Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 март 2014 г.

Евробарометър: голяма част от европейците оценяват положително насоките на новата ОСП

Над три четвърти (77 %) от европейците смятат, че новата Обща селскостопанска политика (ОСП) е от полза за всички граждани на ЕС. Повече от 90 % от тях поддържат основните насоки на новата ОСП — като например по-справедливи и целенасочени помощи (92%) и установяването на връзка между финансовата помощ, предоставяна на фермерите, и съблюдаването на земеделски практики, благоприятни за околната среда („екологизиране“, 91 %). Това са основните заключения от проучване Евробарометър относно ОСП, публикувано днес от Комисията.

Комисарят по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош заяви: „Тези резултати потвърждават значението, което европейците отдават на подкрепата за селското стопанство и селските райони. Те показват също голямата симбиоза между насоките на реформираната ОСП и очакванията на гражданското общество. Тази важна и силна връзка между гражданите и фермерите ще бъде подсилена благодарение на новата ОСП, която ще направи осезаеми и ще увеличи общите социални, екологични и икономически ползи от европейското селско стопанство за обществото като цяло и за ежедневието на всеки европейски данъкоплатец“.

Останалите тенденции, установени чрез проучването, са:

Европейците отдават все по-голямо значение на селското стопанство. Те го смятат, наред с развитието на селските райони, за много важен залог за бъдещето (53 %, увеличение със 7 пункта спрямо 2009 г.). Огромното мнозинство смята също така за важно да се гарантира разнообразието на селскостопанските и хранителните продукти в Европейския съюз.

Повече от 80 % от европейците подкрепят основните цели на ОСП — независимо дали става дума за гарантиране на продоволствената сигурност, по-балансирано развитие на селските райони или за подпомагане на младите фермери.

Тази подкрепа е още по-голяма, що се отнася до основните насоки на реформата: 91 % от анкетираните (увеличение с 4 %) възприемат свързването на финансовата помощ, предоставяна на фермерите, със съблюдаването на благоприятни за околната среда земеделски практики („екологизиране“) като нещо положително, а 92 % (увеличение с 4 % спрямо 2009 г.) одобряват по-справедливото и целенасочено предоставяне на помощ на фермерите.

Мнозинството граждани на ЕС се изказват положително за помощта за фермерите и за дела ѝ в бюджета на ЕС. На практика 45 % смятат сумата на помощта за фермерите за адекватна, 26 % — за твърде малка, а 13 % — за твърде голяма.

Според 91 % от европейците е важно да се подкрепят уязвимите земеделски стопанства, изпитващи трудности поради климатични, санитарни или икономически фактори, а близо 50 % определят този подход като много важен (48 %).

64 % от европейците са запознати с подкрепата, която ЕС оказва на фермерите в рамките на ОСП, докато при предишното проучване през 2009 г. едва 41 % от европейците изобщо бяха чували да се говори за ОСП1.

Мнозинството европейци (61 %) са наясно, че доходите в земеделието са по-ниски от тези в останалите сектори на икономиката.

Що се отнася до информацията за потребителите, допитването показва, че европейците обръщат голямо внимание на качеството на хранителните продукти като мляко и някои видове месо и че имат значителни очаквания относно проследимостта. Повечето анкетирани (53 %) дори са готови да платят малко повече за продукти, върху чиито етикети има информация за техния произход.

Контекст

След реформата на ОСП Комисията държеше отново да попита гражданите на ЕС за тази политика и значението, което те отдават на селското стопанство в Съюза. Допитването е проведено според методологията на Евробарометър в периода от 23 ноември до 2 декември 2013 г. в 28-те страни от ЕС. Участвали са 27 919 граждани от различни социални и демографски групи.

Допълнителна информация

Пълен доклад

Уебсайт на Евробарометър

За контакти:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща

1 :

Специално издание на Евробарометър 336: Въпрос Б3. Чували или чели ли сте нещо за ОСП — общата селскостопанска политика и политика за развитие на селските райони на ЕС?


Side Bar