Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Strasbourg, den 11. marts 2014

Europa-Kommissionens nye regler for at beskytte retsstatsprincippet i Den Europæiske Union

Europa-Kommissionen vedtog i dag nye regler for at håndtere systemiske trusler mod retsstatsprincippet i EU's 28 medlemsstater. Initiativet kommer, efter at kommissærkollegiet har haft to orienterende debatter om retsstatsprincippet den 28. august 2013 og den 25. februar 2014, hvor det blev konkluderet, at det er nødvendigt at udvikle et redskab til på EU-plan at håndtere systemiske trusler mod retsstatsprincippet. De nye regler vedrørende overholdelsen af retsstatsprincippet vil supplere traktatbrudsproceduren – når EU-retten er blevet overtrådt – og Lissabontraktatens såkaldte "artikel 7-procedure", som i værste fald gør det muligt at suspendere en medlemsstats stemmeret, hvis denne "groft og vedvarende overtræder" EU's værdier. Med de nye regler indføres der et redskab til tidlig varsling, der gør det muligt for Kommissionen at indlede en dialog med den pågældende medlemsstat for at forhindre en eskalering af de systemiske trusler mod retsstatsprincippet. Hvis der ikke findes en løsning inden for rammerne af de nye regler, vil artikel 7 stadig fortsat udgøre sidste udvej for at løse krisen og sikre overholdelsen af EU's værdier. De nye regler medfører og kræver ikke nye beføjelser til Kommissionen, men gør det gennemskueligt, hvordan Kommissionen udøver sin rolle i medfør af traktaterne.

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte: "Retsstatsprincippet udgør en af grundpillerne i EU. Det er, hvad EU bygger på. Europa-Kommissionen har en vigtig rolle at spille med at opretholde retsstatsprincippet i egenskab af dens rolle som traktaternes vogter. Jeg har systematisk peget på behovet for bedre regler, der sætter Kommissionen i stand til at gribe ind på et tidligt tidspunkt i fuld åbenhed i tilfælde af alvorlige og systemiske trusler mod retsstatsprincippet i en medlemsstat. I dag indfrier Kommissionen sit løfte om at sikre, at vi fremover på grundlag af vores nyeste erfaringer kan forebygge og effektivt løse problemer vedrørende overholdelsen af retsstatsprincippet i medlemsstaterne."

"Overholdelsen af retsstatsprincippet er en forudsætning for at beskytte alle de øvrige grundlæggende værdier, EU bygger på. Europa-Kommissionen er traktaternes vogter, så vi må også være en af retsstatsprincippets vogtere", udtalte næstformand i Kommissionen og kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding. "Hver gang der de senere år har været en trussel eller en potentiel trussel mod retsstatsprincippet i en medlemsstat, har alle institutioner vendt sig mod Kommissionen som upartisk dommer og bedt os gribe ind. I dag indfører vi de redskaber, der er nødvendige for at handle og beskytte vores borgere mod trusler mod retsstatsprincippet i EU. EU er baseret på overholdelsen af retsstatsprincippet og alle medlemsstaters lighed. Det betyder, at det nye redskab til beskyttelse af retsstatsprincippet vil finde anvendelse på samme betingelser i tilfælde af en alvorlig og systemisk trussel mod retsstatsprincippet i alle medlemsstater uanset deres størrelse og geografiske beliggenhed."

Vigtigste karakteristika ved de nye regler for at sikre overholdelsen af retsstatsprincippet

 1. De nye regler bygger fuldt ud på de nuværende EU-traktater og supplerer de eksisterende instrumenter, navnlig artikel 7-proceduren og Kommissionens traktatbrudsprocedure. Dette udelukker selvfølgelig ikke en fremtidig udvikling af traktaten på dette område.

 2. Reglerne fokuserer på retsstatsprincippet. Retsstatsprincippet er grundlaget for alle de værdier, EU bygger på. Ved at sikre overholdelsen af retsstatsprincippet opretholdes beskyttelsen af andre grundlæggende værdier. Kommissionen har taget udgangspunkt i en bred definition af retsstatsprincippet og trækker på principperne i EU-Domstolens og Menneskerettighedsdomstolens retspraksis, dvs. der i alt væsentligt betegner et system, hvor lovgivningen finder anvendelse og håndhæves (se bilag 2).

 3. Reglerne kan tages i brug i situationer, hvor der sker et "systemisk sammenbrud", der har negative virkninger for integriteten og stabiliteten i de institutioner og mekanismer, der er oprettet på nationalt plan for at beskytte retsstatsprincippet, og disses funktion. Det er ikke hensigten, at EU's regler skal anvendes i individuelle situationer eller isolerede tilfælde af overtrædelse af de grundlæggende rettigheder eller justitsmord.

 4. Medlemsstaternes lighed: Reglerne finder anvendelse på samme måde i alle medlemsstater og vil fungere på grundlag af de samme benchmarks for, hvad der betragtes som en systemisk trussel mod retsstatsprincippet.

 5. Med EU's nye regler indføres der et redskab til tidlig varsling for at håndtere trusler mod retsstatsprincippet, der sætter Kommissionen i stand til at indlede en dialog med den pågældende medlemsstat med henblik på at finde løsninger, inden de eksisterende retlige mekanismer, der er fastsat i traktatens artikel 7, tages i anvendelse.

 6. Europa-Kommissionen spiller en central rolle i forbindelse med de regler som uafhængig vogter af EU's værdier. Den kan trække på de øvrige EU-institutioners og internationale organisationers ekspertise (navnlig Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa [OSCE] m.fl.).

En proces i tre faser

Formålet med de nye regler er at gøre det muligt for Kommissionen at finde en løsning sammen med den pågældende medlemsstat for derved at forhindre, at der opstår en systemisk trussel mod retsstatsprincippet, som kunne udvikle sig til "en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder" [EU's] værdier[ne]", hvilket eventuelt kunne afstedkomme anvendelsen af artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Når der er klare tegn på en systemisk trussel mod retsstatsprincippet i en medlemsstat, kan Kommissionen iværksætte en procedure forud for artikel 7-proceduren ved at indlede en dialog med den pågældende medlemsstat. Denne procedure består af tre faser (se den grafiske figur i bilag 1):

 • Kommissionens vurdering: Kommissionen vil indsamle og undersøge alle relevante oplysninger og vurdere, om der er klare tegn på en systemisk trussel mod retsstatsprincippet. Hvis Kommissionen som følge heraf konkluderer, at der rent faktisk er tale om en situation med en systemisk trussel mod retsstatsprincippet, vil den indlede en dialog med den berørte medlemsstat ved at sende en udtalelse vedrørende overholdelsen af retsstatsprincippet, hvori den vil advare medlemsstaten og begrunde, hvorfor den er bekymret. Det vil give den berørte medlemsstat mulighed for at svare.

 • Kommissionens henstilling: Hvis der ikke allerede er blevet fundet en tilfredsstillende løsning, vil Kommissionen i anden fase fremkomme med en "henstilling vedrørende overholdelsen af retsstatsprincippet" til medlemsstaten. Kommissionen vil henstille, at medlemsstaten løser det problem, Kommissionen har påpeget, inden for en bestemt frist og informerer den om, hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik herpå. Kommissionen vil offentliggøre sin henstilling.

 • Opfølgning af Kommissionens henstilling: I tredje fase vil Kommissionen overvåge, hvordan medlemsstaten følger op på henstillingen. Hvis der ikke sker en tilfredsstillende opfølgning inden for den fastsatte frist, kan Kommissionen anvende en af de mekanismer, der er fastsat i artikel 7 i TEU.

Hele proceduren er baseret på en løbende dialog mellem Kommissionen og den berørte medlemsstat. Kommissionen vil regelmæssigt informere Europa-Parlamentet og Rådet nærmere herom.

Baggrund:

Overholdelsen af retsstatsprincippet er en forudsætning for at beskytte alle de øvrige grundlæggende værdier, der er omhandlet i artikel 2 i TEU. Det er også en forudsætning for at fastholde alle de rettigheder og forpligtelser, der følger af traktaterne og international ret. Europa-Kommissionen har siden 2009 ved flere lejligheder oplevet kriser i visse medlemsstater, som har vist, at der var specifikke problemer med at overholde retsstatsprincippet. Kommissionsformand José Manuel Barroso mindede i 2012 i sin tale om Unionens tilstand om, at en politisk union også indebærer, at retsstatsprincippet som grundlæggende værdi i EU styrkes, og bebudede et initiativ med henblik herpå (SPEECH/12/596). Af Europa-Parlamentets beslutning af 3. juli 2013, og konklusionerne af Rådets (retlige og indre anliggender) møde den 6. juni 2013 fremgår det, at man er enig i denne analyse (se også SPEECH/13/348).

Kommissærkollegiet havde under sit seminar i august 2013 først en orienterende debat om, hvordan det er muligt i højere grad at beskytte retsstatsprincippet. Under en tale i Centre for European Policy Studies i september redegjorde næstformand Viviane Reding for sin vision, hvad angår eventuelle nye EU-regler vedrørende retsstatsprincippet (SPEECH/13/677). På en konference på højt niveau om situationen med hensyn til retlige anliggender i EU fremover ("Assises de la Justice"), der blev afholdt i november 2013, og som havde deltagelse af over 600 berørte parter og interesserede parter, vedrørte et møde specifikt "indførelsen af nye regler om en mekanisme, der skal sikre overholdelsen af retsstatsprincippet".

På grundlag af alle disse drøftelser afholdt kommissærkollegiet endnu en orienterede debat den 25. februar 2014, inden den i dag vedtog de nye regler til sikring af overholdelsen af retsstatsprincippet.

Yderligere oplysninger

Kommissionsformand José Manuel Barrosos tale om Unionens tilstand i 2012:

SPEECH/12/596

Kommissionsformand José Manuel Barrosos websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Næstformand i Kommissionen og kommissær med ansvar for retlige anliggender, Vivianne Redings websted:

http://ec.europa.eu/reding

Følg formanden og næstformanden på Twitter: @BarrosoEU @VivianeRedingEU

Annex 1: The new EU rule of law framework

Annex 2: The rule of law in the Union legal system

In its case law, the Court of Justice has highlighted a number of general principles of law stemming from the constitutional traditions common to the Member States that are linked to the rule of law. These include:

 1. (a) the principle of legality, which in substantial terms includes a transparent, accountable, democratic and pluralistic process for enacting laws;

 2. (b) legal certainty, which requires amongst other things that rules are clear and predictable and cannot be changed retrospectively;

 3. (c) prohibition of arbitrariness of the executive powers. The principle of the rule of law regulates the exercise of public powers and makes sure that every State intervention has a legal basis and is constrained by law;

 4. (d) independent and effective judicial review, including respect for fundamental rights. The Court reiterated that the EU is a union based on the rule of law in which the acts of its institutions are subject to review of their compatibility with, in particular, the Treaties, the general principles of law and fundamental rights. Citizens are entitled to effective judicial protection.

 5. (e)There is a clear link between the right to a fair trial and the separation of powers. Only a tribunal which is independent from executive powers can guarantee a fair trial to citizens. The Court referred to an operational separation of powers implying an independent and effective judicial review, pointing out that "[…] EU law does not preclude a Member State from simultaneously exercising legislative, administrative and judicial functions, provided that those functions are exercised in compliance with the principle of the separation of powers which characterises the operation of the rule of law";

 6. (f) equality before the law. The Court has emphasised the role of equal treatment as a general principle of EU law by stating that "it must be recalled that the principle of equal treatment is a general principle of EU law, enshrined in Articles 20 and 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union".

Source: A more comprehensive version of these principles and the case law can be found in Annex 1 of the Communication "A new EU Framework to strengthen the Rule of Law".


Side Bar