Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 10. martā

Eirobarometra aptaujā secināts, ka vairums eiropiešu atbalsta jaunās KLP ievirzi

Vairāk nekā trīs ceturtdaļas (77 %) eiropiešu uzskata, ka kopējā lauksaimniecības politika (KLP) nāk par labu visiem ES iedzīvotājiem. Turklāt 90 % aptaujāto atbalsta jaunās KLP pamatvirzienus, piemēram, to, ka atbalsts ir taisnīgāks un mērķtiecīgāks (92 %) un ka lauksaimniekiem piešķirtā finansiālā atbalsta apjoms ir atkarīgs no tā, vai viņi izmanto videi draudzīgas saimniekošanas metodes (91 %). Tādi ir galvenie Eirobarometra aptaujas par KLP rezultāti, kurus Komisija publicējusi šodien.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs sacīja: “Šie rezultāti liecina, ka eiropiešiem ir svarīgi, lai tiktu atbalstīta lauksaimniecība un lauku rajoni. Tie arī rāda, ka reformētās KLP ievirze ļoti lielā mērā atbilst tam, ko gaida pilsoniskā sabiedrība. Jaunā KLP nostiprinās šo būtisko saikni starp iedzīvotājiem un lauksaimniekiem, jo tā padarīs jūtamākas un vairos visas sociālās, ar vides aizsardzību saistītās un ekonomiskās priekšrocības, ko Eiropas lauksaimniecība dod gan sabiedrībai kopumā, gan ikvienam Eiropas nodokļu maksātājam viņa ikdienā.”

Aptaujā atklājušās arī citas tendences, par kurām sīkāk turpinājumā.

Eiropiešiem lauksaimniecība kļūst aizvien svarīgāka, viņi lauksaimniecību un lauku novadu attīstību uzskata par ļoti svarīgu nākotnes problēmu (53 %, kas ir par 7 % vairāk nekā 2009. gadā). Absolūtais vairākums respondentu ir pārliecināti, ka ir svarīgi Eiropas Savienībā nodrošināt lauksaimniecības un pārtikas preču daudzveidību.

Vairāk nekā 80 % ES iedzīvotāju atbalsta galvenos KLP mērķus, proti, nodrošināt pārtikas apgādi, lauku reģionus attīstīt vienmērīgāk un palīdzēt jaunajiem lauksaimniekiem.

Vēl vairāk aptaujāto atzinīgi vērtē reformas galvenos pamatvirzienus. Proti, 91 % respondentu (+4 %) atbalsta principu, ka lauksaimniekiem piešķirtā atbalsta apjoms atkarīgs no tā, vai viņi izmanto videi draudzīgas saimniekošanas metodes, un 92 % (+4 % salīdzinājumā ar 2009. gadu) atbalsta principu, ka lauksaimniekiem atbalstu piešķir taisnīgāk un mērķtiecīgāk.

Vairums ES pilsoņu piekrīt tam, ka lauksaimniekiem tiek sniegts atbalsts, un pozitīvi vērtē arī šim mērķim paredzētās naudas īpatsvaru ES budžetā. Lauksaimniekiem paredzētā atbalsta apjomu 45 % aptaujāto uzskata par adekvātu, 26 % par pārāk mazu, bet 13 % par pārāk lielu.

91 % ES iedzīvotāju domā, ka ir svarīgi atbalstīt ne visai spēcīgas lauku saimniecības, ja tās nonāk grūtībās klimatisku, sanitāru vai ekonomisku apstākļu dēļ, turklāt gandrīz puse (48 %) uzskata, ka tas ir ļoti svarīgi.

64 % eiropiešu ir dzirdējuši par atbalstu, ko ES sniedz lauksaimniekiem atbilstīgi KLP, savukārt iepriekšējā aptaujā, kas notika 2009. gadā, tikai 41 % eiropiešu teica, ka ir vispār dzirdējuši par KLP1.

Vairums eiropiešu (61 %) zina, ka lauksaimnieku ienākumi ir mazāki nekā citās nozarēs nodarbinātajiem.

Attiecībā uz patērētāju informēšanu šī aptauja liecina, ka eiropieši pievērš lielu vērību pārtikas preču, piemēram, piena un dažu veidu gaļas, kvalitātei un ka viņiem ir būtiski, lai pārtikas izcelsme būtu izsekojama. Vairums respondentu (53 %) pat ir gatavi maksāt mazliet vairāk, lai uz etiķetes varētu izlasīt, no kurienes prece nākusi.

Konteksts

Pēc ES kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas Komisija ES iedzīvotājus atkal aptaujāja par šo politiku un to, cik būtiska viņiem šķiet Eiropas Savienības lauksaimniecība. Aptauju veica no 2013. gada 23. novembra līdz 2. decembrim saskaņā ar Eirobarometra metodoloģiju, un tā notika visās 28 ES dalībvalstīs. Kopumā aptaujāja 27 919 dažādu sociālo un demogrāfisko grupu iedzīvotājus.

Papildinformācija

Viss ziņojuma teksts

Eirobarometra tīmekļa vietne

Kontaktpersonas:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Plašākai sabiedrībai: dienests “Europe Direct” pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e­pastu

1 :

Eirobarometra īpašā aptauja Nr. 336: QB3. Vai esat dzirdējis vai lasījis par Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku (KLP)?


Side Bar