Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Borås vinner Access City Award 2015

Bryssel, 03 december 2014

Borås är årets vinnare av Access City Award. Detta meddelade EU-kommissionen i samband med Europeiska dagen för personer med funktionsnedsättning. Utmärkelsen innebär ett erkännande av Borås heltäckande och strategiska insatser för att skapa en tillgänglig stad för alla. Staden är ett bra exempel på hur man med lokala åtgärder kan undanröja många av de hinder som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag.

– Personer med funktionsnedsättning måste få möjlighet att fullt ut delta i samhället, säger Marianne Thyssen, kommissionsledamot med ansvar för bland annat sociala frågor.Sysselsättning och tillgänglighet är Europeiska kommissionens främsta prioriteringar och jag tänker personligen arbeta aktivt för dessa frågor. Jag vill gratulera Borås för att man visar vägen för hur livet kan göras mer tillgängligt för alla.

Priset överlämnades under den konferens som varje år anordnas av kommissionen i samarbete med Europeiska handikappforumet för att fira denna dag. Evenemanget är ett tillfälle för människor med funktionsnedsättning, organisationer som företräder dem, EU:s beslutsfattare, tjänsteleverantörer, tankesmedjor, fackföreningar och arbetsgivare att träffas och diskutera viktiga frågor som sysselsättning, tillgänglighet och utmaningar inför framtiden.

Access City Award är en del av EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning som syftar till att göra samhället i Europa fritt från barriärer. Priset organiseras av kommissionen tillsammans med Europeiska handikappforumet och ska uppmuntra städer med minst 50 000 invånare att dela med sig av sina erfarenheter och förbättra tillgängligheten på ett sätt som gagnar alla. Sedan 2010 har 189 städer deltagit i de fem upplagorna av Access City Award.

I år hamnade Helsingfors (Finland)andra plats. Tredjepriset gick till Ljubljana (Slovenien).

Kommissionen ger även hedersomnämnanden till städer som är pionjärer när det gäller tillgänglighet inom bebyggda miljöer, transporter, informations- och kommunikationsteknik och offentliga anläggningar och tjänster. I år fick följande städer hedersomnämnanden:

  • Logroño (Spanien) på området bebyggd miljö och offentliga utrymmen.
  • Budapest (Ungern) för sitt arbete inom transportsektorn.
  • Arona (Spanien) och Luxemburg på området offentliga byggnader och tjänster.

Bakgrund

Access City Award

Access City Award instiftades 2010 för att öka medvetenheten om funktionsnedsättning och främja tillgänglighetsinitiativ i städer med mer än 50 000 invånare. Tanken bakom priset är att personer med funktionsnedsättning ska ha samma tillgång till städerna som andra. Initiativet syftar till att uppmuntra städer att inspirera varandra till innovation och utbyte av bästa praxis. Priset är en del av EU:s bredare satsning för att skapa ett Europa fritt från barriärer. Förbättrad tillgänglighet innebär nämligen varaktiga ekonomiska och sociala fördelar för städerna, inte minst med tanke på den åldrande befolkningen.

Priset ges till en stad som på ett tydligt och varaktigt sätt har förbättrat tillgängligheten för grundläggande delar av stadslivet och som har konkreta planer på fortsatta förbättringar.

EU:s tillgänglighetspolitik

Var sjätte EU-invånare, cirka 80 miljoner människor, har någon form av funktionsnedsättning. Mer än var tredje person över 75 år har en funktionsnedsättning som i någon mån utgör ett hinder. Dessa procentsatser kommer sannolikt att öka i takt med att EU:s befolkning åldras. De flesta av dessa personer hindras alltför ofta från att till fullo delta i och bidra till samhället och ekonomin på grund av hinder av fysiskt eller annat slag eller på grund av diskriminering.

EU är numera part i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är det första internationella rättsligt bindande instrument som inför minimistandarder för en rad medborgerliga, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter för personer med funktionsnedsättning runtom i världen. Det är även den första omfattande konventionen om mänskliga rättigheter som EU är part i (IP/11/4).

Kommissionen lade i juni fram sin första rapport om hur EU följer konventionen. Rapporten visar exempel på hur ratificeringen av konventionen har gett märkbara effekter i praktiken (MEMO/14/396).

I EU:s handikappstrategi 2010–2020 som antogs av kommissionen i november 2010 (IP/10/1505) fastställs en konkret dagordning för hur man ska genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Strategin förskriver åtgärder på områdena tillgänglighet, delaktighet, jämställdhet, sysselsättning, utbildning, socialt skydd, hälsa och yttre åtgärder. Europeiska kommissionen håller för närvarande på att utarbeta en europeisk rättsakt om tillgänglighet. Syftet är att göra produkter och tjänster på den inre marknaden mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Mer information

EU-kommissionen – personer med funktionsnedsättning:

 Läs mer om Access City Award:

GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Följ Marianne Thyssen på twitter

IP/14/2321

Presskontakter

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

För allmänheten:

Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post

Side Bar