Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. března 2014

Evropská komise splnila cíle rovných příležitostí o 11 měsíců dříve

Komise u příležitosti Mezinárodního dne žen oznámila, že splnila své cíle pro zastoupení žen o 11 měsíců dříve, než se plánovalo.

„S potěšením oznamuji, že můžeme oslavit Mezinárodní den žen konkrétním úspěchem: Evropské komisi se v rámci vlastní organizace podařilo dosáhnout pokroku v oblasti rovných příležitostí,“ uvedl místopředseda Komise Maroš Šefčovič.

„Komise se potýká se stále závažnějšími problémy: demografickým rozložením pracovních sil, 5% snížením počtu zaměstnanců a sílícím očekáváním našich partnerů. Dosažení co nejlepších pracovních výsledků všech našich zaměstnanců, mužů i žen, není tak již jen žádoucí, ale má přímo zásadní význam. To je důvod, proč se rovné příležitosti staly klíčovou prioritou mého mandátu, a doufám, že můj nástupce na tento úspěch naváže.“

Strategie pro rovné příležitosti na období 2010–2014 stanovila cíle, jichž mělo být dosaženo do 31. prosince 2014 ve třech oblastech, kde byly ženy nedostatečně zastoupeny: 25 % žen na vyšších vedoucích pozicích, 30 % žen ve středních vedoucích pozicích a 43 % v pozicích úředníků bez vedoucí funkce.

Z nejnovějších údajů je patrné, že všechny tři cíle byly splněny 1. února 2014: dnes pracuje na vyšších vedoucích pozicích 27,9 % žen, na střední úrovni vedení 30,3 % žen a na místech úředníků bez vedoucí funkce 43,2 % žen. Očekává se, že tyto procentní podíly dále porostou. Ve srovnání s rokem 1995, kdy pouze 4 % vedoucích pracovníků byly ženy, na úrovni středního managementu to bylo pouze 10,7 % a na úrovni úředníků bez vedoucí funkce pouze 23,9 %, představují tyto podíly významné zlepšení.

Komise se aktivně snažila zlepšit svou interní genderovou nerovnováhu od roku 1988. Aktuální strategie, která byla přijata během prvního roku působení stávající Komise v roce 2010, staví na předcházejících úspěších a zároveň předkládá nové cíle. Minulé zkušenosti ukázaly, že pokud mají být cíle efektivní, musí být takový přístup provázen opatřeními v organizaci na pracovišti. Nedávná revize služebního řádu, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2014, obsahuje výslovný odkaz na flexibilitu výkonu práce. Nyní téměř 10 % zaměstnanců Komise pracuje na dálku mimo své pracoviště a přibližně 40 % zaměstnanců má k dispozici token, který jim umožňuje pracovat z jakéhokoli místa v jakoukoli dobu. Jak se ukázalo, především pro ženy se flexibilita stala klíčovým faktorem, který jim umožnil převzít větší zodpovědnost.

Současná strategie rovněž uznává, že rozhodující pro úspěch je přístup vrcholného vedení. Komise proto vytvořila podmínky pro posílení úlohy a odpovědnosti svých vedoucích pracovníků. Jednotlivá generální ředitelství a útvary musí zdůvodnit své výsledky na základě společného rámce výkonnosti. Jejich výkonnost se posuzuje na základě výpočtu podle indexu rovných příležitostí. Výsledkem je udělení prvních ocenění pro pracoviště s vyváženým zastoupením žen a mužů devíti generálním ředitelstvím, která stojí v čele úsilí o zajištění rovných příležitostí. Čtvrtletní sledování cílů vyváženého zastoupení žen a mužů na úrovni generálních ředitelství provádí rovněž Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost.

Souvislosti

Sdělení o strategii pro rovné příležitosti žen a mužů v Evropské komisi (2010–2014):

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

Pro veřejnost: Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar