Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

EU:n oikeus- ja sisäpolitiikka uudistuu

Bryssel, 01 joulukuu 2014

Tänään 1. joulukuuta 2014 saavutetaan virstanpylväs EU:ssa rikosoikeuden alalla tehtävässä poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä. Lissabonin sopimuksen voimaantulosta on kulunut viisi vuotta. Se tarkoittaa, että komission ja EU:n tuomioistuimen toimivalta laajenee kattamaan oikeus- ja sisäasioita koskevat säädökset samalla tavoin kuin se jo kattaa useimmilla muilla EU:n oikeuden aloilla annetut säädökset.

Tämä merkitsee uuden aikakauden alkua EU:n oikeus- ja sisäpolitiikassa. EU:n tuomioistuimella on tähän asti ollut vain rajalliset mahdollisuudet valvoa tiettyjen säädösten täytäntöönpanoa. Nyt rajoitukset poistuvat. Vastaavasti komissiolla on tästä lähtien mahdollisuus käynnistää rikkomusmenettely, jos EU:n säännöksiä ei ole pantu täytäntöön asianmukaisesti siitä huolimatta, että jäsenmaat ovat hyväksyneet ne yksimielisesti.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans kommentoi muutoksen merkitystä EU:n kansalaisille ja poliisi- ja rikosoikeusjärjestelmälle näin: "Eurooppa ei ole pelkkä sisämarkkina-alue tai talous- ja rahaliitto, vaan myös kaikille kansalaisille yhteinen vapaus-, turvallisuus- ja oikeusalue. Tänään oikeus- ja sisäpolitiikka on vihdoinkin asetettu samalle lähtöviivalle EU:n muiden politiikkojen kanssa. Näin lisätään unionin toiminnan avoimuutta ja demokraattisuutta. Tästä päivästä lähtien EU:n tuomioistuimen harjoittama oikeudellinen valvonta ja komission täytäntöönpanovaltuudet koskevat myös poliisiyhteistyötä ja rikosoikeuden alan toimintaa, mikä lujittaa kansalaisten oikeuksia ja oikeusturvaa."

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa olivat unionin lainsäädännön ns. kolmannen pilarin viimeinen jäänne. Kolmas pilari, jossa päätökset tehtiin pelkästään jäsenmaiden hallitusten välillä, kattoi aikoinaan kaikki oikeus- ja sisäasiat. Muutos käynnistyi, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009. Viiden vuoden siirtymäaika antoi jäsenmaille ja komissiolle mahdollisuuden valmistautua muutokseen perusteellisesti ja helpotti siirtymistä uuteen säädös- ja valvontakäytäntöön oikeus- ja sisäasioiden alalla.

Komissio hyväksyi 28. marraskuuta ehdotukset 24 vanhentuneen oikeus- ja sisäasioita koskevan säädöksen kumoamisesta, koska niillä ei ole enää merkitystä tai koska ne on korvattu muilla toimenpiteillä. Oikeusvarmuuden vuoksi komissio ehdottaa, että Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat näiden säädösten kumoamisen.

Avoin ja turvallinen Eurooppa

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden takaaminen on Euroopan unionin keskeisiä tavoitteita. Siitä lähtien, kun Amsterdamin sopimus tuli voimaan vuonna 1999, EU:ta on kehitetty avoimena ja turvallisena alueena, jossa kunnioitetaan perusoikeuksia ja pyritään palvelemaan kansalaisia mahdollisimman hyvin. EU-maat ovat sopineet yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä ja tehostaneet turvaa tarvitsevien suojelua. Lisäksi ne ovat edelleen lujittaneet sisärajatonta Schengenin aluetta, joka on yksi Euroopan yhdentymisen suurimmista saavutuksista. Lainsäädännön ja käytännön yhteistyön avulla voidaan nyt entistä paremmin suojata eurooppalaisia yhteiskuntia ja talouksia vakavalta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta.

"Siirtymäkauden päättyminen joulukuun 1. päivänä avaa uuden luvun oikeus- ja sisäpolitiikan alalla", totesi muuttoliike-, sisä- ja kansalaisuusasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos. "Muuttoliike-, turvapaikka- ja turvallisuusasioiden hoitaminen on ratkaisevassa asemassa, kun pyritään varmistamaan, että Eurooppa on avoin, vauras ja turvallinen paikka asua ja tehdä työtä. Edessä on vielä monia haasteita, joihin ei ole helppoja ratkaisuja, mutta meillä on vahva poliittinen tahto ongelmien voittamiseen. Olen varma, että yhteistyöllä se onnistuu," Avramopoulos sanoi.

Perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva Euroopan oikeusalue

Komissio on viime vuosina luonut perustan todelliselle Euroopan oikeusalueelle, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen ja joka palvelee unionin kansalaisia. Rikoksen uhrien oikeuksia EU:ssa on lisätty ja rikoksesta epäiltyjen oikeudenkäyntioikeuksia vahvistettu. Henkilötietojen suojaa koskevien komission ehdotusten toteutuminen lujittaa kansalaisten perusoikeuksia ja digitaalisia sisämarkkinoita.

Oikeus-, kuluttaja-, ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaariVĕra Jourován mukaan kansalaiset odottavat hallitustensa toimilta oikeutta, suojaa ja oikeudenmukaisuutta. "Yhä useammat ihmiset EU:ssa opiskelevat, työskentelevät, harjoittavat liiketoimintaa, solmivat avioliittoja ja saavat lapsia alkuperäisen kotimaansa ulkopuolella. Sen vuoksi jäsenmaiden oikeudellista yhteistyötä on edelleen tehostettava. Yhteistyön konkreettiset tulokset hyödyttävät sekä kansalaisia että yrityksiä", Jourová sanoi.

Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu jatkossakin EU:n laajuiseen toimintaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan

Komissio on tänään päättänyt hyväksyä Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnön liittyä uudelleen eräisiin keskeisiin EU:n toimiin poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla. Yhdistynyt kuningaskunta toimitti komissiolle hiljattain luettelon niistä alan toimista, joissa se haluaa olla mukana.

Yhdistynyt kuningaskunta oli päättänyt heinäkuussa 2013 käyttää oikeuttaan jättäytyä alalla hyväksyttyjen säädösten ulkopuolelle perussopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 36 erityismääräysten mukaisesti 1. joulukuuta 2014 alkaen. Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti kuitenkin 20. marraskuuta 2014, että se halusi jatkaa 35 säädöksen soveltamista näillä yhteistyön aloilla. Tämänpäiväisen komission päätöksen ansiosta maa voi liittyä välittömästi uudelleen 29:ään Schengenin säännöstön ulkopuoliseen säädökseen, joihin kuuluvat muun muassa Europolia koskevat säädökset. Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta kuuteen Schengenin säännöstöön kuuluvaan säädökseen päättää EU:n neuvosto.

”Komissio on hyvin tyytyväinen Yhdistyneen kuningaskunnan aloitteeseen, jonka ansiosta maa jatkaa rajat ylittävän rikollisuuden torjumista yhteistyössä naapurimaidensa kanssa EU:n laajuisen toiminnan puitteissa”, varapuheenjohtaja Timmermans totesi. ”Britit ovat perinteisesti olleet eturintamassa kehittämässä vastavuoroista tunnustamista EU:n oikeus- ja sisäasioiden alalla, ja olen hyvin iloinen siitä, että heidän äänensä kuuluu neuvottelupöydässä jatkossakin.”

Tausta

Lissabonin sopimuksen myötä perussopimuksista poistettiin ”kolmas pilari” eli erityisen lainsäädäntömenettelyn soveltaminen oikeus- ja sisäasioihin. Poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä koskevat määräykset sisällytettiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) V osastoon. Joulukuun 1. päivänä 2014 päättyneen siirtymävaiheen aikana rikkomusmenettelyjä koskevia komission toimivaltuuksia (jotka perustuvat SEUT-sopimuksen 258 artiklaan) ei sovellettu alan säädöksiin. Myös EU:n tuomioistuimen toimivaltuuksien rajoitukset näiden säädösten osalta pysyivät muuttumattomina siirtymäkauden ajan.

Siirtymävaiheen päätyttyä EU:n tuomioistuimella on täydet toimivaltuudet valvoa poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten täytäntöönpanoa. Vastaavasti komissio voi käynnistää rikkomusmenettelyn mitä tahansa jäsenmaata vastaan, jos tämä ei noudata EU:n lainsäädäntöä tällä alalla.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Junckerin poliittiset suuntaviivat: Oikeudenkäyttö ja perusoikeudet

Puheenjohtaja Junckerin poliittiset suuntaviivat: Maahanmuutto

Varapuheenjohtaja Timmermansin puhe: Uusi luku rajat ylittävän rikosoikeuden alalla

Taustatiedote: EU:n keskeiset saavutukset ja tavoitteet oikeus- ja sisäasioiden alalla

Oikeusasioiden pääosaston kotisivu

Viestintä: Luottamuksen, liikkuvuuden ja kasvun lujittaminen unionissa

Sisäasioiden pääosaston kotisivu (vain englanniksi)

Viestintä: Avoin ja turvallinen Eurooppa: suunnitelma käytäntöön

IP/14/2266

Lisätietoa tiedotusvälineille

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar