Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Straatsburg, 11 maart 2014

De toekomst van het binnenlands beleid – de volgende fase

Wat kan de EU op het gebied van migratie, asiel en veiligheid nog meer doen om van Europa een open, welvarende ruimte te maken waarin iedereen in veiligheid kan wonen en werken? Het programma van Stockholm, dat in de periode 2010-2014 bepalend was voor het beleid op het gebied van binnenlandse zaken, nadert zijn einde. Daarom presenteert de Commissie nu haar strategische visie op de toekomstige prioriteiten voor binnenlandse zaken.

Er is de laatste vijf jaar grote vooruitgang geboekt. Dankzij de uitstekende samenwerking tussen de EU-instellingen, de lidstaten, internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector is Europa verder opengesteld en veiliger geworden. Maar we zijn er nog lang niet.

Vandaag ontvouwt de Commissie haar visie op de toekomstige agenda voor binnenlandse zaken: de overeengekomen wetgeving en de bestaande instrumenten moeten onverkort worden toegepast en de EU moet op nieuwe kansen en problemen kunnen inspelen.

"We mogen trots zijn op de jaren die achter ons liggen. Er is een gemeenschappelijk Europees asielstelsel tot stand gebracht, het Schengengebied is versterkt en er is gezorgd voor een krachtiger aanpak van criminaliteit, of het nu gaat om mensenhandel, de gevaren van internet of corruptie. Maar er moet meer gebeuren en we moeten ons voorbereiden op nieuwe uitdagingen en kansen. Ik wil dat Europa vooruitblikt en op het gebied van binnenlandse zaken bijdraagt aan economische groei en een veilige omgeving voor alle Europese burgers. Er wachten belangrijke keuzes. We moeten de handen ineenslaan en beleid ontwikkelen dat recht doet aan onze gezamenlijke prioriteiten en toekomstige behoeften", aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor binnenlandse zaken.

Europa maakt deel uit van een wereld die steeds kleiner wordt en waarin de internationale mobiliteit naar verwachting alleen nog maar zal toenemen. De EU moet de kansen die migratie biedt dan ook beter gaan benutten, zeker nu haar bevolking veroudert en de beroepsbevolking krimpt.

Welke verbeteringen zijn er mogelijk? De synergie met andere beleidsterreinen (zoals handel) kan worden verbeterd, het verkeer van hooggekwalificeerde dienstverleners kan beter worden geregeld, er kan een structurele dialoog over arbeidsmigratie worden opgezet met lidstaten, bedrijven en vakbonden, de erkenning van buitenlandse beroepsdiploma's en -vaardigheden kan worden vereenvoudigd, en er kan meer werk worden gemaakt van de integratie van migranten in de arbeidsmarkt en de gastsamenlevingen in ruimere zin.

De lidstaten van de EU moeten bereid zijn om hun asielverplichtingen na te komen in een geest van ware solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. De nieuwe gemeenschappelijke asielregels moeten op coherente en doeltreffende wijze worden toegepast. De ondersteuning bij tijdelijke grote druk dient beter te worden gewaarborgd. De herverdeling tussen de EU-lidstaten van personen die internationale bescherming genieten, is zo'n blijk van solidariteit. Verder dient te worden overwogen om in noodgevallen asielaanvragen gezamenlijk te behandelen en ontvangstcentra te poolen.

De EU dient ook nadrukkelijker te streven naar hervestiging en te overwegen om ruimere legale mogelijkheden te bieden aan mensen die om bescherming verzoeken. Om te beginnen zou het beleid inzake humanitaire visa kunnen worden gecoördineerd.

Er dient beter gebruik te worden gemaakt van de huidige beleidsmaatregelen en -instrumenten op het gebied van externe migratie en asiel. Zo zou kunnen worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen aan de zuidgrenzen van de EU en doeltreffender kunnen worden samengewerkt met buurlanden. De EU zou er een aantrekkelijker partner door worden. Nu de onderlinge afhankelijkheid in de wereld voortdurend toeneemt, moeten kwesties op het gebied van binnenlandse zaken worden geïntegreerd in het algemene buitenlandbeleid van de EU. Dit zal de dialoog en samenwerking met derde landen ten goede komen en ook de synergie met andere EU-beleidsterreinen bevorderen.

Het voorkomen en beperken van onregelmatige migratie is een wezenlijk onderdeel van een degelijk migratiebeleid, waarvoor een combinatie van maatregelen vereist is. Zo moet er worden opgetreden tegen werkgevers die illegale arbeiders in dienst hebben, moet de EU harder tegen mensensmokkel en -handel optreden en moet er nauwer worden samengewerkt met landen van herkomst en doorreis.

Dankzij de nieuwe Schengengovernance kunnen de Europese burgers en economie ook in de toekomst volop profiteren van de ruimte zonder controles aan de binnengrenzen. Dankzij een modernisering van het visumbeleid en de tenuitvoerlegging van het initiatief voor "slimme grenzen" wordt reizen, mits dat te goeder trouw gebeurt, gemakkelijker. Zo wordt het Schengengebied een nog aantrekkelijker bestemming voor bonafide reizigers van buiten de EU en blijft de veiligheid op peil.

Om Europa veiliger te maken, moeten ernstige nieuwe veiligheidsrisico's op het gebied van cybercriminaliteit, grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, gewelddadig extremisme en terrorisme worden aangepakt.

Hoewel de interneveiligheidsstrategie uit 2010 tot vooruitgang heeft geleid en de vijf doelstellingen ervan nog steeds geldig zijn1, zijn de concrete maatregelen aan herziening toe. Zo moet de praktische samenwerking tussen de rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten worden verbeterd (bv. door gezamenlijke onderzoeksteams, opleidingen, gezamenlijke oefeningen en beter gebruik van systemen voor informatie-uitwisseling).

Er kan echter ook meer worden gedaan om corruptie te bestrijden (overeenkomstig het corruptiebestrijdingsverslag), mensenhandel aan te pakken (dit vereist een strategie voor na 2016), de illegale handel in vuurwapens te bestrijden (door de bestaande EU-wetgeving inzake de verkoop en handel binnen de EU te herzien en de operationele samenwerking te verbeteren), het hoofd te bieden aan dreigingen op het gebied van cyberveiligheid (door de EU-strategie inzake cyberveiligheid uit te voeren, de lidstaten aan te moedigen om een cybercriminaliteitscentrum op te zetten en het werk van de Wereldwijde alliantie tegen seksuele uitbuiting van kinderen via het internet voort te zetten), terrorisme te voorkomen en zowel radicalisering als rekrutering aan te pakken (onder meer door het netwerk voor voorlichting over radicalisering te versterken), Europa bestendiger te maken tegen grote crises en rampen (door de interoperabiliteit van uitrusting en communicatiesystemen te verbeteren), de interne veiligheid te integreren in het extern beleid van de EU en te koppelen aan de samenwerkings- en bijstandsprogramma's van de EU.

Achtergrond

Het programma van Stockholm, dat sinds 2010 bepalend is voor het beleid op het gebied van binnenlandse zaken, loopt dit jaar af. Daarom is de Commissie in 2013 een discussie gestart over de uitdagingen en prioriteiten waarvan in de komende jaren werk moeten worden gemaakt.

De mededeling van vandaag volgt op tal van activiteiten en discussies over de toekomst van het binnenlands beleid. Daarbij konden belanghebbenden en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld hun standpunten en ideeën kenbaar maken.

Er zijn seminars en hoorzittingen gehouden met denktanks en maatschappelijke organisaties. Ook werden belanghebbenden en burgers op de website van DG Binnenlandse Zaken uitgenodigd om hun standpunten en ideeën te delen in het kader van een openbare raadpleging. Op 29 en 30 januari 2014 organiseerde de Commissie in Brussel een topconferentie over de toekomst van het binnenlands beleid.

De mededeling van de Commissie dient als basis voor de strategische richtsnoeren die de Europese Raad in juni 2014 zal vaststellen.

Nuttige links

Link naar MEMO: MEMO/14/174

Mededeling 'Op weg naar de verwezenlijking van een open en veilig Europa'

Cijfers over EU-beleid op het gebied van binnenlandse zaken: algemene statistieken (EN)

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter en tweet met hashtag#euhome

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Voor het publiek: Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail

1 :

De vijf strategische doelstellingen waren: 1) het ontwrichten van internationale criminele netwerken, 2) het voorkomen van terrorisme en het aanpakken van radicalisering en werving, 3) het verbeteren van de internetveiligheid voor burgers en bedrijfsleven, 4) het verbeteren van de veiligheid door grensbeheer, en 5) het vergroten van de veerkracht van Europa bij crises en rampen.


Side Bar