Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Strasbourg, den 11. marts 2014

Udformningen af den fremtidige politik for indre anliggender – den næste fase

Hvordan kan EU's arbejde vedrørende migration, asyl og sikkerhedsspørgsmål i højere grad være med til at sikre, at Europa er et åbent, velstående og sikkert sted at bo og arbejde for alle dets borgere? Stockholmprogrammet, som har dannet ramme om politikken for indre anliggender fra 2010 til 2014, udløber snart. Kommissionen fremlægger nu sin strategiske vision for de fremtidige prioriteter inden for indre anliggender.

I de sidste fem år er der allerede gjort store fremskridt hen imod at gøre Europa mere åbent og sikkert takket være det gode og effektive samarbejde mellem EU-institutionerne, medlemsstaterne, internationale organisationer, civilsamfundet og den private sektor. Men arbejdet er på ingen måde afsluttet.

I dag fremlægger Kommissionen sin vision for den fremtidige dagsorden for indre anliggender: Det er nødvendigt at gennemføre den vedtagne lovgivning og de eksisterende instrumenter fuldt ud og at sikre, at EU kan udnytte de muligheder og takle de udfordringer, der venter forude.

"Vi kan være stolte over det, vi har opnået de seneste år: indførelsen af et fælles europæisk asylsystem, styrkelsen af Schengenområdet og forøgelsen af vores indsats over for organiseret kriminalitet, såsom menneskehandel, onlinetrusler og korruption. Men der må gøres endnu mere, og vi må forberede os på de udfordringer og muligheder, som fremtiden byder på. Jeg ønsker, at Europa skal være fremsynet, og der er en række emner inden for indre anliggender, som kan skal bidrage til den økonomiske vækst og et sikkert miljø for alle borgere i Europa. Der skal træffes nogle vigtige valg. Vi må samarbejde om at udvikle en politik, der afspejler vores fælles prioriteter og fremtidige behov", udtalte EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström.

Europa er en del af en globaliseret og indbyrdes forbundet verden, hvor den internationale mobilitet forventes at stige. Det er derfor vigtigt, at Europa er klar til at udnytte de muligheder, som migration giver, bedre, ikke mindst i en situation med en aldrende befolkning og en faldende arbejdsstyrke.

Forbedringerne bør sigte mod at skabe bedre synergi med andre politikområder, for eksempel med handelspolitikken, og muliggøre kortvarig mobilitet for højtkvalificerede personer, der leverer tjenesteydelser, starte strukturelle dialoger med medlemsstaterne, erhvervslivet og fagforeningerne om efterspørgslen efter arbejdsmigration, forbedre anerkendelsen af udenlandske kvalifikationer og faglig kompetence samt styrke indsatsen for en effektiv integration af migranter på arbejdsmarkedet og mere generelt i de modtagende samfund.

EU skal være parat til at håndtere sine asylforpligtelser på en måde, som afspejler en ægte solidaritet og en deling af ansvaret mellem alle medlemsstaterne. Der er behov for en konsekvent og effektiv gennemførelse af de nye fælles asylregler. Det fremtidige arbejde bør desuden sikre, at der ydes støtte, når der midlertidigt opstår et højt pres. Et eksempel på denne solidaritet er flytning af personer, der er omfattet af international beskyttelse. Andre idéer, som skal undersøges, er udviklingen af en fælles behandling af asylansøgninger og fælles udnyttelse af modtagelsessteder i krisesituationer.

EU bør også øge sin indsats for genbosættelse og overveje at give mennesker, der søger beskyttelse, retlige muligheder, begyndende med en koordineret tilgang til humanitære visa.

Den eksisterende politik for ekstern migration og asyl og dens redskaber bør udnyttes bedre for at gøre det muligt at håndtere den fremtidige udvikling ved EU's sydlige grænser, forbedre samarbejdet med nabolandene og gøre EU mere attraktivt. I en verden med stadig større indbyrdes afhængighed er det nødvendigt, at indre anliggender indgår i EU's overordnede eksterne politik for at styrke dialogen og samarbejdet med tredjelande og skabe synergi med EU's andre politikker.

Forebyggelse og reduktion af ulovlig migration er en vigtig del af enhver veltilrettelagt migrationspolitik og kræver en kombination af foranstaltninger, herunder en indsats over for arbejdsgivere, der anvender ulovlig arbejdskraft, en skærpelse af EU's bekæmpelse af menneskesmugling og menneskehandel og en styrkelse af samarbejdet med hjemlande og transitlande.

Den nye forvaltning af Schengensamarbejdet kan sikre, at mulighederne for at rejse frit rund i området uden kontrol fuldt ud kommer borgerne i Europa og den europæiske økonomi til gode. En forbedring af rejsemulighederne for legitime rejsende gennem en modernisering af EU's visumpolitik og gennemførelsen af initiativet "intelligente grænser" vil det være med til at gøre Schengenområdet til en mere attraktiv destination for rejsende i god tro fra lande uden for EU, samtidig med at det høje sikkerhedsniveau fastholdes.

Hvis det skal være muligt fortsat at opbygge et Europa, der yder beskyttelse, er det nødvendigt at gøre noget ved en række nye sikkerhedsproblemer i forbindelse med cyberkriminalitet, grænseoverskridende organiseret kriminalitet, menneskehandel, voldelig ekstremisme og terrorisme.

Gennemførelsen af strategien for EU's indre sikkerhed, der blev vedtaget i 2010, har gjort det muligt at gøre fremskridt, og de fem mål i strategien er stadig gyldige1, men de konkrete foranstaltninger og tiltag må tages op til fornyet overvejelse. For eksempel skal det praktiske samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne styrkes (f.eks. gennem fælles efterforskningshold, kurser, fælles øvelser og bedre udnyttelse af informationsudvekslingssystemer).

Der kan imidlertid også gøres meget mere for at bekæmpe korruption (opfølgning af rapporten om bekæmpelse af korruption), bekæmpe menneskehandel (der bør fastlægges en strategi for tiden efter 2016), bekæmpe ulovlig handel med skydevåben (gennem en revision af den eksisterende EU-lovgivning om salg og overførsler inden for EU og et øget operationelt samarbejde), reagere på trusler mod sikkerheden på internettet (ved at føre EU's strategi for internetsikkerhed ud i livet, tilskynde alle medlemsstaterne til at oprette centre til bekæmpelse af it-kriminalitet og fortsætte arbejdet i den globale alliance mod seksuelt misbrug af børn online), forebygge terrorisme og bekæmpe radikalisering og hvervning (bl.a. gennem en styrkelse af netværket til bevidstgørelse om radikalisering), øge EU's modstandskraft over for større kriser og katastrofer (ved at forbedre udstyrets og kommunikationssystemernes interoperabilitet) og sikre, at der tages hensyn til den indre sikkerhed i EU's eksterne politikker, og sørge for, at den knyttes sammen med EU's bistands- og samarbejdsprogrammer.

Baggrund

Stockholmprogrammet, der har dannet ramme om politikken for indre anliggender siden 2010, udløber i 2014. Kommissionen iværksatte derfor i 2013 en debat om de fremtidige udfordringer og prioriteter for denne politik i de kommende år.

Denne meddelelse følger efter en række arrangementer og en debat om fremtiden for politikken for indre anliggender, hvor interesserede parter og civilsamfundet har kunnet udveksle meninger og idéer om spørgsmål, der vedrører indre anliggender.

Der har været en række seminarer og høringer med deltagelse af tænketanke og organisationer i civilsamfundet. De interesserede parter og borgerne blev også opfordret til at give udtryk for deres holdninger og idéer på GD Homes hjemmeside via en offentlig høring. Den 29. og 30. januar 2014 organiserede Kommissionen en konference på højt niveau i Bruxelles, hvor man drøftede den fremtidige udvikling inden for politikken for indre anliggender.

Kommissionens meddelelse udgør et bidrag til de strategiske retningslinjer, som Det Europæiske Råd skal vedtage i juni 2014.

Nyttige link

Link til MEMO: MEMO/14/174

Meddelelse "Et åbent og sikkert Europa: vejen frem"

Indre anliggender i EU i tal: baggrundsstatistik

Cecilia Malmströms hjemmeside

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Generaldirektoratet for Indre Anliggenders hjemmeside

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter og tweet med #euhome

Henvendelser fra pressen:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

1 :

De fem strategiske mål var 1) svækkelse af internationale kriminelle netværk, 2) forebyggelse af terrorisme og håndtering af problemet med radikalisering og rekruttering, 3) et øget sikkerhedsniveau for borgere og virksomheder i cyberspace, 4) styrket sikkerhed gennem grænseforvaltningen og 5) en forøgelse af EU's modstandskraft over for kriser og katastrofer.


Side Bar