Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Štrasburgu 11. marca 2014

Na ceste k vytvoreniu skutočného európskeho priestoru spravodlivosti: posilnenie dôvery, mobility a rastu

Európska komisia dnes predstavila svoju víziu budúcej politiky EÚ v oblasti spravodlivosti. Štyri roky po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy pokračuje budovanie európskeho priestoru spravodlivosti míľovými krokmi. Komisia využila právne predpisy v oblasti spravodlivosti v záujme zníženia byrokracie a nákladov pre občanov a podniky, podpory oživenia hospodárstva a uľahčenia praktického života občanov, ktorí využijú svoje právo voľného pohybu. Cieľom Komisie pre budúcnosť je dosiahnuť pokrok na ceste k vytvoreniu plne funkčného spoločného európskeho priestoru spravodlivosti založeného na dôvere, mobilite a raste do roku 2020.

„V priebehu niekoľkých rokov sa justičná politika dostala do centra činnosti Európskej únie, čo je porovnateľné s posilnením jednotného trhu v 90. rokoch minulého storočia. Pri budovaní skutočne európskeho priestoru spravodlivosti sme už prešli dlhú cestu, môžeme však urobiť ešte oveľa viac," vyhlásila podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka pre spravodlivosť. „Preklenovanie rozdielov medzi rôznymi justičnými systémami znamená budovanie dôvery. Skutočne európsky priestor spravodlivosti môže optimálne fungovať len vtedy, ak budeme mať dôveru v justičné systémy ostatných štátov. Musíme sa tiež zamerať na dve ďalšie výzvy: mobilitu občanov a podnikov EÚ v priestore bez vnútorných hraníc a príspevok politiky EÚ v oblasti spravodlivosti k rastu a tvorbe pracovných miest v Európe.“

Koniec roka 2014 bude míľnikom pre rozvoj politiky EÚ v oblasti spravodlivosti: päťročný Štokholmský program Európskej rady a súvisiaci Akčný plán Komisie (IP/10/447) stanovujúci priority pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa skončia 1. decembra 2014. Rovnako sa skončí aj prechodná fáza stanovená v Lisabonskej zmluve pre oblasť spravodlivosti. V dôsledku toho prestanú existovať súčasné obmedzenia pre justičnú kontrolu zo strany Európskeho súdneho dvora a úlohu Komisie ako strážkyne zmluvy v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, čo znamená, že Komisia bude mať právomoc začať konanie vo veci porušenia, ak právne predpisy EÚ — vopred jednomyseľne schválené členskými štátmi — nebudú správne implementované.

Dnes bola spoločne s budúcou agendou v oblasti vnútorných záležitostí (pozri IP/14/234) publikovaná vízia Komisie týkajúca sa budúcej politiky EÚ v oblasti spravodlivosti. Obidve budúce agendy majú podobu oznámenia. V oblasti spravodlivosti Komisia uviedla tri hlavné výzvy: posilnenie vzájomnej dôvery, uľahčenie mobility a príspevok k hospodárskemu rastu.

  • Dôvera – vzájomná dôvera je základom, na ktorom je potrebné budovať politiku EÚ v oblasti spravodlivosti. Nástroje EÚ, ako je napríklad európsky zatýkací rozkaz alebo kolízne normy upravujúce vzťahy medzi členskými štátmi si vyžadujú vysokú mieru vzájomnej dôvery medzi justičnými orgánmi rôznych členských štátov. Hoci EÚ prijala dôležité základy na podporu vzájomnej dôvery, je potrebné ich ďalej posilňovať s cieľom zabezpečiť, aby občania, právnici a sudcovia plne dôverovali súdnym rozhodnutiam bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte boli prijaté.

  • Mobilita – Európania v rastúcej miere využívajú právo voľného pohybu. V rastúcej miere cestujú, študujú, uzatvárajú manželstvá, zakladajú rodiny, predávajú a kupujú výrobky a služby cez hranice v Európe. V súčasnosti takmer 14 miliónov občanov EÚ býva v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi. Napriek tomu, že občania stále viac využívajú svoje práva, stále čelia niektorým praktickým a právnym ťažkostiam, keď chcú práva, ktoré majú doma, uplatniť v inom členskom štáte. Komisia rieši takéto každodenné prekážky: vo svojej poslednej správe o občianstve EÚ okrem iného navrhla 12 opatrení na posilnenie práv občanov (IP/13/410 a MEMO/13/409). Politika v oblasti spravodlivosti by prioritne mala pokračovať v odstraňovaní prekážok, ktorým čelia občania EÚ uplatňujúci svoje právo na voľný pohyb a pobyt v ktorejkoľvek krajine EÚ.

  • Rast – v posledných rokoch sa politiky v oblasti spravodlivosti využívali na podporu spoločností, rastu a hospodárskej stability prostredníctvom zlepšovania prístupu k spravodlivosti a uľahčenia riešenia sporov. Ako príklad možno spomenúť zabezpečenie, aby rozsudok vydaný v jednom členskom štáte mohol byť uznaný v inom členskom štáte bez byrokratických postupov (IP/12/1321), návrh voliteľného európskeho kúpneho práva, ktoré môžu spoločnosti využiť pri obchodovaní v 28 členských krajinách EÚ (MEMO/14/137); moderný predpis na ochranu údajov na jednotnom digitálnom trhu (MEMO/14/60) a podniknutie krokov k vytvoreniu kultúry „záchrany a oživenia“ v prípadoch cezhraničnej insolventnosti (IP/12/1354). V budúcnosti by politika EÚ v oblasti spravodlivosti mala naďalej podporovať oživenie hospodárstva, rastu a riešenie otázky nezamestnanosti. Na to, aby justičné systémy mohli zabezpečiť rýchly, spoľahlivý a dôveryhodný výkon spravodlivosti, sú potrebné štrukturálne reformy. Podniky potrebujú mať istotu, že budú môcť vymáhať zmluvy a efektívne riešiť spory v celej EÚ, bez toho aby museli čeliť prekážkam, ktorým ešte stále v súčasnosti čelia.

V záujme riešenia uvedených výziev Komisia navrhuje založiť budúcu politiku EÚ v oblasti spravodlivosti na kombinácii rôznych metód: konsolidovaní toho, čo sa už dosiahlo, prípadnej kodifikácii právnych predpisov EÚ a praxe a pokiaľ to bude vhodné, doplnením existujúceho rámca novými iniciatívami. Na to, aby bolo možné rozhodnúť o najlepšom prístupe v každej oblasti, budú potrebné analýzy jednotlivých prípadov a posúdenie vplyvu.

Konsolidácia je napríklad potrebná na zabezpečenie účinných nápravných opatrení a nezávislých vnútroštátnych orgánov presadzovania práva, ktoré zabezpečia, aby sa práva skutočne uplatňovali v praxi; odbornú prípravu sudcov a právnikov, aby sa stali skutočnými odborníkmi na právo Únie; a na zlepšenie využitia informačných technológií na súdoch, v súdnych a mimosúdnych konaniach.

Kodifikácia súčasných právnych predpisov a judikatúry Európskeho súdneho dvora by sa mohla zvážiť v oblasti právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov alebo procesných práv podozrivých z trestnej činnosti — zjednodušil by sa tým existujúci rámec a práva by boli pre občanov a podniky viac prístupné.

Doplnenie existujúcich politík v oblasti spravodlivosti a právnych nástrojov by sa vždy malo vykonať s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, uľahčiť život občanov a ďalej prispievať k rastu. Zvolené prístupy môžu napríklad zahŕňať vzájomné uznávanie, tradičnú harmonizáciu a nepovinné harmonizovanie hmotného alebo procesného práva.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada už uskutočnili diskusie o budúcnosti politík EÚ v oblasti spravodlivosti. Kolégium komisárov viedlo diskusiu o ich smerovaní 25. februára. Komisia dnes prijala oznámenie, ktoré bude podkladom pre ďalšie diskusie, najmä v rámci zasadania Európskej rady 24. júna.

Súvislosti

Justičná politika EÚ prešla v uplynulých pár rokoch zásadnými zmenami. Portfólio spravodlivosti vzniklo len v roku 2010, keď svoj mandát začala plniť súčasná Európska komisia. Komisia odvtedy v tejto oblasti predložila viac než 50 iniciatív, pričom na 95 % splnila Štokholmský program a položila tak základy skutočného európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý slúži európskym občanom. Jeho vybudovanie je jedným z kľúčových cieľov EÚ uvedených v Lisabonskej zmluve.

Len počas niekoľkých rokov sa uskutočnili významné kroky: nové práva EÚ pre obete trestných činov (IP/12/1200), silnejšie spravodlivé procesné práva pre podozrivé osoby v trestnom konaní (IP/12/575, IP/13/995, IP/13/921) a jednoduchšie uznávanie rozsudkov (IP/12/1321) zlepšili prístup k spravodlivosti, kým návrhy Komisie o ochrane osobných údajov majú posilniť základné práva a digitálny jednotný trh (MEMO/14/60). Komisia tiež iniciovala vytvorenie Európskej prokuratúry s cieľom zabezpečiť, aby všetky prostriedky v rozpočte EÚ mohli byť použité na pôvodný účel a boli chránené pred kriminálnikmi (MEMO/14/124). Okrem toho iniciatívy ako porovnanie justičných systémov EÚ (IP/13/285) zdôraznili kľúčovú úlohu, ktorú účinné systémy a politiky súdnictva zohrávajú z hľadiska rastu hospodárstva.

Európska komisia minulý rok v novembri zorganizovala konferenciu s názvom „Assises de la Justice" (IP/13/1117), na ktorej sa zišli sudcovia, právnici, vedci, politici a zástupcovia spoločností z celej Európy s cieľom debatovať o budúcnosti politík v oblasti spravodlivosti. V januári 2014 bola zorganizovaná podobná konferencia s cieľom prediskutovať budúce politiky EÚ v oblasti vnútorných záležitostí.

Ďalšie informácie

Press pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/140311_en.htm

Odkaz na MEMO: MEMO/14/174

Link to updated Assises factsheets

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @ vivianeredingeu

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2296 7456)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mail

Príloha: Dôvera v národné justičné systémy

Zdroj: Prieskum Eurobarometer 385 z novembra 2013 — Spravodlivosť v EÚ


Side Bar