Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Štrasburg 11. marca 2014

Príprava budúcich politík v oblasti vnútorných záležitostí – ďalšia etapa

Ako môžu činnosti EÚ v oblasti migrácie, azylu a otázok týkajúcich sa bezpečnosti ešte viac prispieť k tomu, aby sa z Európy stalo otvorené, prosperujúce a bezpečné miesto, kde žijeme a pracujeme? Štokholmský program, ktorý predstavoval rámec pre politiky v oblasti vnútorných záležitostí v období rokov 2010 až 2014, sa chýli ku koncu. Komisia teraz predkladá svoju strategickú víziu o budúcich politických prioritách v oblasti vnútorných záležitostí.

Počas uplynulých piatich rokov sa už dosiahol značný posun k otvorenejšej a bezpečnejšej Európe vďaka dobrej a efektívnej spolupráci inštitúcií EÚ s členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom. To však neznamená, že už nemusíme nič robiť.

Komisia dnes predstavila svoju víziu budúceho programu v oblasti vnútorných záležitostí, v ktorej poukazuje na potrebu plnej implementácie schválených právnych predpisov a existujúcich nástrojov a na nevyhnutnosť zabezpečenia kapacity EÚ reagovať na budúce príležitosti a výzvy.

„Môžeme byť pyšní na to, čo sme za posledné roky dosiahli: zavedenie spoločného európskeho azylového systému, posilnenie schengenského priestoru a našej reakcie na rôzne formy organizovaného zločinu, akými sú napr. obchodovanie s ľuďmi, internetové hrozby či korupcia. Čaká nás však ešte veľa práce a musíme byť pripravení na budúce výzvy a príležitosti. Mojím želaním je, aby sa Európa zamerala na budúcnosť a aby politika v oblasti vnútorných záležitostí prispievala k hospodárskemu rastu a bezpečnému prostrediu pre všetkých Európanov. Musíme urobiť dôležité rozhodnutia. Musíme spojiť svoje sily a vypracovať politiky, ktoré odrážajú spoločné priority a budúce potreby,“ povedala Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Európa je súčasťou globalizovaného a vzájomne prepojeného sveta, v ktorom sa očakáva zvýšenie medzinárodnej mobility. Mala by byť pripravená lepšie využiť príležitosti, ktoré poskytuje migrácia, a to najmä v kontexte starnúceho obyvateľstva a úbytku pracovnej sily.

Zlepšenia by sa mali zamerať na: zabezpečenie lepších synergií s inými oblasťami politiky, napríklad obchodnou politikou, a krátkodobú mobilitu vysoko kvalifikovaných odborníkov poskytujúcich služby; začatie štrukturálnych dialógov s členskými štátmi, podnikmi a odborovými zväzmi na tému dopytu po migrácii pracovnej sily; pokrok v oblasti uznávania kvalifikácií a odborných zručností nadobudnutých v zahraničí; posilnenie záväzku účinnej integrácie migrantov na trhu práce a v prijímajúcich spoločnostiach všeobecne.

EÚ musí byť pripravená riešiť svoje povinnosti v oblasti azylu tak, aby sa prejavila skutočná solidarita a uplatnila zdieľaná zodpovednosť všetkých členských štátov. Je potrebné jednotne a účinne implementovať nové spoločné pravidlá týkajúce sa azylu. Malo by sa ďalej pracovať na tom, aby v období dočasného zvýšeného tlaku bola poskytnutá zodpovedajúca podpora. Jedným z príkladov solidarity môže byť relokácia osôb, ktoré požívajú medzinárodnú ochranu. Medzi ďalšie návrhy, ktoré by sa mali preskúmať, patrí spoločné spracovávanie žiadostí o azyl a zdieľanie miest na prijímanie utečencov v krízových obdobiach.

EÚ by takisto mala posilniť svoj záväzok týkajúci sa presídľovania a zvážiť vytvorenie právnych možností pre ľudí, ktorí požiadajú o ochranu, počnúc koordinovaným prístupom k udeľovaniu víza z humanitárnych dôvodov.

Existujúce nástroje a politika v oblasti vonkajšej migrácie a azylu by sa mali lepšie využiť pri reakcii na budúci vývoj na južných hraniciach EÚ, na účinnejšiu spoluprácu so susednými krajinami a na posilnenie príťažlivosti Únie. V záujme zlepšenia dialógu a spolupráce s tretími krajinami a zvýšenia synergie s ostatnými politikami EÚ musia byť otázky vnútorných záležitostí súčasťou všeobecnej vonkajšej politiky EÚ.

Predchádzanie nelegálnej migrácie a jej obmedzovanie tvorí dôležitú súčasť všetkých dobre riadených politík migrácie a vyžaduje kombináciu opatrení, medzi ktoré patrí: prijatie opatrení proti zamestnávateľom, ktorí najímajú nelegálnych pracovníkov, sprísnenie prístupu EÚ k pašovaniu osôb a obchodovaniu s ľuďmi a posilnenie spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitu.

Nová správa schengenského priestoru pomôže zabezpečiť, že pohyb v tejto oblasti bez hraničných kontrol bude aj naďalej prinášať všetky výhody obyvateľom a hospodárstvu Európy. Zjednodušenie cestovania pre legitímnych cestujúcich prostredníctvom modernizácie vízovej politiky a uplatňovania iniciatívy pre inteligentné hranice prispeje k tomu, že schengenský priestor sa stane príťažlivejšou destináciou pre poctivých cestujúcich z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, pričom sa zachová vysoká miera bezpečnosti.

Ďalšie budovanie Európy, ktorá chráni svojich občanov, vyžaduje riešenie nových závažných problémov spojených s bezpečnosťou, ktoré sa týkajú počítačovej kriminality, cezhraničného organizovaného zločinu, obchodovania s ľuďmi, násilného extrémizmu a terorizmu.

Vykonávanie stratégie vnútornej bezpečnosti, ktorá bola prijatá v roku 2010, umožnilo dosiahnutie pokroku v tejto oblasti a jej päť cieľov zostáva v platnosti.1 Je však potrebné prehodnotiť niektoré konkrétne opatrenia a činnosti. Napríklad je potrebné posilniť praktickú spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch (napr. prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov, odbornej prípravy, spoločných cvičení a lepšieho využívania systémov na výmenu informácií).

Avšak oveľa viac je možné urobiť aj v týchto oblastiach: - boj s korupciou (v nadväznosti na správu o boji proti korupcii); - riešenie problematiky obchodovania s ľuďmi (mala by sa vypracovať stratégia na obdobie po roku 2016); - boj s nezákonným obchodovaním so strelnými zbraňami (prostredníctvom preskúmania existujúcich právnych predpisov EÚ týkajúcich sa predaja a prevodov v rámci EÚ a posilnenia operatívnej spolupráce); - riešenie ohrozenia kybernetickej bezpečnosti (uvedením stratégie EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti do praxe, vyzvaním všetkých členských štátov k vytvoreniu centra boja proti počítačovej kriminalite, pokračovaním práce na vytvorení globálnej aliancie proti sexuálnemu zneužívaniu detí online); - predchádzanie terorizmu a boj proti radikalizácii a náboru teroristov (vrátane posilnenia siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii); - posilnenie odolnosti Európy voči závažným krízam a katastrofám (vďaka zlepšeniu interoperability zariadení a komunikačných systémov); - zahrnutie otázok vnútornej bezpečnosti do vonkajších politík EÚ a ich napojenie na programy Únie v oblasti pomoci a spolupráce.

Súvislosti

Štokholmský program, ktorý predstavuje rámec pre politiky v oblasti vnútorných záležitostí od roku 2010, sa v roku 2014 skončí. Komisia preto v roku 2013 začala diskusiu o budúcich výzvach a prioritách, ktorými by sa tieto politiky mali v nasledujúcich rokoch zaoberať.

Dnešné oznámenie nadväzuje na rad podujatí a diskusiu o budúcnosti politík v oblasti vnútorných záležitostí, kde si zainteresované strany a občianska spoločnosť mohli vymeniť svoje názory a myšlienky.

Uskutočnilo sa niekoľko seminárov a vypočutí s expertnými skupinami a organizáciami občianskej spoločnosti. Zainteresované strany a občania mohli takisto vyjadriť svoje názory a stanoviská v rámci verejnej konzultácie na webovej lokalite GR pre vnútorné záležitosti. Dňa 29. a 30. januára 2014 Komisia zorganizovala konferenciu na vysokej úrovni v Bruseli, na ktorej sa diskutovalo o budúcom vývoji politík v oblasti vnútorných záležitostí.

Oznámenie Komisie prispeje k vytvoreniu strategických usmernení, ktoré má Európska rada prijať v júni 2014.

Užitočné odkazy

Odkaz na MEMO: MEMO/14/174

Oznámenie Otvorená a bezpečná Európa: realizácia v praxi

Vnútorné záležitosti EÚ v číslach: informačné štatistiky

Webová lokalita Cecilie Malmströmovej

Sledujte komisárku Malmströmovú na Twitteri

Webová lokalita GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri a tweetujte s uvedením odkazu #euhome

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Pre verejnosť: služba Europe Direct dostupná telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom.

1 :

Vybranými piatimi strategickými cieľmi boli: 1) rozloženie medzinárodných zločineckých sietí, 2) zabránenie terorizmu a riešenie radikalizácie a náboru nových členov, 3) zvýšenie úrovne bezpečnosti občanov a podnikateľskej verejnosti v kybernetickom priestore, 4) zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom riadenia hraníc a 5) zvýšenie odolnosti Európy voči krízam a katastrofám.


Side Bar