Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Strasbourg, 11. marca 2014

Evropska komisija je predstavila okvir za zaščito načela pravne države v Evropski uniji

Evropska komisija je danes sprejela nov okvir za obravnavanje sistemskih tveganj za pravno državo v vseh 28 državah članicah EU. Kolegij komisarjev je pobudo pripravil po dveh orientacijskih razpravah o pravni državi, ki sta potekali 28. avgusta 2013 in 25. februarja 2014, kjer je sklenil, da je treba razviti orodje za obravnavanje sistemskih nevarnosti za pravno državo na ravni EU. Novi okvir za pravno državo bo v primerih kršitev prava EU dopolnjeval postopke za ugotavljanje kršitev in tako imenovani „postopek iz člena 7“ Lizbonske pogodbe, ki ob najstrožji uporabi omogoča uvedbo začasnega mirovanja glasovalnih pravic, če država članica „huje in vztrajno krši“ vrednote EU. Novi okvir določa orodje za zgodnje opozarjanje, ki Komisiji omogoča, da začne dialog z zadevno državo članico, da se prepreči stopnjevanje sistemskih tveganj za pravno državo. Če ne bo mogoče najti rešitve v skladu z novim okvirom EU za pravno državo, bo člen 7 še vedno zadnje sredstvo za rešitev krize in zagotovitev skladnosti z vrednotami Evropske unije. Novi okvir ne pomeni ali določa novih pristojnosti Komisije, prinaša pa večjo preglednost nad tem, kako Komisija izvršuje svojo vlogo v skladu s pogodbami.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Durão Barroso je povedal: „Pravna država je eden od temeljev evropske unije. Na njej je zgrajena naša Unija. Evropska komisija ima kot varuhinja pogodb osrednjo vlogo v ohranjanju pravne države. Sam sem sistematično opozarjal na potrebo po boljšem okviru, ki bi Komisiji omogočal hitrejše in preglednejše ukrepanje v primeru resnih in sistemskih nevarnosti za pravno državo v kateri od držav članic. Komisija danes uresničuje to zavezo s tem, ko je poskrbela, da bomo lahko na podlagi svojih nedavnih izkušenj v prihodnosti v državah članicah preprečevali in učinkovito reševali krize, povezane s pravno državo.“

„Spoštovanje pravne države je predpogoj za zaščito vseh drugih temeljnih vrednot, na katerih temelji Unija. Evropska komisija je varuh pogodb, zato mora biti tudi ena od varuhov pravne države,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „V zadnjih nekaj letih so se vse institucije vsakič, ko je prišlo do dejanske ali potencialne nevarnosti za pravno državo v kateri od držav članic, obrnile na Komisijo kot nepristransko razsodnico in jo pozvale k ukrepanju. Danes smo uvedli orodja, ki so potrebna za ukrepanje in zaščito naših državljanov pred nevarnostmi za pravno državo v naši Uniji. Evropska unija temelji na spoštovanju pravne države ter na spoštovanju enakosti vseh držav članic. Zato se bo novo orodje za zagotavljanje pravne države uporabljalo na podlagi enakih meril za resne in sistemske nevarnosti za pravno državo v vseh državah članicah, ne glede na to, ali so velike ali majhne, severne, južne, vzhodne ali zahodne.“

Glavne značilnosti novega okvira pravne države

Novi okvir v celoti temelji na sedanjih pogodbah EU in dopolnjuje obstoječe instrumente, torej postopek iz člena 7 in postopek Komisije za ugotavljanje kršitev. To seveda ne izključuje prihodnjega razvoja pogodb na tem področju.

Osredotočen je na načelo pravne države. Ta je temelj vseh vrednot, na katerih temelji Unija. Z zagotavljanjem spoštovanja načela pravne države bodo zaščitene tudi ostale temeljne vrednote. Komisija je sprejela široko opredelitev pravne države, pri čemer se je opirala na načela iz sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice, kar v bistvu pomeni sistem, v katerem se zakoni izvajajo in uveljavljajo (glej Prilogo 2).

Okvir se lahko sproži v primerih, ko obstaja sistemska kršitev, ki negativno vpliva na integriteto, stabilnost, celovitost in pravilno delovanje institucij in mehanizmov, vzpostavljenih na nacionalni ravni za zagotovitev pravne države. Okvir EU ni zasnovan za obravnavanje posameznih primerov ali maloštevilnih kršitev temeljnih pravic ali sodnih zmot.

Enakost držav članic: Okvir se bo enako uporabljal v vseh državah članicah in deloval na podlagi istih meril, kaj šteje za sistemsko tveganje za pravno državo.

Okvir EU vzpostavlja orodje za zgodnje opozarjanje za obravnavanje nevarnosti za pravno državo, kar bo Komisiji omogočilo začeti dialog z zadevno državo članico, da bi našla rešitve, preden je treba uporabiti obstoječe pravne mehanizme iz člena 7 Pogodbe.

Evropska komisija ima kot neodvisna varuhinja vrednot Unije osrednjo vlogo v tem novem okviru pravne države. Opira se lahko na strokovno znanje in izkušnje drugih institucij EU in mednarodnih organizacij (zlasti Evropskega parlamenta, Sveta, Agencije za temeljne pravice, Sveta Evrope, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) itd.).

Tristopenjski proces

Okvir naj bi Komisiji omogočil poiskati rešitev z zadevno državo članico, da se preprečijo nove sistemske nevarnosti za pravno državo, ki bi lahko privedle do „očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila“ načela, kar bi lahko sprožilo uporabo člen 7 PEU. Kadar obstajajo jasni znaki sistemske nevarnosti za pravno državo v državi članici, lahko Komisija sproži „postopek pred postopkom iz člena 7“ z vzpostavitvijo dialoga z zadevno državo članico. Postopek ima tri stopnje (glej graf v Prilogi 1):

  • Ocena Komisije: Komisija bo zbrala in preučila vse ustrezne informacije ter ocenila, ali obstajajo jasni znaki sistemske nevarnosti za pravno državo. Če bo na podlagi tega menila, da dejansko obstaja sistemska nevarnost za pravno državo, bo začela dialog z zadevno državo članico, in sicer tako, da ji bo kot opozorilo poslala svoje „mnenje o spoštovanju pravne države“, v katerem bo utemeljila svoje pomisleke. S tem bo državi članici omogočila, da odgovori na ugotovitve.

  • Priporočilo Komisije: Če zadeva ni bila zadovoljivo rešena, bo Komisija na drugi stopnji zadevni državi članici izdala „priporočilo glede pravne države“. V njem ji bo priporočila, naj ugotovljene težave reši v natančno določenem roku in Komisijo obvesti o sprejetih ukrepih. Priporočilo bo Komisija javno objavila.

  • Ukrepanje po priporočilu Komisije: Na tretji stopnji bo Komisija spremljala, kako država članica ukrepa po prejetju priporočila Komisije. Če država članica v določenem roku ne bo zadovoljivo ukrepala, lahko Komisija uporabi katerega od mehanizmov iz člena 7.

Celoten proces temelji na stalnem dialogu med Komisijo in zadevno državo članico. Komisija bo pri tem redno in natančno obveščala Evropski parlament in Svet.

Ozadje:

Spoštovanje načel pravne države je predpogoj za zaščito vseh temeljnih vrednot iz člena 2 PEU. Prav tako je predpogoj za ohranjanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodb in mednarodnega prava. Evropska komisija se je od leta 2009 večkrat soočila s kriznimi razmerami v nekaterih državah članicah, v katerih so se pokazale specifične težave na področju pravne države. Predsednik Barroso je v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2012 spomnil, da politična unija tudi pomeni, da je treba okrepiti pravno državo kot eno temeljnih vrednot EU, ter napovedal uvedbo pobude na tem področju (SPEECH/12/596). To je bilo potrjeno tudi v resoluciji, ki jo je Evropski parlament sprejel 3. julija 2013, in sklepih Sveta za pravosodje in notranje zadeve z dne 6. junija 2013 (glej tudi SPEECH/13/348).

Kolegij komisarjev je imel prvo orientacijsko razpravo o tem, kako bolje zaščititi načela pravne države v Evropski uniji, na seminarju avgusta 2013. Podpredsednica Komisije Viviane Reding je v govoru, ki ga je imela septembra v Centru za evropske politične študije, predstavila svojo vizijo morebitnega novega okvira pravne države za Evropsko unijo (SPEECH/13/677). Na konferenci na visoki ravni Assises de la Justice o prihodnosti pravosodja v EU, katere se je novembra 2013 udeležilo več kot 600 zainteresiranih strani in skupin, je bilo eno od srečanj posebej namenjenih temi „Na poti do novega mehanizma pravne države“.

Kolegij komisarjev je na podlagi vseh teh razprav 25. februarja 2014 izvedel še eno orientacijsko razpravo, nato pa sprejel danes predstavljeni novi okvir pravne države.

Dodatne informacije

Govor predsednika Evropske komisije Joséja Manuela Barrosa iz leta 2012 o stanju v Uniji:

SPEECH/12/596

Spletna stran predsednika Evropske komisije Joséja Manuela Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Spremljajte predsednika in podpredsednico Evropske komisije na Twitterju: @BarrosoEU @VivianeRedingEU

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 80067891011 ali po elektronski pošti.

Annex 1: The new EU rule of law framework

Annex 2: The rule of law in the Union legal system

In its case law, the Court of Justice has highlighted a number of general principles of law stemming from the constitutional traditions common to the Member States that are linked to the rule of law. These include:

(a) the principle of legality, which in substantial terms includes a transparent, accountable, democratic and pluralistic process for enacting laws;

(b) legal certainty, which requires amongst other things that rules are clear and predictable and cannot be changed retrospectively;

(c) prohibition of arbitrariness of the executive powers. The principle of the rule of law regulates the exercise of public powers and makes sure that every State intervention has a legal basis and is constrained by law;

(d) independent and effective judicial review, including respect for fundamental rights. The Court reiterated that the EU is a union based on the rule of law in which the acts of its institutions are subject to review of their compatibility with, in particular, the Treaties, the general principles of law and fundamental rights. Citizens are entitled to effective judicial protection.

(e)There is a clear link between the right to a fair trial and the separation of powers. Only a tribunal which is independent from executive powers can guarantee a fair trial to citizens. The Court referred to an operational separation of powers implying an independent and effective judicial review, pointing out that "[…] EU law does not preclude a Member State from simultaneously exercising legislative, administrative and judicial functions, provided that those functions are exercised in compliance with the principle of the separation of powers which characterises the operation of the rule of law";

(f) equality before the law. The Court has emphasised the role of equal treatment as a general principle of EU law by stating that "it must be recalled that the principle of equal treatment is a general principle of EU law, enshrined in Articles 20 and 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union".

Source: A more comprehensive version of these principles and the case law can be found in Annex 1 of the Communication "A new EU Framework to strengthen the Rule of Law".


Side Bar