Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. marca 2014

Evropska komisija dosegla cilje na področju enakih možnosti 11 mesecev pred načrtovanim rokom

Komisija zaznamuje mednarodni dan žena z novico, da je svoje cilje v zvezi z zastopanostjo žensk dosegla 11 mesecev pred predvidenim rokom.

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je ob tej priložnosti dejal: „Veseli me, da lahko praznujemo mednarodni dan žena z ugotovitvijo, da je Evropska komisija na področju enakih možnosti dosegla konkreten napredek.

Komisija se sooča z vse večjimi izzivi, kot so demografija delovne sile, petodstotno zmanjšanje števila zaposlenih in čedalje večja pričakovanja interesnih skupin. Izkoriščanje celotnega potenciala naših zaposlenih, tako žensk kot moških, tako ni več le zaželeno, temveč nujno. Zato je bila politika enakih možnosti ključna prednostna naloga mojega mandata in upam, da bo moj naslednik še naprej uspešno nadaljeval s tem delom.“

Strategija enakih priložnosti 2010–2014 je na treh področjih, na katerih so ženske premalo zastopane, določila cilje, ki naj bi bili doseženi do 31. decembra 2014: 25 % zastopanost žensk med višjimi vodstvenimi delavci, 30 % med srednjimi vodstvenimi delavci in 43 % na nevodstvenih delovnih mestih za upravne uslužbence.

Najnovejši podatki kažejo, da so bili vsi trije cilji doseženi 1. februarja 2014: 27,9 % višjih vodstvenih delavcev, 30,3 % srednjih vodstvenih delavcev in 43,2 % nevodstvenih upravnih uslužbencev je zdaj žensk. Pričakuje se, da bodo ti deleži še naprej naraščali. Navedeni odstotki pomenijo precejšnje izboljšanje v primerjavi z letom 1995, ko je bilo samo 4 % višjih vodstvenih delavcev, 10,7 % srednjih vodstvenih delavcev in 23,9 % nevodstvenih upravnih uslužbencev žensk.

Komisija si že od leta 1988 dejavno prizadeva za izboljšanje uravnotežene zastopanosti spolov v tej instituciji. Sedanja strategija, ki je bila sprejeta v prvem letu sedanje Komisije, tj. leta 2010, temelji na preteklih dosežkih in obenem kaže nove ambicije. Pretekle izkušnje so pokazale, da je treba za učinkovitost ciljev tak pristop dopolniti z ukrepi, povezanimi z delovnim okoljem. V nedavnih spremembah kadrovskih predpisov, ki so začeli veljati 1. januarja 2014, je bila dodana izrecna določba o prožni ureditvi dela. Zdaj skoraj 10 % osebja Komisije dela na daljavo in približno 40 % osebja je opremljenih z generatorjem gesla, ki jim omogoča opravljanje dela kjer koli in kadar koli. Dokazano je, da je predvsem za ženske fleksibilnost ključni dejavnik, na podlagi katerega se odločajo za prevzem večje odgovornosti.

Sedanja strategija priznava tudi, da je zavezanost višjih vodstvenih delavcev bistvenega pomena za uspeh. Komisija je zato vzpostavila pogoje, ki višjim vodstvenim delavcem omogočajo prevzem več vodstvenih pobud in večje odgovornosti za svoje delo. Posamezni generalni direktorati in službe so za svoje dosežke odgovorni glede na skupni okvir uspešnosti, njihova uspešnost pa je ocenjena na podlagi izračuna indeksa enakih možnosti. To je privedlo do dodelitve prvih priznanj za uravnotežena delovna mesta devetim generalnim direktoratom, ki so si najbolj prizadevali za vzpostavitev enakih možnosti. Doseganje ciljev v zvezi z zastopanostjo spolov na ravni generalnih direktoratov četrtletno spremlja tudi Generalni direktorat za človeške vire in varnost.

Ozadje

Sporočilo o strategiji za enake možnosti žensk in moških v Evropski komisiji (2010–2014):

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

Kontaktni osebi:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po elektronski pošti


Side Bar