Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 mars 2014

Europeiska kommissionen når jämställdhetsmålen elva månader i förväg

Kommissionen uppmärksammar Internationella kvinnodagen med nyheten om att den har uppnått sina mål för kvinnlig representation elva månader i förväg.

– Det gläder mig att vi kan fira Internationella kvinnodagen med konkreta framsteg om lika möjligheter i EU-kommissionen, säger EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič.

EU-kommissionen står inför växande utmaningar: arbetskraftens allt högre medelålder, en femprocentig minskning av personalen och ökade förväntningar från våra berörda parter. Därför är det inte bara önskvärt utan helt nödvändigt att vi får ut så mycket som möjligt från vår personal, kvinnor likväl som män. Detta är anledningen till att jag har prioriterat jämställdhetsmålet under min mandattid och jag hoppas att min efterträdare fortsätter att bygga vidare på denna framgångsstrategi.

I jämställhetsstrategin 2010–2014 fastställdes mål för den 31 december 2014 inom tre områden där kvinnor var underrepresenterade: 25 % för ledande befattningshavare, 30 % för chefer och ledare på mellannivå och 43 % för handläggare.

De senaste siffrorna visar att alla tre mål nåddes den 1 februari 2014: 27,9 % av de ledande befattningshavarna är nu kvinnor, 30,3 % av cheferna och ledarna på mellannivå och 43,2 % av handläggarna. Dessa procenttal förväntas fortsätta att öka. De utgör en viktig förbättring jämfört med siffrorna 1995, när endast 4 % av de ledande befattningshavarna var kvinnor, 10,7 % av cheferna och ledarna på mellannivå och 23,9 % av handläggarna.

Kommissionen har sedan 1988 aktivt arbetat för att förbättra sin interna könsfördelning. Den nuvarande strategin, som antogs under den nuvarande kommissionens första år 2010, bygger på det som uppnåtts tidigare och ger en signal om en förnyad målsättning. De tidigare erfarenheterna visade att om målen ska vara effektiva måste strategin kompletteras med arbetsplatsåtgärder. Genom den nyligen genomförda översynen av tjänsteföreskrifterna som trädde i kraft den 1 januari 2014 infördes uttryckligen flexibla arbetsformer. Idag distansarbetar nästan 10 % av kommissionens personal och cirka 40 % av personalen är utrustade med en säkerhetsdosa som gör det möjligt för dem att arbeta var som helst och när som helst. Flexibla arbetsformer har, i synnerhet för kvinnor, varit en viktig faktor när det gäller att uppmuntra dem till att ta tjänster med större ansvar.

I den nuvarande strategin erkänns också att åtagandet från de ledande befattningshavarna är av avgörande betydelse för att nå framgång. Kommissionen har därför skapat förutsättningar för ökat ledarskap och större ansvarsskyldighet från sina ledande befattningshavare. De enskilda generaldirektoraten och tjänsteavdelningarna måste redovisa vad de har uppnått mot en gemensam resultatram. Deras respektive prestationer ska utvärderas på grundval av ett beräknat jämställdhetsindex. Detta har lett till att man har delat ut de första märkena för balanserade arbetsplatser till nio generaldirektorat som ligger i framkanten när det gäller jämställdhetsansträngningar. Generaldirektoratet för personal och säkerhet genomför också en kvartalsvis övervakning av könsrepresentationsmålen på generaldirektoratsnivå.

Bakgrund

Meddelandet om strategin för jämställdhet i Europeiska kommissionen (2010–2014):

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e-post


Side Bar