Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Компаниите от ЕС трябва да увеличат инвестициите в НИРД, за да останат конкурентоспособни в световен мащаб

Брюксел, 04 Декември 2014

Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на базираните в ЕС компании са се увеличили с 2,6 % през 2013 г. въпреки неблагоприятните икономически условия. Този растеж обаче е по-слаб в сравнение с предходната година, когато тези инвестиции нараснаха с 6,8 %. Той изостава от средното за света увеличение (4,9 %), както и от нарастването на инвестициите на компаниите, базирани в САЩ (5 %) и Япония (5,5 %).

Тези данни са част от публикувания днес сравнителен анализ на Европейската комисия за инвестициите на промишлеността в НИРД, в който са включени водещите 2500 компании в света. На тях се падат около 90 % от общите разходи на предприятията за НИРД. Данните показват, че базираните в ЕС компании (633) са инвестирали 162,4 млрд. евро през 2013 г., докато базираните в САЩ компании (804) са инвестирали 193,7 млрд. евро, а 387 японски компании — 85,6 млрд. евро.

Комисарят по изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш заяви: „Въпреки трудните икономически условия компаниите в ЕС продължават да инвестират в НИРД. Това е добре, но е нужно да направим повече, за да не изоставаме от нашите конкуренти. Тъй като публичните средства са ограничени, привличането на частни инвестиции в НИРД е още по-важно. В „Хоризонт 2020“ вече участват повече предприятия от когато и да било, но сега ние сме готови да увеличим усилията си. Инвестиционният план на стойност 315 млрд. евро, представен от Комисията и Европейската инвестиционна банка, ще помогне за набирането на повече частни инвестиции за по-рискови проекти, което ще бъде от полза за НИРД в цяла Европа“.

Тибор Наврачич, комисар по образование, култура, младеж и спорт, подчерта:„Благодарение на отличните изследователи и добрите възможности за обмен на знания Европа е привлекателна дестинация за инвестиции в НИРД. Но за да не изоставаме от нашите конкуренти ние трябва да повишим инвестициите в редица изследователски дисциплини и сектори. Изграждането на икономика на знанието изисква здрава основа и ние разчитаме, че нашите партньори от сектора на промишлеността ще подпомогнат усилията ни“.

Водещи компании и сектори по отношение на НИРД

Базираната в ЕС компания за производство на автомобили „Фолксваген“ е начело в световната класация за втора поредна година с общи инвестиции в НИРД от 11,7 млрд. евро (увеличение с 23,4  %). Второ и трето място заемат „Самсунг“ (Южна Корея) и „Майкрософт“ (САЩ).

На автомобилния сектор, където инвестициите отново са нараснали (с 6,2 %), се падат една четвърт от общите инвестиции в НИРД на обхванатите от сравнителния анализ компании. От друга страна във високотехнологичните сектори, например фармацевтичната промишленост и секторите за производство на хардуер и технологично оборудване, се наблюдава по-слаб растеж — това е довело до намаляване на общото средно равнище на инвестициите в НИРД в Европа.

Заетост

В обхванатите от анализа компании през 2013 г. са работили 48 млн. души. През последните 8 години (2005-2013 г.) заетостта в базираните в ЕС компании е нараснала с 18,2 %, като този растеж се дължи най-вече на секторите с по-интензивна НИРД. Тази тенденция остава силна, въпреки слабото понижение на заетостта (с 0,6 %) в компаниите от ЕС миналата година.

Тенденции

В ЕС 97 % от общите инвестиции в НИРД са направени от компании, намиращи се в 10 държави. Общият резултат до голяма степен се дължи на компании, базирани в три страни: Германия, Франция и Великобритания, на които се падат повече от две трети от общите инвестиции. В Германия и Обединеното кралство инвестициите на компаниите са продължили да нарастват (съответно с 5,9 % и 5,2 %) над средното равнище, докато при френските компании се наблюдава спад на инвестициите в НИРД (-3,4 %).

Намаляващите инвестиции в няколко големи компании в ЕС са се отразили особено силно на равнището на инвестициите в НИРД в техните страни. Такъв е случаят с Нокиа (-17,1 %) или STMicroelectronics (-19,2 %), които са повлияли значително на общите инвестиции във Финландия (-11,6 %) и Нидерландия (-0,1 %) — две от 10-те водещи страни в Европа.

Същевременно инвестициите в НИРД на компании, базирани в някои страни от ЕС, са отбелязали растеж над средния в световен мащаб — Ирландия (13,6 %) и Италия (6,4 %), или над средния за ЕС — Испания (4,4 %).

Контекст

Сравнителният анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в НИРД се публикува всяка година от Европейската комисия (ГД „Научни изследвания и иновации“ и Съвместния изследователски център). Анализът за 2014 г. се основава на данни за 2500 компании. При изследването се използват основни икономически показатели и данни за НИРД на компаниите от последните им публикувани отчети. Чрез този анализ се измерва общата стойност на техните глобални инвестиции в НИРД, финансирани със собствени средства, независимо от мястото, където се осъществява съответната НИРД. В анализа са включени компании, които през 2013 г. са инвестирали повече от 15,5 млн. евро в НИРД. Те се намират в ЕС (633), САЩ (804), Япония (387) и други страни (676), включително Китай (199), Тайван (104), Южна Корея (80) и Швейцария (62). Благодарение на базата данни на сравнителния анализ, в която има информация за водещи по отношение на НИРД компании от 2003 г. насам, могат да бъдат анализирани поведението и резултатите на компаниите през по-дълги периоди от време.

Проучването на ЕС за тенденциите при инвестициите на промишлеността в НИРД за 2014 г. се основава на разширена извадка от водещи 1000 инвеститори в НИРД, намиращи се в ЕС.

За повече информация:

Информационен документ „Световни тенденции в частните инвестиции в НИРД. Факти и цифри“

Сравнителен анализ на ЕС за инвестициите на промишлеността в научноизследователска и развойна дейност за 2014 г.

Проучване на ЕС за тенденциите при инвестициите на промишлеността в НИРД за 2014 г.

Инфографики: Сравнителен анализ на ЕС за НИРД. Извършване на сравнителна оценка на постиженията на промишления сектор в ЕС в областта на иновациите, за да се подпомогне изготвянето на политиката на Съюза

Доклади за мониторинга и анализа на инвестициите на промишления сектор в научни изследвания

За повече информация за „Хоризонт 2020“

За повече информация за инвестиционния план на ЕС


 

 

IP/14/2342

Лица за контакти с медиите

Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Mirna BRATOZ (+32 2 298 72 78)

Въпроси на граждани:

Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Side Bar