Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. marca 2014

Mednarodni dan žensk: ukrepi Komisije za odpravo razlike v plačilu med spoloma

V pričakovanju mednarodnega dneva žensk (8. marca) je Komisija danes sprejela priporočilo, s katerim želi države članice spodbuditi, naj z večjo preglednostjo na področju plačil prispevajo k zmanjšanju razlike v plačilu med ženskami in moškimi. Razlika v plačilu med spoloma – povprečna razlika med urnim zaslužkom žensk in moških v celotnem gospodarstvu – se je v zadnjih letih komaj spremenila in ostaja po Evropski uniji na približno 16,4 % (IP/14/190). Z večjo preglednostjo plačil bi lahko bistveno prispevali k odpravljanju razlike v plačilu, saj je na tak način mogoče ugotoviti, ali so plačilne strukture neke organizacije pristranske in diskriminatorne glede na spol. Zaposlenim, delodajalcem in socialnim partnerjem namreč omogoča, da sprejmejo ustrezne ukrepe in tako zagotovijo učinkovito izvajanje načela enakega plačila. Komisija priporoča, da države članice pri izboljševanju plačne preglednosti zajemajo iz nabora ukrepov, med katerimi so možnost, da zaposleni zahtevajo informacije o plačilih, poročanje podjetij, pregledi plačil v velikih podjetjih in vključevanje vprašanj enakega plačila v pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb. Države članice bodo morale Komisiji poročati, katere ukrepe so uporabile, da bi priporočila uresničile do konca leta 2015.

„Evropa se za enakost spolov zavzema že od leta 1957. Lahko smo ponosni, koliko je Evropa v zadnjih desetletjih dosegla na raznih področjih, od vključitve načela enakega plačila v pogodbo do pravic na delovnem mestu. A naloga ni končana. Kajti ženske v Evropi še vedno ne prejemajo enakega plačila. Zato zdaj pozivamo k večji preglednosti plačil. Družbe, ki resnično upoštevajo načelo enakega plačila za enako delo, se nimajo česa bati,“ je dejala Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje. „Ženske ne bi smele prejemati manjšega plačila zgolj zato, ker se jim prikriva, koliko zaslužijo moški sodelavci. Večja preglednost bo pripomogla k odpravi razlike v plačilu. Upam, da bodo države članice sprejele izziv in napele vse moči, da se ženske ne bodo več čutile opeharjene. S skupnimi močmi lahko dosežemo resnično enakost spolov, ne le na mednarodni dan žensk, pač pa vseh 365 dni v letu.“

Danes sprejeto priporočilo za države članice vsebuje obsežen niz ukrepov, posebej namenjenih preglednosti plač. Med njimi so:

upravičenost zaposlenih, da zahtevajo po spolu razčlenjene informacije o ravneh plačil, vključno z dopolnilnimi ali spremenljivimi komponentami, kot so dodatki in nadomestila;

po spolu razčlenjeno redno poročanje delodajalcev o povprečnem plačilu po kategorijah zaposlenih ali položaju (le v velikih in srednjih podjetjih);

izvajanje pregledov plačil v velikih podjetjih (MSP so izključena) in omogočanje vpogleda vanje predstavnikom delavcev in socialnim partnerjem, če to zahtevajo;

vključevanje vprašanj enakega plačila (in pregledov plačil) v pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb.

Države članice bi morale glede na svoje različne situacije izvajati vsaj enega od teh ukrepov.

Komisija predlaga še druge ukrepe, na primer zbiranje natančnejših in ažurnih statističnih podatkov o razliki v plačilu med spoloma, jasno definicijo „dela enake vrednosti“ in zavzemanje za sisteme vrednotenja in razvrščanja delovnih mest, ki so nevtralni glede na spol, krepitev vloge nacionalnih organov za enakost pri odpravljanju spolne diskriminacije pri plačilih, spremljanje in uveljavljanje načela enakega plačila in dejavnosti osveščanja.

Naslednji koraki: Države članice morajo do 31. decembra 2015 Komisijo obvestiti o ukrepih, ki so jih sprejele za izvajanje tega priporočila. Komisija bo nato ocenila napredek in morebitne potrebe po nadaljnjih ukrepih.

Ozadje

Enakost spolov je eno temeljnih načel Evropske unije. Načelo enakega plačila je v pogodbah zapisano že od leta 1957 in je vključeno v Direktivo 2006/54/ES o enakem obravnavanju žensk in moških pri zaposlovanju in poklicnem delu.

Po najnovejših podatkih, ki jih je objavila Evropska komisija, je bila v letu 2012 povprečna razlika v plačilu med spoloma v Evropski uniji 16,4 % (IP/14/190). Po rahlem trendu upadanja v zadnjih letih – prej se je razlika namreč gibala okrog 17 % ali više – je zdaj nastopila stagnacija. Rahli trend upadanja iz zadnjih let je večinoma posledica gospodarske krize, zaradi katere so se zmanjšali zaslužki moških, zlasti v nekaterih pretežno moških sektorjih, na primer v gradbeništvu in inženirstvu, ne pa odraz večjega zaslužka žensk.

Evropska komisija v poročilu iz decembra 2013 o uresničevanju pravil EU o enaki obravnavi žensk in moških pri zaposlovanju (Direktiva 2006/54/ES) ugotavlja, da uresničevanje načela enakega plačila ovira vrsta dejavnikov, med katerimi je slaba preglednost plačilnih sistemov (IP/13/1227). Zaposleni, ki so slabše plačani od sodelavcev drugega spola, se razmeram težko postavijo po robu, če nimajo primernih informacij o plačnih ravneh organizacije. V poročilu Komisija ugotavlja tudi, da bi bil ob večji preglednosti plač položaj posameznih žrtev plačilne diskriminacije ugodnejši, saj bi se lažje primerjale z delavci drugega spola.

Komisija ne le spremlja, ali države članice pravilno izvajajo evropsko zakonodajo, pač pa si na vseh področjih stalno prizadeva za odpravo razlike v plačilu. Te dejavnosti vključujejo pobudo „Enakost se obrestuje“ iz let 2012 in 2013 z organizacijo delavnic in usposabljanj v pomoč delodajalcem pri odpravljanju razlike v plačilu med spoloma, letna priporočila za posamezne države, ki jih Komisija izdaja v okviru evropskega semestra in s katerimi države članice opozarja na potrebe po obravnavi razlike v plačilu (glej IP/13/463); evropske dneve enakega plačila (IP/14/190); izmenjavo dobrih praks ter financiranje pobud držav članic – preko strukturnih skladov – in delovanja civilne družbe.

Dodatne informacije

MEMO/14/160

Evropska komisija – Razlika v plači žensk in moških:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_sl.htm

Evropska komisija – Enakost se obrestuje:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Za javnost: Europe Direct, telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-naslov


Side Bar