Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2014

Καταρτίζοντας τις μελλοντικές πολιτικές στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων – Η επόμενη φάση

Πώς μπορεί το έργο της ΕΕ στους τομείς της μετανάστευσης, του ασύλου και της ασφάλειας να συμβάλει περαιτέρω στο να γίνει η Ευρώπη ένας ανοιχτός, ακμάζων και ασφαλής χώρος διαβίωσης και απασχόλησης για όλους τους πολίτες της; Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, που έθεσε το πλαίσιο των πολιτικών στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων από το 2010 έως το 2014, φτάνει στο τέλος του. Η Επιτροπή παρουσιάζει τώρα το όραμά της για τις μελλοντικές πολιτικές προτεραιότητες στον συγκεκριμένο τομέα.

Ήδη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος την τελευταία πενταετία στην προσπάθεια να γίνει η Ευρώπη πιο ανοιχτή και ασφαλής χάρη στην καλή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των διεθνών οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Όμως, μένουν πάρα πολλά ακόμα να γίνουν.

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα το όραμά της για τη μελλοντική ατζέντα στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν πλήρως η συμφωνηθείσα νομοθεσία και τα υφιστάμενα μέσα, και παράλληλα να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα είναι σε θέση να αξιοποιεί ευκαιρίες και να αντιμετωπίζει προκλήσεις του μέλλοντος.

"Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για ό,τι πετύχαμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, την ενίσχυση του χώρου του Σένγκεν και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, όπως της εμπορίας ανθρώπων, των διαδικτυακών απειλών και της διαφθοράς. Ωστόσο, θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες και να προετοιμαστεί το έδαφος για μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Οραματίζομαι μια Ευρώπη προσανατολισμένη στο μέλλον, με έναν τομέα εσωτερικών υποθέσεων που να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και σ' ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι επιλογές που θα κληθούμε να κάνουμε είναι σημαντικές. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αναπτύξουμε πολιτικές που να αντικατοπτρίζουν κοινές προτεραιότητες και μελλοντικές ανάγκες", δήλωσε σχετικά η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλμστρομ.

Η Ευρώπη αποτελεί μέρος ενός παγκοσμιοποιημένου και αλληλεξαρτώμενου κόσμου, όπου αναμένεται να αυξηθεί η διεθνής κινητικότητα, και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για να αξιοποιήσει καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρει η μετανάστευση, με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση του εργατικού δυναμικού.

Βελτιώσεις θα μπορούσαν να γίνουν με σκοπό: την καλύτερη συνέργεια με άλλους τομείς πολιτικής, π.χ. με τις εμπορικές πολιτικές, και την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών σε βραχυπρόθεσμη βάση από επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης· την έναρξη ενός δομημένου διαλόγου με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά με τη ζήτηση οικονομικών μεταναστών· την προώθηση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή· τη μεγαλύτερη δέσμευση για αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας και γενικότερα την κοινωνία υποδοχής.

Η ΕΕ οφείλει να είναι έτοιμη να αναλάβει τις υποχρεώσεις της στον τομέα του ασύλου, με τρόπο που να εκφράζει πραγματική αλληλεγγύη και από κοινού ανάληψη ευθυνών από όλα τα κράτη μέλη. Η εφαρμογή των νέων κοινών κανόνων περί ασύλου πρέπει να είναι συνεκτική και αποτελεσματική. Οι μελλοντικές δράσεις πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την παροχή στήριξης σε περιόδους προσωρινής υψηλής πίεσης. Ένα παράδειγμα αλληλεγγύης είναι η μετεγκατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Άλλες ιδέες που πρέπει να διερευνηθούν είναι η κοινή διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου και η από κοινού αξιοποίηση των θέσεων υποδοχής σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Η ΕΕ πρέπει επίσης να αναλάβει μεγαλύτερη δέσμευση στο θέμα της επανεγκατάστασης και να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νόμιμων διαύλων για τα άτομα που ζητούν προστασία, ξεκινώντας με μια συντονισμένη προσέγγιση στο θέμα της χορήγηση βίζας για ανθρωπιστικούς λόγους.

Η σημερινή πολιτική για την εξωτερική μετανάστευση και το άσυλο και τα μέσα εφαρμογής της πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα για την αντιμετώπιση μελλοντικών εξελίξεων στα νότια σύνορα της ΕΕ, την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και για να γίνει η ΕΕ ένας ελκυστικότερος προορισμός. Σε έναν ολοένα πιο αλληλεξαρτώμενο κόσμο τα θέματα των Εσωτερικών Υποθέσεων πρέπει να ενσωματωθούν στη συνολική εξωτερική πολιτική της ΕΕ, ώστε να ενισχυθούν, αφενός, ο διάλογος και η συνεργασία με τις τρίτες χώρες και, αφετέρου, η συνέργεια με άλλες ενωσιακές πολιτικές.

Μια ορθή διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής οφείλει να περιλαμβάνει την πρόληψη και μείωση της λαθρομετανάστευσης και συνδυασμό μέτρων, όπως: μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν λαθρομετανάστες, προώθηση της ενωσιακής πολιτικής για την παράνομη διακίνηση και την εμπορία ανθρώπων, και τέλος ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης.

Χάρη στη νέα διακυβέρνηση του Σένγκεν, η χωρίς ελέγχους κυκλοφορία εντός του χώρου αυτού θα συνεχίσει να αποφέρει τα οφέλη της στους Ευρωπαίους πολίτες και την ευρωπαϊκή οικονομία. Η διευκόλυνση των μετακινήσεων για τους νόμιμους ταξιδιώτες, μέσω του εκσυγχρονισμού της ενωσιακής πολιτικής για τη βίζα και της υλοποίησης της πρωτοβουλίας "Έξυπνα Σύνορα", θα συμβάλει ώστε ο χώρος του Σένγκεν να γίνει ένας ελκυστικότερος προορισμός για τους καλόπιστους ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Για να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια Ευρώπη που προστατεύει, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους νέους σοβαρούς κινδύνους στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίοι συνδέονται με το ηλεκτρονικό έγκλημα, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, την εξτρεμιστική βία και την τρομοκρατία.

Χάρη στην υλοποίηση της Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας, που εγκρίθηκε το 2010, σημειώθηκε πρόοδος. Οι πέντε στόχοι της1 παραμένουν σε ισχύ, θα πρέπει όμως να επανεξεταστούν συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία στην πράξη μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου (π.χ. με Κοινές Ομάδες Έρευνας, επιμόρφωση, κοινές ασκήσεις, μεγαλύτερη αξιοποίηση των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών).

Ωστόσο, μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα για τα εξής: - την καταπολέμηση της διαφθοράς (σύμφωνα με την Έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς)· - την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων (πρέπει να καταρτιστεί μια στρατηγική για μετά το 2016)· - την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου πυροβόλων όπλων (με αναθεώρηση της σημερινής νομοθεσίας της ΕΕ για την πώληση και τις ενδοενωσιακές μεταφορές, και με ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας)· - την αντιμετώπιση των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (μεταφράζοντας σε δράση την ενωσιακή στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κέντρα ηλεκτρονικού εγκλήματος και συνεχίζοντας το έργο της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο)· - την πρόληψη της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης (κυρίως με την ενίσχυση του Δικτύου Ευαισθητοποίησης σχετικά με τη Ριζοσπαστικοποίηση)· - την αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε μείζονες κρίσεις και καταστροφές (με βελτίωση της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού και των συστημάτων επικοινωνίας)· - την αντιμετώπιση της εσωτερικής ασφάλειας στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και τη σύνδεσή της με τα ευρωπαϊκά προγράμματα παροχής βοήθειας και συνεργασίας.

Ιστορικό

Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο έθεσε το πλαίσιο των πολιτικών στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων από το 2010, πρόκειται να λήξει το 2014. Για τον λόγο αυτό, το 2013, η Επιτροπή ξεκινά δημόσιο διάλογο σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις και προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών μέσα στα επόμενα έτη.

Η σημερινή Ανακοίνωση είναι αποτέλεσμα μιας σειράς εκδηλώσεων και συζητήσεων για το μέλλον των πολιτικών στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο των οποίων οι ενδιαφερόμενοι και η κοινωνία των πολιτών είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σε θέματα που άπτονταν του χαρτοφυλακίου εσωτερικών υποθέσεων.

Σεμινάρια και ακροάσεις πραγματοποιήθηκαν με ομάδες προβληματισμού και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Οι ενδιαφερόμενοι και οι πολίτες κλήθηκαν επίσης να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για τον ιστότοπο της DG Home, μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή διοργάνωσε στις Βρυξέλλες συνέδριο σε υψηλό επίπεδο με θέμα τη μελλοντική χάραξη των πολιτικών στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής θα συμβάλει στη διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών που πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2014.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Σύνδεσμος για το MEMO: MEMO/14/174

Ανακοίνωση "Μια ανοιχτή και ασφαλής Ευρώπη: πώς θα την κάνουμε πραγματικότητα"

Οι Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΕ σε αριθμούς: Συναφή στατιστικά στοιχεία

Ιστότοπος της Σεσίλια Μάλμστρομ

Ακολουθήστε την επίτροπο Μάλμστρομ στο Twitter

Ιστότοπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Ακολουθήστε τη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter και αναρτήστε τις απόψεις σας με #euhome

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά στο 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail

1 :

Οι πέντε επιλεγέντες στρατηγικοί στόχοι ήταν: 1) η εξάρθρωση των διεθνών εγκληματικών δικτύων, 2) η πρόληψη της τρομοκρατίας και η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης, 3) η αύξηση των επιπέδων ασφαλείας των πολιτών και των επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο, 4) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της διαχείρισης των συνόρων και 5) η αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές.


Side Bar