Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Страсбург, 11 март 2014 г.

Европейската комисия представя рамка, за да гарантира върховенството на закона в Европейския съюз

Днес Европейската комисия прие нова рамка за справяне със системните заплахи за върховенството на закона във всичките 28 държави — членки на ЕС. Комисията поема тази инициатива, след като колегиумът на комисарите проведе два ориентационни дебата относно върховенството на закона (на 28 август 2013 г. и на 25 февруари 2014 г.), в резултат на което се стигна до заключението, че е нужно да се разработи инструмент на равнище ЕС за справяне със системните заплахи за върховенството на закона. Новата рамка за върховенството на закона ще допълва процедурите за нарушение на правото на ЕС и т.нар. „процедура по член 7“ от Договора от Лисабон, при която в най-тежкия случай може да се стигне до суспендиране на правото на глас на държава членка, която извършва „сериозно и трайно нарушение“ на ценностите на ЕС. С новата рамка се създава инструмент за ранно предупреждение, който позволява на Комисията да започне диалог със съответната държава членка, за да се предотврати ескалация на системните заплахи за върховенството на закона. Ако не се намери решение при тази нова рамка на ЕС в областта на върховенството на закона, член 7 продължава да бъде последното средство за разрешаване на криза и за осигуряване на спазването на ценностите на Европейския съюз. С новата рамка не се дават или изискват нови правомощия за Комисията, с нея се прави по-прозрачен начинът, по който Комисията изпълнява своята роля съгласно Договорите.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дурао Барозу заяви: „Върховенството на закона е един от основните стълбове на Европейския съюз. Съюзът ни се основава на него. В качеството ѝ на пазителка на Договорите Европейската комисия играе ключова роля за спазването на върховенството на закона. Често съм изтъквал необходимостта от по-добра рамка, позволяваща на Комисията да се намесва на ранен етап и по прозрачен начин в случай на сериозни и системни заплахи за върховенството на закона в някоя държава членка. Днес Комисията изпълнява този ангажимент, като гарантира, че в бъдеще и въз основа на опита от близкото минало можем да предотвратяваме и ефективно да преодоляваме кризи на върховенството на закона в държавите членки.“

„Зачитането на върховенството на закона е предпоставка за защитата на всички други основни ценности, на които е основан нашият Съюз. Европейската комисия е пазителка на Договорите – затова ние трябва да бъдем един от пазителите на върховенството на закона,“ заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „През последните няколко години при всяка заплаха или потенциална заплаха за върховенството на закона в дадена държава членка всички институции се обръщаха към Комисията като към безпристрастен арбитър, от който се иска да предприеме действия. Днес ние въвеждаме необходимите инструменти, за да можем да действаме, за да защитим нашите граждани от заплахи за върховенството на закона в нашия Съюз. Затова новият инструмент за гарантиране на върховенството на закона ще се прилага, ако съществува сериозна и системна заплаха за върховенството на закона в която и да е държава членка – голяма или малка и независимо къде се намира в четирите краища на Съюза.“

Основните характеристики на новата рамка за върховенството на закона

Новата рамка се основава изцяло на сегашните Договори на ЕС и допълва съществуващите инструменти, а именно процедурата по член 7 и процедурата за нарушение на Комисията. Разбира се, това не изключва бъдещо развитие на Договорите в тази област.

Рамката е насочена върху върховенството на закона. Върховенството на закона е основата на всички ценности, на които е изграден Съюзът. Като се гарантира спазването на върховенството на закона, се защитават всички други основни ценности. Комисията приема широко определение на върховенството на закона, като се основава на принципите, установени в съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека. В основата си това означава система, при която законите се прилагат и изпълняват (вж. приложение 2).

Рамката може да бъде активирана в ситуации, при които съществува системен срив, засягащ целостта, стабилността и доброто функциониране на институциите и механизмите, установени на национално равнище, за да се осигури върховенството на закона. Рамката на ЕС не е създадена, за да се занимава с отделни ситуации или изолирани случаи на нарушаване на основните права или на съдебни грешки.

Равенството на държавите членки: Рамката ще се прилага по един и същ начин във всички държави членки и ще функционира въз основа на същите показатели за това какво се счита за системна заплаха за върховенството на закона.

Чрез рамката на ЕС се създава инструмент за ранно предупреждение за справяне със заплахи за върховенството на закона, позволяващ на Комисията да започне диалог със съответната държава членка, за да се намерят решения, преди да се използват съществуващите правни механизми, определени в член 7 от Договора.

Европейската комисия играе централна роля при тази нова рамка за върховенството на закона като независим пазител на ценностите на Съюза. Тя може да използва експертния опит на други институции на ЕС и на международни организации (особено Европейския парламент, Съвета, Агенцията за основните права, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа [ОССЕ] и т.н.).

Триетапен процес

Целта на рамката е да позволи на Комисията да намери решение със съответната държава членка, за да се предотврати появата на системна заплаха за върховенството на закона, която би могла да прерасне в „очевиден риск от тежко нарушение“, водещ евентуално до използването на член 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Ако има ясни признаци на системна заплаха за върховенството на закона в дадена държава членка, Комисията може да стартира „процедура преди член 7“ чрез започване на диалог с тази държава членка. Процесът се състои от три етапа (вж. графиката в приложение 1):

  • Оценка на Комисията: Комисията ще събере и проучи цялата необходима информация и ще прецени дали са налице ясни признаци за системна заплаха за върховенството на закона. Ако в резултат на това Комисията счита, че действително има ситуация на системна заплаха за върховенството на закона, тя ще започне диалог със съответната държава членка, като изпрати „становището си относно върховенството на закона“, което ще бъде предупреждение за държавата членка, и като обоснове опасенията си. По този начин държавата членка ще получи възможност да отговори.

  • Препоръка на Комисията: На втори етап, ако междувременно въпросът не е вече решен по задоволителен начин, Комисията ще изготви „препоръка относно върховенството на закона“, адресирана до държавата членка. Тя ще препоръча държавата членка да реши набелязаните проблеми в определен срок и да информира Комисията за предприетите стъпки за тази цел. Комисията ще оповести препоръката си.

  • Последващи действия във връзка с препоръката на Комисията: На трети етап Комисията ще наблюдава предприетите от държавата членка действия по препоръката. Ако в определения срок държавата членка не е предприела задоволителни действия, Комисията може да използва един от механизмите, установени в член 7 от ДЕС.

Целият процес се основава на непрекъснат диалог между Комисията и съответната държава членка. Комисията ще информира редовно и подробно Европейския парламент и Съвета.

Контекст:

Зачитането на върховенството на закона е предпоставка за защитата на всички други основни ценности, посочени в член 2 от ДЕС. То е и предпоставка за отстояването на правата и задълженията, произтичащи от Договорите и от международното право. От 2009 г. насам Европейската комисия се сблъска няколко пъти с кризисни събития в някои държави членки, което разкри наличието на конкретни проблеми за върховенството на закона. В своята реч за състоянието на Съюза от 2012 г. председателят Барозу припомни, че политическият съюз означава също, че трябва да бъде укрепено върховенството на закона като основна ценност на ЕС, и обяви инициатива за тази цел (SPEECH/12/596). Тази констатация беше потвърдена и в резолюцията, приета от Европейския парламент на 3 юли 2013 г., и в заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 6 юни 2013 г. (вж. също SPEECH/13/348).

Колегиумът на комисарите проведе първия си ориентационен дебат относно това как да се защити по-добре върховенството на закона в Европейския съюз по време на семинара си през август 2013 г. След това в реч пред Центъра за европейски политически проучвания през септември заместник-председателят на Комисията Рединг представи виждането си за възможна нова рамка за върховенството на закона в Европейския съюз (SPEECH/13/677). В конференцията на високо равнище за бъдещето на правосъдието в ЕС през ноември 2013 г. Assises de la Justice, на която присъстваха над 600 участници и заинтересовани страни, имаше сесия, специално посветена на темата „Към нов механизъм за върховенството на закона".

Въз основа на всички тези дискусии колегиумът на комисарите проведе друг ориентационен дебат на 25 февруари 2014 г., преди да приеме представената днес нова рамка за върховенството на закона.

За повече информация

Реч на председателя Жозе Мануел Барозу за състоянието на Съюза от 2012 г.:

SPEECH/12/596

Уебсайт на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Уебсайт на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на председателя и заместник-председателя в Twitter: @BarrosoEU @VivianeRedingEU

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За обществеността: Europe Direct на телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11 или по ел. поща

Annex 1: The new EU rule of law framework

Annex 2: The rule of law in the Union legal system

In its case law, the Court of Justice has highlighted a number of general principles of law stemming from the constitutional traditions common to the Member States that are linked to the rule of law. These include:

(a) the principle of legality, which in substantial terms includes a transparent, accountable, democratic and pluralistic process for enacting laws;

(b) legal certainty, which requires amongst other things that rules are clear and predictable and cannot be changed retrospectively;

(c) prohibition of arbitrariness of the executive powers. The principle of the rule of law regulates the exercise of public powers and makes sure that every State intervention has a legal basis and is constrained by law;

(d) independent and effective judicial review, including respect for fundamental rights. The Court reiterated that the EU is a union based on the rule of law in which the acts of its institutions are subject to review of their compatibility with, in particular, the Treaties, the general principles of law and fundamental rights. Citizens are entitled to effective judicial protection.

(e)There is a clear link between the right to a fair trial and the separation of powers. Only a tribunal which is independent from executive powers can guarantee a fair trial to citizens. The Court referred to an operational separation of powers implying an independent and effective judicial review, pointing out that "[…] EU law does not preclude a Member State from simultaneously exercising legislative, administrative and judicial functions, provided that those functions are exercised in compliance with the principle of the separation of powers which characterises the operation of the rule of law";

(f) equality before the law. The Court has emphasised the role of equal treatment as a general principle of EU law by stating that "it must be recalled that the principle of equal treatment is a general principle of EU law, enshrined in Articles 20 and 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union".


Side Bar