Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan Komissio

Lehdistötiedote

Strasbourg 11.3.2014

Sisäpolitiikan tulevat toimintalinjat

Voidaanko EU:n toimilla muuttoliikkeen, turvapaikka-asioiden ja turvallisuuden aloilla varmistaa se, että Eurooppa on sen kaikille kansalaisille avoin, vauras ja turvallinen paikka elää ja työskennellä? Sisäpolitiikalle vuosina 2010–2014 puitteet antanut Tukholman ohjelma on päättymässä, ja komissio esittää nyt strategisen visionsa tulevista sisäpolitiikan painopistealoista.

EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin tehokkaan yhteistyön ansiosta Euroopasta on jo viimeisten viiden vuoden aikana tullut avoimempi ja turvallisempi, mutta vielä on parantamisen varaa.

Komissio esittää tänään visionsa sisäasioiden tulevasta toimintaohjelmasta. Lainsäädäntö ja sopimukset on pantava täytäntöön kokonaisuudessaan, ja on varmistettava, että EU kykenee vastaamaan edessä oleviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

"Viime vuosien kehitykseen kuuluu Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän luominen, Schengen-alueen vahvistaminen, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostaminen muun muassa ihmiskaupan, verkossa tapahtuvan uhkailun ja korruption aloilla", sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström toteaa. "Vaikka voimmekin olla saavutetusta kehityksestä ylpeitä, vielä on paljon tehtävää. Meidän täytyy valmistautua tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Euroopan on katsottava eteenpäin ja sisäasioihin liittyvien kysymysten tulee edistää talouskasvua ja turvallisen ympäristön luomista kaikille Euroopan kansalaisille. Meidän on tehtävä tärkeitä valintoja, yhdistettävä voimamme ja kehitettävä politiikkoja, joissa otetaan huomioon yhteiset tavoitteemme ja tarpeemme", komissaari Malmström sanoo.

Eurooppa kuuluu globalisoituneeseen ja verkottuneeseen maailmaan, jossa kansainvälisen liikkuvuuden odotetaan lisääntyvän. Euroopan olisi oltava valmis hyödyntämään muuttoliikkeen tarjoamia mahdollisuuksia varsinkin, kun sen väestö vanhenee ja työvoima vähenee.

Synergioita toisten politiikan alojen, kuten kauppapolitiikan, kanssa olisi parannettava ja korkeasti koulutettujen, palveluja tarjoavien ammattilaisten lyhyen aikavälin liikkuvuus olisi sallittava. Työvoiman tarvetta koskevat rakenteelliset vuoropuhelut jäsenvaltioiden, yritysten ja ammattiliittojen kanssa olisi aloitettava. Myös ulkomaisten tutkintojen ja ulkomailla hankitun ammatillisen pätevyyden tunnustamista olisi tehostettava. Lisäksi maahanmuuttajien integroimista työmarkkinoille ja yhteiskuntaan yleensä olisi parannettava.

EU:n on oltava valmis täyttämään turvapaikkavelvollisuutensa siten, että varmistetaan kaikkien jäsenvaltioiden välinen todellinen solidaarisuus ja vastuunkanto. Uudet yhteiset turvapaikkasäännöt on pantava täytäntöön johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Lisäksi olisi varmistettava tuen antaminen paineen ollessa väliaikaisesti korkeimmillaan. Kansainvälisen suojelun alaisten henkilöiden uudelleensijoitus on yksi esimerkki solidaarisuudesta. Muita tarkastelemisen arvoisia seikkoja ovat turvapaikkapyyntöjen yhteisen käsittelyn kehittäminen ja vastaanottopaikkojen yhdistäminen hätätilanteessa.

EU:n olisi myös lisättävä uudelleensijoittamista koskevia sitoumuksiaan ja harkittava laillisten väylien avaamista suojelua tarvitseville ihmisille, kuten koordinoidun lähestymistavan soveltamista humanitaarisiin viisumeihin.

Ulkomaista muuttoliikettä ja turvapaikkaa koskevaa nykyistä politiikkaa ja sen välineitä voitaisiin hyödyntää paremmin EU:n etelärajojen tulevan kehityksen osalta. Sen avulla voidaan tehostaa naapurimaiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja lisätä EU:n houkuttelevuutta. Sisäasiat on otettava osaksi EU:n yleistä ulkopolitiikkaa maailmassa, jossa maat ovat yhä riippuvaisempia toisistaan. Näin tehostetaan vuoropuhelua ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa sekä parannetaan synergioita EU:n muiden politiikkojen kanssa.

Laittoman muuttoliikkeen estäminen ja vähentäminen on olennainen osa hyvin hallittua muuttoliikepolitiikkaa. Se edellyttää useiden toimenpiteiden yhdistämistä: laitonta työvoimaa palkkaavien työnantajien vastaisten toimien toteuttaminen, salakuljetuksen ja ihmiskaupan vastaisten EU:n toimien tehostaminen ja yhteistyön vahvistaminen lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa.

Schengen-alueen uudella hallinnointimallilla voidaan varmistaa, että Euroopan kansalaiset ja sen talous saavat liikkumisesta ilman tarkastuksia edelleen täyden hyödyn. Laillisten matkailijoiden matkustusmahdollisuuksia helpotetaan modernisoimalla viisumipolitiikkaa ja panemalla täytäntöön älykkäitä rajoja koskeva aloite. Näin Schengen-alue tehdään houkuttelevammaksi matkakohteeksi EU:n ulkopuolelta tuleville laillisille matkailijoille, mutta samalla kuitenkin säilytetään korkea turvallisuustaso.

Jotta voidaan jatkaa turvallisen Euroopan kehittämistä, on syytä vastata uusiin vakaviin turvallisuushaasteisiin, jotka liittyvät tietoverkkorikollisuuteen, rajat ylittävään järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ihmiskauppaan, väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja terrorismiin.

Toimia on kehitetty vuonna 2010 hyväksytyn sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanon myötä. Strategian viisi tavoitetta ovat yhä voimassa1, mutta konkreettisia toimia on tarkasteltava uudelleen. Esimerkiksi käytännön yhteistyötä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä on tehostettava (yhteisten tutkintaryhmien, koulutuksen, yhteisten harjoitusten, tiedonvaihtojärjestelmien parannetun käytön jne. avulla).

Toimia voidaan kuitenkin lisätä seuraavilla aloilla: korruptiontorjunta (korruptiontorjuntakertomuksen seuranta); ihmiskauppa (olisi laadittava vuoden 2016 jälkeinen strategia); ampuma-aseiden laiton kauppa (nykyisen aseiden myyntiä ja EU:n sisäisiä siirtoja koskevan EU:n lainsäädännön uudelleen tarkastelu ja operationaalisen yhteistyön lisääminen); tietoverkkorikollisuuden uhkiin vastaaminen (EU:n tietoverkkoturvallisuusstrategian soveltaminen käytännössä, jäsenvaltioiden kannustaminen perustamaan tietoverkkorikollisuutta tutkiva keskus, työn jatkaminen verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaa koskevan maailmanlaajuisen kumppanuuden puitteissa); terrorismin ja radikalisoitumisen ehkäiseminen ja puuttuminen terroristien värväystoimintaan (mm. radikalisoitumisen torjunnan verkoston vahvistamisen kautta); Euroopan selviytymiskyvyn parantaminen kriiseissä ja katastrofeissa (välineiden ja viestintäjärjestelmien yhteentoimivuutta parantamalla); sisäisen turvallisuuden tarkasteleminen osana EU:n ulkopolitiikkaa ja sen liittäminen EU:n avustus- ja yhteistyöohjelmiin.

Taustaa

Sisäpolitiikalle vuodesta 2010 puitteet antanut Tukholman ohjelma on päättymässä. Komissio käynnisti vuonna 2013 keskustelun tulevien vuosien sisäpolitiikan haasteista ja painopistealoista.

Tänään julkaistu tiedonanto annetaan sisäpolitiikan tulevaisuudesta käytyjen keskustelujen jälkeen, joissa sidosryhmät ja kansalaisyhteiskunnan edustajat pystyivät jakamaan mielipiteitään ja ajatuksiaan sisäasioihin liittyvistä aiheista.

Ajatushautomojen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa on järjestetty seminaareja ja kuulemisia. Sidosryhmät ja kansalaiset voivat myös jakaa mielipiteitään ja ajatuksiaan sisäasioiden pääosaston kotisivulla julkisen kuulemisen kautta. Komissio järjesti 29. ja 30. tammikuuta 2014 Brysselissä korkean tason konferenssin sisäpolitiikan tulevasta kehityksestä.

Komission tiedonanto tukee strategisia suuntaviivoja, jotka Eurooppa-neuvosto hyväksyy kesäkuussa 2014.

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki asiakirjaan: MEMO/14/174

Tiedonanto An open and secure Europe: making it happen

EU:n sisäpolitiikka lukuina: tilastotietoja

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Seuraa komissaari Malmströmiä Twitterissä

Sisäasiain pääosaston verkkosivut

Seuraa sisäasiain pääosastoa Twitterissä ja lähetä tweet-viesti käyttäen aihetunnusta #euhome

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64

Europe Direct -palveluun voi ottaa yhteyttä puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostilla

1 :

Viisi strategista tavoitetta ovat 1) kansainvälisten rikollisverkkojen hajottaminen, 2) radikalisoitumisen ehkäiseminen ja puuttuminen terroristien värväystoimintaan, 3) kansalaisten ja yritysten turvallisuuden parantaminen verkkoympäristössä, 4) turvallisuuden vahvistaminen rajaturvallisuuden avulla ja 5) Euroopan selviytymiskyvyn parantaminen kriiseissä ja katastrofeissa.


Side Bar