Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Štrasburg 11. marca 2014

Európska komisia predkladá rámec na ochranu právneho štátu v Európskej únii

Európska komisia dnes prijala nový rámec na riešenie systémových ohrození právneho štátu v ktoromkoľvek z 28 členských štátov EÚ. Táto iniciatíva prichádza po tom, ako kolégium komisárov v dvoch orientačných diskusiách o právnom štáte konaných 28. augusta 2013 a 25. februára 2014 dospelo k záveru, že je potrebné vytvoriť nástroj umožňujúci riešiť takéto systémové ohrozenia na úrovni EÚ. Nový rámec doplní konania o porušení právnych predpisov – používané pri porušení právnych predpisov EÚ – a takzvaný postup podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, ktorý v najvážnejších prípadoch umožňuje pozastavenie hlasovacích práv v prípade „závažného a pretrvávajúceho porušovania“ hodnôt EÚ zo strany členského štátu. Novým rámcom sa zavádza nástroj včasného varovania, ktorý Komisii umožní nadviazať s príslušným členským štátom dialóg s cieľom predísť vystupňovaniu systémových hrozieb pre právny štát. Ak sa nenájde prostredníctvom tohto nového rámca EÚ na podporu právneho štátu riešenie, článok 7 bude vždy k dispozícii ako posledná možnosť na vyriešenie krízy a zabezpečenie súladu s hodnotami Európskej únie. Nový rámec nepredstavuje pre Komisiu žiadne nové právomoci, ani ich pre Komisiu nevyžaduje, ale transparentne ukazuje, ako Komisia vykonáva svoju úlohu na základe zmlúv.

Predseda Európskej komisie José Manuel Durão Barroso uviedol: „Právny štát je jedným zo základných pilierov Európskej únie, na ktorých je Únia vybudovaná. Európska komisia ako strážkyňa zmlúv zohráva pri presadzovaní právneho štátu kľúčovú úlohu. Opakovane som poukazoval na potrebu vytvoriť lepší rámec, ktorý Komisii umožní včas a transparentne zasiahnuť v prípade závažného a systémového ohrozenia právneho štátu v členskom štáte. Komisia dnes plní tento záväzok, pričom zabezpečuje, že v budúcnosti dokážeme s využitím minulých skúseností predchádzať krízam právneho štátu v členských štátoch a účinne ich riešiť.“

„Rešpektovanie právneho štátu je predpokladom na ochranu všetkých ostatných základných hodnôt, na ktorých je Únia založená. Európska komisia je strážkyňou zmlúv – a preto musí zároveň fungovať ako jeden zo strážcov právneho štátu,“ povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Zakaždým, keď v posledných niekoľkých rokoch došlo ku skutočnému alebo potenciálnemu ohrozeniu právneho štátu v jednom členskom štáte, obracali sa všetky inštitúcie na Komisiu ako nestranného rozhodcu, ktorý má podniknúť príslušné kroky. Dnes zavádzame do praxe nástroje, ktoré nám umožnia konať a ochrániť našich občanov pred ohrozením právneho štátu v rámci Únie. Európska únia je založená na zásadách rešpektovania právneho štátu a rovnosti všetkých členských štátov. Z toho vyplýva, že nový nástroj na ochranu právneho štátu sa bude uplatňovať pod podmienkou závažného a systémového ohrozenia právneho štátu vo všetkých členských štátoch bez ohľadu na ich veľkosť či zemepisnú polohu.“

Hlavné charakteristiky nového rámca na ochranu právneho štátu

Nový rámec plne vychádza zo súčasných zmlúv EÚ a dopĺňa existujúce nástroje, najmä postup podľa článku 7 a konania vedené Komisiou vo veci porušenia právnych predpisov. To samozrejme nevylučuje prípadnú budúcu zmenu zmlúv v tejto oblasti.

Zameriava sa na právny štát. Právny štát je základom všetkých hodnôt, na ktorých je Únia založená. Zaručením rešpektovania právneho štátu sa dosiahne ochrana ďalších základných hodnôt. Komisia používa širokú definíciu právneho štátu vychádzajúcu zo zásad stanovených v judikatúre Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré v zásade chápu právny štát ako systém, v ktorom sa uplatňujú a presadzujú právne predpisy (pozri prílohu 2).

Rámec sa môže uplatniť v situáciách, keď dôjde k zrúteniu systému, ktoré negatívne ovplyvňuje integritu, stabilitu a riadne fungovanie inštitúcií a mechanizmov zavedených na vnútroštátnej úrovni na zabezpečenie právneho štátu. Rámec EÚ nie je určený na riešenie jednotlivých situácií alebo izolovaných prípadov porušovania základných práv alebo justičných omylov.

Rovnosť členských štátov: rámec sa bude uplatňovať rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch a bude fungovať na základe rovnakých kritérií pre to, čo sa považuje za systémové ohrozenie právneho štátu.

Pre prípady ohrozenia právneho štátu sa rámcom EÚ zavádza nástroj včasného varovania, ktorý Komisii umožní nadviazať s príslušným členským štátom dialóg s cieľom nájsť riešenia pred tým, než dôjde k použitiu existujúcich právnych mechanizmov podľa článku 7 zmluvy.

Európska komisia zohráva v tomto novom právnom rámci na ochranu právneho štátu ústrednú úlohu ako nezávislá strážkyňa hodnôt Únie. Môže sa pritom opierať o odborné znalosti ostatných inštitúcií EÚ a medzinárodných organizácií [najmä Európskeho parlamentu, Rady, Agentúry pre základné práva, Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) atď.].

Trojfázový postup

Účelom rámca je umožniť Komisii, aby spolu s dotknutým členským štátom mohla nájsť riešenie s cieľom zabrániť vzniku systémového ohrozenia právneho štátu, ktoré by mohlo prerásť do „jasného rizika závažného porušenia“ s potenciálom použitia článku 7 Zmluvy o EÚ. V prípade existencie jasných známok systémového ohrozenia právneho štátu v členskom štáte Komisia môže začať „postup pred uplatnením článku 7“ a nadviazať dialóg s týmto členským štátom. Proces má tri fázy (pozri graf v prílohe 1):

  • Hodnotenie Komisie: Komisia zhromaždí a preskúma všetky príslušné informácie, pričom posúdi, či existujú jasné známky systémového ohrozenia zásad právneho štátu. Ak Komisia dospeje k názoru, že skutočne o situáciu systémového ohrozenia právneho štátu ide, začne s príslušným členským štátom dialóg – zašle mu ako varovanie odôvodnené stanovisko na účely ochrany právneho štátu. To poskytne príslušnému členskému štátu možnosť odpovedať.

  • Odporúčanie Komisie:: v druhej fáze, pokiaľ sa záležitosť ešte uspokojivo nevyriešila, vydá Komisia odporúčanie na účely ochrany právneho štátu adresované členskému štátu. Členský štát dostane lehotu na vyriešenie zistených problémov a musí Komisiu informovať o prijatých opatreniach. Komisia svoje odporúčanie uverejní.

  • Kroky nadväzujúce na odporúčanie Komisie: v tretej fáze Komisia sleduje kroky, ktoré členský štát na základe odporúčania podniká. Ak sa v stanovenej lehote nedosiahne uspokojivý výsledok, môže Komisia použiť jeden z mechanizmov stanovených v článku 7 Zmluvy o EÚ.

Celý proces je založený na nepretržitom dialógu Komisie s dotknutým členským štátom. Komisia pravidelne a podrobne informuje Európsky parlament a Radu.

Súvislosti:

Rešpektovanie zásad právneho štátu je predpokladom na ochranu všetkých základných hodnôt vymenovaných v článku 2 Zmluvy o EÚ. Je taktiež nevyhnutné na zachovanie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv a z medzinárodného práva. Od roku 2009 Európska komisia čelila pri niekoľkých príležitostiach krízovým udalostiam v niektorých členských štátoch, ktoré odhalili konkrétne problémy v oblasti právneho štátu. V prejave o stave Únie za rok 2012 predseda Barroso pripomenul, že politická únia si vyžaduje aj posilnenie právneho štátu ako základnej hodnoty EÚ, a oznámil kroky na tento účel (SPEECH/12/596). V rovnakom zmysle sa vyslovil Európsky parlament v uznesení z 3. júla 2013Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci v záveroch zo 6. júna 2013 (pozri aj SPEECH/13/348).

Kolégium komisárov viedlo prvú orientačnú diskusiu o tom, ako zabezpečiť lepšiu ochranu právneho štátu v Európskej únii počas seminára v auguste 2013. V septembri potom podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová predstavila v Centre pre európske politické štúdie svoju víziu nového rámca na ochranu právneho štátu v Európskej únii (SPEECH/13/677). V novembri 2013 sa za účasti viac než 600 zástupcov zainteresovaných strán uskutočnila konferencia na vysokej úrovni o budúcnosti súdnictva v EÚ, Assises de la Justice, ktorej jedna časť bola osobitne venovaná novému mechanizmu na ochranu právneho štátu.

Na základe všetkých týchto diskusií uskutočnilo kolégium komisárov 25. februára 2014 ďalšiu orientačnú diskusiu a následne prijalo nový rámec na ochranu právneho štátu, ktorý sa dnes predkladá.

Ďalšie informácie

Prejav predsedu José Manuela Barrosa o stave Únie za rok 2012:

SPEECH/12/596

Domovská stránka predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Predseda Barosso a podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @BarrosoEU @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2295 3070)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2296 6470)

Mina Andreeva (+32 2299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2296 7456)

Pre verejnosť: služba Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom

Annex 1: The new EU rule of law framework

Annex 2: The rule of law in the Union legal system

In its case law, the Court of Justice has highlighted a number of general principles of law stemming from the constitutional traditions common to the Member States that are linked to the rule of law. These include:

(a) the principle of legality, which in substantial terms includes a transparent, accountable, democratic and pluralistic process for enacting laws;

(b) legal certainty, which requires amongst other things that rules are clear and predictable and cannot be changed retrospectively;

(c) prohibition of arbitrariness of the executive powers. The principle of the rule of law regulates the exercise of public powers and makes sure that every State intervention has a legal basis and is constrained by law;

(d) independent and effective judicial review, including respect for fundamental rights. The Court reiterated that the EU is a union based on the rule of law in which the acts of its institutions are subject to review of their compatibility with, in particular, the Treaties, the general principles of law and fundamental rights. Citizens are entitled to effective judicial protection.

(e)There is a clear link between the right to a fair trial and the separation of powers. Only a tribunal which is independent from executive powers can guarantee a fair trial to citizens. The Court referred to an operational separation of powers implying an independent and effective judicial review, pointing out that "[…] EU law does not preclude a Member State from simultaneously exercising legislative, administrative and judicial functions, provided that those functions are exercised in compliance with the principle of the separation of powers which characterises the operation of the rule of law";

(f) equality before the law. The Court has emphasised the role of equal treatment as a general principle of EU law by stating that "it must be recalled that the principle of equal treatment is a general principle of EU law, enshrined in Articles 20 and 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union".

Source: A more comprehensive version of these principles and the case law can be found in Annex 1 of the Communication "A new EU Framework to strengthen the Rule of Law".


Side Bar