s kommissionär för rättsliga frågor) hemsida:

http://ec.europa.eu/reding

Följ ordföranden och vice ordföranden på Twitter: @BarrosoEU @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post

Annex 1: The new EU rule of law framework

Annex 2: The rule of law in the Union legal system

In its case law, the Court of Justice has highlighted a number of general principles of law stemming from the constitutional traditions common to the Member States that are linked to the rule of law. These include:

(a) the principle of legality, which in substantial terms includes a transparent, accountable, democratic and pluralistic process for enacting laws;

(b) legal certainty, which requires amongst other things that rules are clear and predictable and cannot be changed retrospectively;

(c) prohibition of arbitrariness of the executive powers. The principle of the rule of law regulates the exercise of public powers and makes sure that every State intervention has a legal basis and is constrained by law;

(d) independent and effective judicial review, including respect for fundamental rights. The Court reiterated that the EU is a union based on the rule of law in which the acts of its institutions are subject to review of their compatibility with, in particular, the Treaties, the general principles of law and fundamental rights. Citizens are entitled to effective judicial protection.

(e)There is a clear link between the right to a fair trial and the separation of powers. Only a tribunal which is independent from executive powers can guarantee a fair trial to citizens. The Court referred to an operational separation of powers implying an independent and effective judicial review, pointing out that "[…] EU law does not preclude a Member State from simultaneously exercising legislative, administrative and judicial functions, provided that those functions are exercised in compliance with the principle of the separation of powers which characterises the operation of the rule of law";

(f) equality before the law. The Court has emphasised the role of equal treatment as a general principle of EU law by stating that "it must be recalled that the principle of equal treatment is a general principle of EU law, enshrined in Articles 20 and 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union".

Source: A more comprehensive version of these principles and the case law can be found in Annex 1 of the Communication "A new EU Framework to strengthen the Rule of Law".


Side Bar