Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πετυχαίνει τους στόχους της όσον αφορά την ισότητα των ευκαιριών 11 μήνες νωρίτερα

Η Επιτροπή επέλεξε να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με την είδηση ότι πέτυχε τους στόχους της όσον αφορά τη γυναικεία εκπροσώπηση 11 μήνες πριν από το προγραμματισμένο.

Ο αντιπρόεδρος Maroš Šefčovič δήλωσε σχετικά: «Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι μπορούμε να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με απτά στοιχεία σχετικά με την πραγματική πρόοδο που σημειώνεται ως προς την ισότητα των ευκαιριών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

»Η Επιτροπή αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις: τη δημογραφική σύνθεση του προσωπικού μας και τη μείωσή του κατά 5 % και, τέλος, τις αυξανόμενες προσδοκίες εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μερών. Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό του συνόλου του προσωπικού μας, ανδρών και γυναικών, δεν είναι πλέον κάτι το απλώς επιθυμητό, αλλά έχει καταστεί αναγκαία προϋπόθεση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ανέδειξα την ισότητα των ευκαιριών σε βασική προτεραιότητα της θητείας μου, και ελπίζω ότι ο διάδοχός μου θα συνεχίσει αυτήν την επιτυχημένη πορεία».

Η στρατηγική ίσων ευκαιριών 2010-2014 όρισε στόχους για τις 31 Δεκεμβρίου 2014 σε τρεις τομείς όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνταν: 25 % για τις θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών, 30 % για τα μεσαία διοικητικά στελέχη και 43 % για τις μη διευθυντικές διοικητικές θέσεις.

Από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι την 1η Φεβρουαρίου 2014 και οι τρεις αυτοί στόχοι είχαν επιτευχθεί: Το 27,9 % των ανώτερων διευθυντικών στελεχών είναι πλέον γυναίκες, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τα μεσαία διοικητικά στελέχη και τις μη διευθυντικές διοικητικές θέσεις είναι 30,3 % και 43,2 %. Τα ποσοστά αυτά αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Επιπλέον, συνιστούν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 1995, οπότε οι γυναίκες αποτελούσαν μόλις το 4 % των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, 10,7 % των μεσαίων διοικητικών στελεχών και 23,9 % των μη διευθυντικών διοικητικών θέσεων.

Από το 1988 η Επιτροπή καταβάλλει ενεργές προσπάθειες για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο εσωτερικό της. Η σημερινή στρατηγική, η οποία εγκρίθηκε κατά το πρώτο έτος της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής το 2010, αξιοποιεί προγενέστερα επιτεύγματα και, παράλληλα, θέτει νέους φιλόδοξους στόχους. Η προηγούμενη εμπειρία έδειξε ότι, προκειμένου οι στόχοι να είναι αποτελεσματικοί, η προσέγγιση αυτή έπρεπε να συμπληρωθεί με μέτρα σχετικά με τον χώρο εργασίας. Στην πρόσφατη αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, έχει συμπεριληφθεί ρητή αναφορά στις ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις. Σήμερα σχεδόν το 10 % των υπαλλήλων της Επιτροπής είναι τηλεργαζόμενοι, ενώ το 40 % περίπου του προσωπικού διαθέτουν διακριτικό (token) το οποίο τους επιτρέπει να εργάζονται απ' οπουδήποτε και οποτεδήποτε επιθυμούν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, ιδίως για τις γυναίκες, η ευελιξία αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα στην ενθάρρυνσή τους ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες.

Η τρέχουσα στρατηγική αναγνωρίζει επίσης ότι η δέσμευση εκ μέρους των ανώτερων διοικητικών στελεχών είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση αυτής της προσπάθειας. Γι' αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη επίδειξη ηγετικού πνεύματος και ανάληψη ευθυνών από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της. Οι επιμέρους Γενικές Διευθύνσεις και υπηρεσίες πρέπει να δίνουν λογαριασμό για τα πεπραγμένα τους σε σχέση με ένα κοινό πλαίσιο επιδόσεων. Οι αντίστοιχες επιδόσεις τους αξιολογούνται με βάση έναν δείκτη ίσων ευκαιριών. Αυτή η διαδικασία οδήγησε στη απονομή των πρώτων διακρίσεων ισορροπημένου χώρου εργασίας σε εννέα Γενικές Διευθύνσεις οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για ίσες ευκαιρίες. Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφαλείας ελέγχει ανά τρίμηνο κατά πόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι εκπροσώπησης των φύλων σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων.

Ιστορικό

Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2010-2014):

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικώς 00 800 6 7 8 9 10 11 ή μέσω ηλ. ταχυδρομείου


Side Bar