Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Страсбург, 11 март 2014 г.

Към истинско европейско пространство на правосъдие: повишаване на доверието, мобилността и растежа

Днес Европейската комисия очерта своята визия за бъдещето на политиката на ЕС в областта на правосъдието. Четири години след влизането в сила на Договора от Лисабон изграждането на европейското пространство на правосъдие напредва с бързи темпове. Комисията използва законодателство в областта на правосъдието, за да намали бюрокрацията и разходите за гражданите и бизнеса, за да даде тласък на икономическото възстановяване и за да улесни ежедневието на гражданите при упражняването на правата им на свободно движение. Целта на Комисията в бъдеще е постигането до 2020 г. на по-нататъшен напредък към напълно функциониращо общо европейско пространство на правосъдие, основано на доверие, мобилност и растеж.

„Само за няколко години политиката в областта на правосъдието зае централно място в дейността на Европейския съюз – факт, сравним с усилията за стимулирането на единния пазар през 90-те години на 20-ти век. Стигнахме далеч, но все още има какво да се направи за развитието на истинско европейско пространство на правосъдие“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. „Изграждането на мостове между различните съдебни системи означава изграждане на доверие. Едно истинско европейско пространство на правосъдие може да функционира оптимално само ако съществува взаимно доверие между правосъдните системи на отделните държави членки. Трябва да обърнем специално внимание и на две други предизвикателства, а именно мобилността на гражданите и бизнеса на ЕС в едно пространство без вътрешни граници, както и на приноса на политиката на ЕС в областта на правосъдието за създаването на растеж и работни места в Европа.“

Краят на 2014 година е повратна точка в развитието на политиката на ЕС в областта на правосъдието: на 1 декември 2014 г. изтича периодът на действие на петгодишната Стокхолмска програма на Европейския съвет и на свързания с нея План за действие на Комисията (IP/10/447), които определяха приоритетите за пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Тогава изтича и преходният период, определен в Договора от Лисабон за пространството на правосъдието. Това ще премахне сегашните ограничения на съдебния контрол от страна на Съда на Европейския съюз и на ролята на Комисията като пазител на Договора в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Това означава, че Комисията ще разполага с правомощия да започва производство за неизпълнение на задължения, ако не са транспонирани правилно приетите единодушно от държавите членки законодателни актове на ЕС.

Виждането на Комисията за бъдещето на политиката на ЕС в областта на правосъдието беше публикувано днес под формата на съобщение заедно с плана ѝ за бъдещето на политиката в областта на вътрешните работи (вж. IP/14/234). Перспективите пред двете политики се разглеждат в документ под формата на съобщение. В областта на правосъдието Комисията набелязва три ключови предизвикателства: повишаване на взаимното доверие, улесняване на мобилността и принос за икономическия растеж.

  • Доверие. Взаимното доверие е основата, върху която следва да бъде изградена политиката на ЕС в областта на правосъдието. Инструментите на ЕС като европейската заповед за арест или правилата относно случаите на стълкновение на закони на държавите членки изискват високо равнище на взаимно доверие между съдебните органи от различни държави членки. ЕС е предприел важни стъпки в насърчаването на взаимното доверие, но то трябва да бъде допълнително укрепено, за да се гарантира, че гражданите, практикуващите юристи и съдиите имат пълно доверие в съдебните решения, независимо от това в коя държава членка са издадени.

  • Мобилност. Европейците използват във все по-голяма степен правото си на свободно движение: все повече пътуват, учат, сключват брак, създават семейства, купуват и продават продукти и услуги през границите в Европа. Понастоящем близо 14 милиона граждани на ЕС пребивават в държава членка, на която не са граждани. Въпреки че гражданите все по-често упражняват правата си, те продължават да се сблъскват с някои затруднения от практическо и правно естество, когато се опитват да упражнят в друга държава членка правата, с които разполагат в своята държава. Комисията работи за отстраняването на тези ежедневни пречки: в последния си доклад за гражданството на ЕС тя например предложи 12 действия за укрепване на правата на гражданите (IP/13/410 и MEMO/13/409). Политиката в областта на правосъдието следва да продължи да има за приоритет премахването на пречките пред гражданите на ЕС, които упражняват правото си на свободно движение и живеят в която и да е страна от ЕС.

  • Растеж. През последните години политиките в областта на правосъдието бяха мобилизирани за насърчаването на фирмите, на растежа и икономическата стабилност чрез подобряване на достъпа до правосъдие и улесняване на разрешаването на спорове. Сред примерите се нареждат действията за гарантиране на това, че съдебно решение, постановено в една държава членка, може да бъде признато в друга държава членка без бюрократични процедури (IP/12/1321); предложението за незадължително европейско право за продажбите, което фирмите могат да изберат, за да развиват дейност в 28-те държави от ЕС (MEMO/14/137); модерно законодателство за защита на данните в единния цифров пазар (MEMO/14/60) и предприемането на стъпки за създаването на „култура на спасяване и възстановяване“ в областта на трансграничната несъстоятелност (IP/12/1354). В бъдеще политиката на ЕС в областта на правосъдието следва да продължи да подкрепя икономическото възстановяване, растежа и борбата с безработицата. Необходими са структурни реформи, за да се гарантира, че съдебните системи могат да осигуряват бързо, надеждно и достойно за доверие правосъдие. Необходимо е бизнес средите да бъдат уверени, че ще могат да разчитат на ефективно прилагане на договорите и ефективно решаване на съдебните спорове в целия ЕС, без да се сблъскват с препятствията, които продължават да им пречат днес.

За да отговори на тези предизвикателства, Комисията предлага бъдещата политика на ЕС в областта на правосъдието да разчита на комбинация от различни методи: консолидиране на постигнатото, кодифициране на законодателството и практиката на ЕС, където е необходимо, и допълване на съществуващата рамка с нови инициативи, където е подходящо. Ще има нужда от анализ на всеки отделен случай и от оценки на въздействието, за да се реши кой е най-добрият подход във всяка област.

Консолидирането например е необходимо, за да се гарантира наличието на ефективни средства за защита и на независими национални органи по принудително изпълнение, за да е възможно навсякъде правата да се превръщат в реалност. Чрез него ще стане възможно съдиите и практикуващите юристи да бъдат обучавани и да станат истински специалисти по право на Съюза. Ще се подобри и използването на информационни технологии в съдилищата, при съдебни и извънсъдебни производства.

Кодифицирането на съществуващото законодателство на ЕС и на съдебната практика на Съда на ЕС е възможен вариант за законодателството за защита на потребителите или за процесуалните права на заподозрените в престъпление лица, което би означавало рационализиране на съществуващата рамка и по-лесен достъп до права за гражданите и бизнеса.

Допълването на съществуващите политики и правни инструменти в областта на правосъдието следва винаги да се извършва с цел повишаване на взаимното доверие, улесняване на живота на гражданите и по-нататъшен принос към растежа. Избраните подходи могат да включват например взаимно признаване, традиционно хармонизиране и хармонизирано незадължително материално или процесуално право.

Предстоящи стъпки

Бъдещето на политиките на ЕС в областта на правосъдието вече е било предмет на обсъждания в Европейския парламент и в Съвета. На 25 февруари Колегията на комисарите участва в предварителни разисквания по темата. Приетото днес съобщение на Комисията ще бъде в основата на по-нататъшни дискусии, по-специално в рамките на Европейския съвет на 24 юни.

Контекст

Политиката на ЕС в областта на правосъдието претърпя дълбоки промени през последните няколко години. Едва през 2010 г., в началото на мандата на сегашната Европейска комисия, беше създаден отделен портфейл за правосъдието. Оттогава Комисията е предложила над 50 инициативи в тази област, чрез които бяха изпълнени 95 % от Стокхолмската програма и с които положи основите на истинско европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие в служба на гражданите на Европа – една от основните цели на Европейския съюз, залегнала в Договора от Лисабон.

Само за няколко години бяха предприети редица важни стъпки: новите права на жертвите на престъпления (IP/12/1200), засилените права на справедлив процес за заподозрените в наказателни производства (IP/12/575, IP/13/995, IP/13/921) и улесненото признаване на съдебните решения (IP/12/1321) подобриха достъпа до правосъдие, а предложенията на Комисията в областта на защитата на личните данни имат за цел да укрепят основните права и единния цифров пазар (MEMO/14/60). Комисията започна също така създаването на Европейска прокуратура, за да се гарантира, че всяко евро в бюджета на ЕС може да се използва за поставената цел и е защитено от престъпниците (MEMO/14/124). Освен това с инициативи като тази за информационното табло на ЕС в областта на правосъдието (IP/13/285) се подчертава, че ефективните правосъдни системи и политики са изключително важни за икономическия растеж.

През ноември миналата година Европейската комисия организира конференцията „Assises de la Justice" (IP/13/1117), в която участваха съдии, адвокати, създатели на политики и представители на бизнес средите от цяла Европа, за да разискват бъдещето на политиките в областта на правосъдието. През януари 2014 г. беше организирана подобна конференция за разискване на бъдещите политики на ЕС в областта на вътрешните работи.

За повече информация:

Press pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/140311_en.htm

Вж. също: MEMO/14/174

Link to updated Assises factsheets

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

Следете EU Justice в Twitter: @EU_Justice

За контакт:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За обществеността: Europe Direct на тел.: 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща

Приложение: Доверие в националните съдебни системи

Източник: Проучване на Евробарометър 385 от ноември 2013 г. – Правосъдие в ЕС


Side Bar