Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 mars 2014

Internationella kvinnodagen: Kommissionen ska minska löneklyftorna mellan könen

Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars antar Europeiska kommissionen idag en rekommendation där man ber medlemsstaterna att förbättra insynen i lönesättningen för kvinnor och män för att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen. Löneklyftorna, dvs. den genomsnittliga skillnaden mellan kvinnors och mäns bruttotimlön, har knappt ändrats under de senaste åren och ligger kvar på ungefär 16,4 % i hela EU (IP/14/190). En bättre insyn i lönesättningen är viktig för att hantera löneskillnaderna, eftersom det kan avslöja brister i jämställdhet och diskriminering. Insyn gör att arbetstagare, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter kan vidta lämpliga åtgärder för att se till att likalöneprincipen genomförs effektivt. Kommissionen rekommenderar att medlemsstaterna förbättrar insynen i lönerna med hjälp av ett antal åtgärder, bl.a. genom rätten till upplysningar om lönesättning, företagsrapportering, lönerevisioner och kollektivavtal om lika lön. Medlemsstaterna måste rapportera till kommissionen om vilka åtgärder de har vidtagit för att genomföra rekommendationerna före utgången av 2015.

–EU har främjat jämställdheten sedan 1957 säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. sDet började med den i fördraget fastslagna principen om rättigheter på arbetsplatsen och vi kan vara stolta över de framsteg som har gjorts i EU under de senaste decennierna. Men vårt arbete kan inte ta slut här eftersom lika lön ännu inte är en realitet för kvinnor i Europa. Därför ber vi nu om ökad insyn i lönerna. Om företagen verkligen följer likalöneprincipen bör de inte ha något att dölja. Kvinnor bör inte få mindre betalt bara därför att de inte vet vad deras manliga kollegor tjänar. En ökad insyn bidrar till att minska lönegapet mellan könen. Jag hoppas att medlemsstaterna tar sig an utmaningen och strävar efter att se till att kvinnor inte missgynnas längre. Tillsammans kan vi göra jämställdheten till verklighet, inte bara på internationella kvinnodagen, utan året runt.

Kommissionens rekommendation till medlemsländerna, som antogs i dag, innehåller ett brett urval av åtgärder som särskilt tar upp insyn i lönesättningen, bl.a. följande :

Anställda ska ha rätt att begära information om löner, däribland lönetillägg och varierande ersättningar som in naturaförmåner och bonusar, och informationen ska även ge fördelningen per kön.

Regelbunden rapportering från arbetsgivarna om den genomsnittliga lönesättningen för olika anställningskategorier eller befattningar, som även visar könsfördelningen (gäller endast stora och medelstora företag).

Genomföra lönerevisioner i stora företag (små och medelstora företag är undantagna) och på begäran göra dem tillgängliga för arbetstagarnas företrädare och arbetsmarknadens parter.

Införa frågor om lika lön (och lönerevisioner) vid kollektiva avtalsförhandlingar.

Medlemsstaterna bör genomföra minst en av dessa åtgärder enligt sin egen nationella situation.

Andra åtgärder som föreslås är att samla in förbättrad och aktuell statistik om löneskillnaderna mellan könen, skapa en tydlig definition av likvärdigt arbete och främja en könsneutral utvärdering av jobb och könsneutrala klassificeringssystem, förbättra den roll som nationella jämställdhetsorgan har med att tackla diskriminerande löneskillnader, övervaka och genomföra likalöneprincipen och genomföra aktiviteter som ökar medvetenheten.

Nästa steg: Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2015 underrätta kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits för att införliva rekommendationen, och därefter bedömer kommissionen de framsteg som gjorts och om det eventuellt behövs ytterligare åtgärder.

Bakgrund

Jämställdhet mellan könen är en av de grundläggande principerna för Europeiska unionen. Likalöneprincipen fastställdes i EU-fördragen redan 1957 och föreskrivs även i direktiv 2006/54/EG om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet.

De senaste siffrorna från EU-kommissionen visar att den genomsnittliga löneskillnaden mellan könen var 16,4 % år 2012 i EU (IP/14/190). Detta visar att utvecklingen avstannat efter en något nedåtgående trend. Under tidigare år låg skillnaderna kring 17 % eller högre. Den mycket svaga minskningen av skillnaderna under senare år beror främst på den ekonomiska krisen, där mäns inkomster minskat särskilt inom vissa mansdominerade sektorer som byggbranschen och verkstadsindustrin — ­snarare än att kvinnors inkomster ökat.

Europeiska kommissionens rapport från december 2013 om genomförandet av EU-reglerna om lika behandling av kvinnor och män i arbetslivet (direktiv 2006/54/EG) visade att lika lön hindras av ett flertal faktorer, bl.a. bristande insyn i lönesystemen (IP/13/1227). Utan tillräcklig information om lönenivåerna i en organisation är det svårt för en person som har lägre lön än en kollega av motsatt kön att invända mot situationen. Enligt rapporten kan ökad insyn i lönesättningen hjälpa enskilda som utsätts för lönediskriminering, eftersom det skulle ge dem möjlighet att jämföra sina löner med arbetstagare av motsatt kön.

Utöver att övervaka att EU-lagstiftningen genomförs korrekt har kommissionen fortsatt att vidta åtgärder på alla fronter för att minska löneskillnaderna, bl.a. genom initiativet Jämställdhet lönar sig 2012 och 2013, som stödde arbetsgivarnas insatser för att minska löneskillnaderna mellan könen genom seminarier och workshoppar; årliga landsspecifika rekommendationer som utfärdats inom ramen för den europeiska planeringsterminen varigenom medlemsstaterna görs uppmärksamma på löneskillnaderna mellan könen (se IP/13/463); Europadagen för lika lön (IP/14/190); utbyte av bästa praxis; och finansiering av medlemsstaternas initiativ med hjälp av strukturfonderna och det civila samhällets åtgärder.

Läs mer

MEMO/14/160

Europeiska kommissionen – Löneklyftan mellan könen:

Http://ec.europa.eu/justice/jämställdhet/gender-pay-gap/index_en.htm

Europeiska kommissionen - Jämställdhet lönar sig:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Webbplats för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: \"https://twitter.com/VivianeRedingEU" @VivianeRedingEU

Följ EU Justice på twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

För allmänheten: Europe Direct på telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post


Side Bar