Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 mars 2014

Eurobarometerundersökningen visar att Europas invånare i stort sett är nöjda med riktlinjerna för den nya gemensamma jordbrukspolitiken

Över tre fjärdedelar (77 %) av Europas invånare anser att den gemensamma jordbrukspolitiken gagnar alla EU:s medborgare. Över 90 % av dem stöder de viktigaste riktlinjerna för den nya gemensamma jordbrukspolitiken, som ett mer rättvist och riktat stöd (92 %) och inrättandet av en koppling mellan det ekonomiska stöd som beviljas jordbrukarna och uppfyllandet av miljövänliga jordbruksmetoder (”miljöanpassning”, 91 %). Detta är de viktigaste slutsatserna i Eurobarometerundersökningen om den gemensamma jordbrukspolitiken som EU-kommissionen offentliggör idag.

– Dessa resultat bekräftar att Europas invånare tycker att stödet till jordbruket och landsbygdsområden är viktigt. Resultaten visar också att det finns en mycket stor symbios mellan riktlinjerna för den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken och förväntningarna från det civila samhället. Denna viktiga och starka koppling mellan medborgarna och jordbrukarna kommer att förstärkas tack vare den nya gemensamma jordbrukspolitiken som kommer att visa och öka alla de samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska fördelar som det europeiska jordbruket ger det europeiska samhället i sin helhet och de enskilda europeiska skattebetalarna i sina dagliga liv, säger Dacian Cioloș, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Andra trender som poängteras i undersökningen är följande:

  • De europeiska invånarna anser att jordbruket är allt viktigare och att det, tillsammans med utvecklingen av landsbygdsområdena, är ”mycket viktigt” för framtiden (53 %, +7 % jämfört med 2009). En absolut majoritet anser också att det är viktigt att säkerställa mångfalden inom jordbruk och livsmedelsprodukter i Europeiska unionen.

  • Över 80 av % de europeiska invånarna stöder de viktigaste målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, oavsett om det handlar om att säkerställa livsmedelstillgången och utveckla landsbygdsområdena på ett mera rättvist sätt eller att stödja unga jordbrukare.

  • Stödet för reformens viktigaste initiativ är ännu högre: över 91 % av de svarande (+4 %), anser att det är bra att det ekonomiska stöd som beviljas jordbrukarna kopplas till uppfyllandet av miljövänliga jordbruksmetoder ("miljöanpassning"), medan 92 % (+4 % jämfört med 2009) anser att det är bra att stödet till jordbrukare blir mer rättvist och riktat.

  • En majoritet av invånarna i EU är positiva till det stöd som beviljas jordbrukarna och anser att stödets andel i EU-budgeten är rimlig. Det stödbelopp som beviljas jordbrukarna anser 45 % vara rimligt, 26 % anser det vara ”för litet” och 13 % anser det vara ”för högt”.

  • 91 % av EU:s invånare anser det vara viktigt att stödja svaga jordbruksföretag då de drabbas av klimatproblem eller hälsorelaterade eller ekonomiska svårigheter och nästan varannan anser att denna princip är ”mycket viktig” (48 %).

  • 64 % av EU:s invånare har hört talas om det stöd som EU beviljar jordbrukarna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, medan det i den föregående undersökningen endast var 41 % av EU:s invånare som hade hört talas om den gemensamma jordbrukspolitiken rent allmänt1.

  • En majoritet av EU:s invånare (61 %) är medvetna om att jordbruksinkomsterna understiger inkomsterna inom andra ekonomiska sektorer.

  • När det gäller konsumentinformation visar undersökningen att EU:s invånare är mycket intresserade av kvaliteteten hos livsmedelsprodukter som mjölk och vissa typer av kött och de höga förväntningarna vad gäller produkternas spårbarhet. En majoritet (53 %) är till och med beredda att betala mer för att ursprungsinformation om dessa produkter ska finnas på etiketterna.

Bakgrund

Efter reformen av jordbrukspolitiken har kommissionen på nytt undersökt EU-medborgarnas inställning om den gemensamma jordbrukspolitiken och den betydelse de anser att jordbruket ska ha i EU. Undersökningen har genomfördes i enlighet med Eurobarometermetoden mellan den 23 november och den 2 december 2013 i EU:s 28 medlemsstater hos 27 919 medborgare som kommer från olika sociala och demografiska klasser.

Ytterligare information

Den fullständiga rapporten

Webbsajten för Eurobarometer

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post

1 :

Särskild Eurobarometerundersökning 336 : QB3. Har ni redan hört talas om eller läst något om EU:s gemensamma jordbrukspolitik ?


Side Bar