Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Страсбург, 11 март 2014 г.

Оформяне на бъдещите политики в областта на вътрешните работи — следващата фаза

Как работата на ЕС по въпросите, свързани с миграцията, убежището и сигурността, може да допринесе в още по-голяма степен за превръщането на Европа в отворено, проспериращо и безопасно място за работа и живот за всички нейни граждани? Стокхолмската програма, по която бяха изготвени политиките в областта на вътрешните работи от 2010 до 2014 г., е към своя край. Днес Комисията представя стратегическата си визия относно бъдещите политически приоритети в областта на вътрешните работи.

През последните пет години вече бе постигнат значителен напредък в превръщането на Европа в по-отворено и по-сигурно място благодарение на доброто и ефективно сътрудничество между институциите на ЕС, държавите членки, международните организации, гражданското общество и частния сектор. Това не означава обаче, че работата в тази област е приключила.

Днес Комисията представя своята визия за действията в бъдеще в областта на вътрешните работи: необходимо е приетото законодателство и съществуващите инструменти да бъдат прилагани напълно, както и да се гарантира, че ЕС е в състояние да се възползва от предстоящите възможности и да отговори на бъдещите предизвикателства.

„Можем да се гордеем с постигнатото през последните години: създаването на обща европейска система за убежище, укрепването на Шенгенското пространство, засиленото ни противодействие спрямо организираната престъпност в области като трафика на хора, онлайн заплахите или корупцията. Необходимо е обаче да се направи повече и ние трябва да се подготвим за бъдещите предизвикателства и възможности. Искам Европа да бъде ориентирана към бъдещето, а въпросите в областта на вътрешните работи да спомогнат за икономически растеж и безопасна среда за всички европейски граждани. Необходимо е да бъдат взети важни решения. Трябва да обединим усилията си и да разработим политики, които отразяват общите приоритети и отговарят на бъдещите нужди“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Европа е част от глобализиран и взаимосвързан свят, в който международната мобилност се очаква да нарасне. ЕС трябва да е готов да се възползва по-добре от възможностите, предлагани от миграцията, особено поради застаряващото население и намаляващата работна ръка.

Подобренията могат да бъдат насочени към: осигуряването на повече полезни взаимодействия с други области на политиката, например с търговската политика, и разрешаването на краткосрочното движение на висококвалифицирани специалисти, предоставящи услуги; започването на структурен диалог с държавите членки, предприятията и профсъюзите относно търсенето на трудова миграция; ускоряването на процедурите за признаване на придобитите в чужбина квалификации и професионални умения; засилването на ангажимента за ефективно интегриране на мигрантите на пазара на труда и в приемащите общества в по-общ смисъл.

ЕС трябва да е готов да изпълнява своите задължения за предоставяне на убежище по начин, който отразява истинската солидарност и споделянето на отговорност от всички държави членки. Необходимо е съгласувано и ефективно прилагане на новите общи правила за предоставяне на убежище. Освен това работата в бъдеще следва да осигурява наличието на подкрепа в периодите на временно засилване на натиска. Пример за такава солидарност е преместването на лица, ползващи се с международна закрила. Следва да бъдат проучени и други идеи като съвместното разглеждане на молбите за убежище и обединяването на местата за прием при извънредни ситуации.

ЕС трябва също да поеме по-широк ангажимент в областта на презаселването и да обмисли създаването на възможности за законна миграция за лицата, търсещи закрила, като започне с координиран подход към издаването на визи по хуманитарни причини.

Съществуващите политики в областта на външната миграция и убежището и техните инструменти следва да бъдат използвани по-добре с цел да се отговори на развитието на ситуацията в бъдеще по южните граници на ЕС, да се сътрудничи по-ефективно със съседните държави и да се увеличи привлекателността на ЕС. В един все по-взаимосвързан свят въпросите, свързани с вътрешните работи, трябва да се вписват в цялостната външна политика, което дава възможност за засилване на диалога и сътрудничеството с трети държави и за увеличаване на полезните взаимодействия с другите политики на ЕС.

Предотвратяването и намаляването на незаконната миграция са съществена част от всяка добре управлявана миграционна политика и изискват комбинация от мерки, сред които: предприемане на действия срещу работодатели, които наемат нелегални работници, укрепване на подхода на ЕС срещу контрабандата и трафика на хора и засилване на сътрудничеството със страните на произход и на транзит.

Новото управление на Шенгенското пространство може да гарантира, че движението без проверки по вътрешните граници в това пространство ще продължи да носи всички свои ползи за гражданите на Европа и нейната икономика. Улесняването на възможностите за пътуване за законно пътуващите лица посредством модернизиране на визовата политика на ЕС и изпълнение на инициативата „интелигентни граници“ ще допринесе за превръщането на Шенгенското пространство в по-привлекателна дестинация за добросъвестни пътници от трети държави, като същевременно се запазва високото равнище на сигурност.

За да продължи изграждането на Европа като пространство, което осигурява закрила, е необходимо да се обърне внимание на новите сериозни предизвикателства в областта на сигурността, свързани с киберпрестъпността, трансграничната организирана престъпност, трафика на хора, съпроводения с насилие екстремизъм и тероризма.

Изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност, приета през 2010 г, позволи да бъде постигнат напредък и нейните пет цели остават актуални1, но конкретните мерки и действия трябва да бъдат преразгледани. Например, практическото сътрудничество между правоприлагащите органи в държавите членки трябва да бъде задълбочено (например чрез съвместни екипи за разследване, обучения, съвместни учения, по-добро използване на системите за обмен на информация).

Много повече обаче може да се направи и за: - борбата с корупцията (последващи действия от доклада за борба с корупцията); - борбата с трафика на хора (следва да бъде изготвена стратегия за периода след 2016 г.); - борбата с незаконния трафик на огнестрелни оръжия (посредством преразглеждане на действащото законодателство на ЕС относно продажбата и вътрешните за ЕС трансфери, както и чрез засилване на оперативното сътрудничество); - отговора на заплахите за кибернетичната сигурност (посредством превръщането на стратегията на ЕС за кибернетична сигурност в действия, като всички държави членки се насърчават да създадат център по киберпрестъпността и чрез продължаване на работата на глобалния алианс срещу сексуалното посегателство над деца в интернет); - предотвратяването на тероризма и мерките срещу радикализацията и набирането на терористи (включително чрез засилване на мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията); - повишаването на устойчивостта на Европа спрямо големи кризи и бедствия (чрез подобряване на оперативната съвместимост на оборудването и комуникационните системи); - разглеждането на вътрешната сигурност като част от външните политики на ЕС и обвързването ѝ с програмите на ЕС за помощ и сътрудничество.

Контекст

Стокхолмската програма, по която бяха изготвяни политиките в областта на вътрешните работи от 2010 г. насам, изтича през 2014 г. С оглед на това през 2013 г. Комисията постави началото на дебат относно бъдещите предизвикателства и приоритети, на които тези политики трябва да отговорят през идните години.

Днешното съобщение следва поредица от прояви и дебати за бъдещето на политиките в областта на вътрешните работи, на които заинтересованите страни и гражданското общество имаха възможност да споделят своите мнения и идеи по въпроси, свързани с вътрешните работи.

Бяха организирани Семинари и изслушвания с мозъчни тръстове и организации на гражданското общество. Заинтересованите страни и гражданите също бяха поканени да споделят своите виждания и идеи на уебсайта на ГД „Вътрешни работи“ посредством обществена консултация. На 29 и 30 януари 2014 г. Комисията организира конференция на високо равнище в Брюксел, за да бъде обсъдено бъдещото развитие на политиките в областта на вътрешните работи.

Съобщението на Комисията ще допринесе за стратегическите насоки, които Европейският съвет трябва да приеме през юни 2014 г.

Полезни връзки

Връзка към МЕМО: MEMO/14/174

Съобщение „Открита и сигурна Европа: практическа реализация“

Вътрешните работи на ЕС в цифри: обща статистика

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Туитър

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Туитър и изпратете съобщение с #euhome.

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

За обществеността Europe Direct по телефона 00 800 6 7 8 9 10 11 или по ел.поща

1 :

Избраните пет стратегически цели бяха: (1) разбиване на международните престъпни мрежи, (2) предотвратяване на тероризма и мерки срещу радикализацията и набирането на терористи, (3) повишаване на равнището на сигурност в киберпространството за гражданите и предприятията, (4) укрепване на сигурността чрез управление на границите и (5) повишаване на устойчивостта на Европа спрямо кризи и бедствия.


Side Bar