Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 март 2014 г.

Европейската комисия постигна целите си в областта на равните възможности 11 месеца предварително

Комисията отбелязва Международния ден на жената с новината, че е постигнала своите цели в областта на представителството на жените в управлението 11 месеца по-рано от предвиденото.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: „Изключително съм доволен, че можем да отбележим Международния ден на жената с доказателство за постигане на конкретен напредък в сферата на равните възможности в Европейската комисия.

Комисията е изправена пред все по-големи предизвикателства: демографски промени, намаление с 5 % на служителите и повишени очаквания към нас от страна на нашите партньори. Затова използването на пълния потенциал на нашите служители вече е не просто желателно — то е силно необходимо. По тази причина определих постигането на равни възможности за ключов приоритет на моя мандат и се надявам, че заместникът ми ще продължи да гради върху този успех.“

В стратегията за равните възможности за периода 2010 — 2014 г. бяха определени цели със срок 31 декември 2014 г. в три области, в които жените бяха недостатъчно представени: 25 % от висшите управленски постове, 30 % от ръководните постове от средния ешелон и 43 % от неръководните администраторски постове.

Последните данни показват, че към 1 февруари 2014 г. и трите цели са били постигнати: 27,9 % от висшите ръководни кадри са жени, както и 30,3 % от ръководните кадри от средния ешелон и 43,2 % от неръководните администратори. Очаква се тези проценти да продължат да нарастват. Това представлява значително подобрение в сравнение с 1995 г., когато жени са заемали само 4 % от висшите ръководни постове, 10,7 % от ръководните постове от средния ешелон и 23,9 % от неръководните постове.

От 1988 г. насам Комисията работи активно за подобряване на равновесието между жените и мъжете сред служителите си. Текущата стратегия, която бе приета през първата година на сегашната Комисия през 2010 г., се основава на предишни постижения, но и показва подновен стремеж към постигане на по-амбициозни цели. Предишният опит сочи, че за ефективното постигане на целите този подход трябва да бъде допълнен с мерки, свързани с работното място. С неотдавнашния преглед на Правилника за персонала, влязъл в сила на 1 януари 2014 г., се въвеждат гъвкави условия на работа. Понастоящем почти 10 % от персонала на Комисията работи от разстояние и около 40 % от служителите са оборудвани с токен устройство за идентификация, което им позволява да работят навсякъде и по всяко време. Данните показват, че особено за жените гъвкавостта е ключов фактор, който ги е насърчил да поемат повече отговорности.

В сегашната стратегия се признава също, че ангажиментът от страна на висшето ръководство е от решаващо значение за успеха. Затова Комисията създаде условия за по-голяма инициативност и отчетност на висшето ръководство. Отделните генерални дирекции и служби трябва да отчитат своите постижения спрямо обща рамка за постиженията. Съответните им резултати се оценяват чрез изчисляване на индекс на равните възможности. Това доведе до присъждането на първите награди за балансирано работно място на девет генерални дирекции, показали най-много усилия за предоставяне на равни възможности. Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ също така извършва тримесечен контрол на постигнатото във връзка с целите за равно представяне на половете на равнище генерални дирекции.

Контекст

Съобщение относно стратегия за равни възможности за жените и мъжете в Европейската комисия (2010 — 2014 г.):

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

За обществеността: Europe Direct тел.: 00 800 6 7 8 9 10 11 или ел. поща


Side Bar