Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 7. marca 2014

Medzinárodný deň žien: Komisia podniká kroky na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov

Európska komisia pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien (8. marca) prijala dnes odporúčanie, v ktorom vyzýva členské štáty, aby zlepšili transparentnosť odmeňovania žien a mužov a pomohli tak odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov – priemerný rozdiel medzi hodinovým zárobkom žien a mužov v celom hospodárstve – sa v posledných rokoch v rámci Európskej únie takmer nezmenil a stále zostáva na úrovni 16,4 % (IP/14/190). Dôležitou súčasťou boja proti rozdielom v odmeňovaní je väčšia transparentnosť v odmeňovaní, pretože môže v systémoch odmeňovania v organizácii odhaliť rodovú predpojatosť a diskrimináciu. Zamestnancom, zamestnávateľom a sociálnym partnerom to umožňuje prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania zásady rovnakej odmeny. Komisia odporúča, aby členské štáty zväčšili transparentnosť v stanovovaní výšky platov prostredníctvom súboru opatrení, medzi ktoré patrí umožnenie zamestnancom vyžiadať si informácie o odmeňovaní, predkladanie správ podnikov, vykonávanie mzdových auditov vo veľkých podnikoch a začlenenie zásady rovnakej odmeny do kolektívneho vyjednávania. Členské štáty majú do konca roka 2015 informovať Komisiu o opatreniach, ktoré prijali na realizáciu uvedených odporúčaní.

„Európa presadzuje rodovú rovnosť od roku 1957. Počnúc zásadou rovnakej odmeny zakotvenou v Zmluve až po dodržiavanie práv na pracovisku - môžeme byť hrdí na pokrok, ktorý Európa v priebehu niekoľkých posledných desaťročí dosiahla. Naša práca sa však tým nekončí, pretože rovnaké odmeňovanie žien sa v Európe ešte stále nestalo realitou. Z tohto dôvodu teraz požadujeme väčšiu transparentnosť v odmeňovaní. Ak podniky skutočne dodržiavajú zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu, potom by nemali mať dôvod niečo skrývať,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Ženy by nemali dostávať nižšiu mzdu len preto, že sa im nedostáva informácií o tom, koľko zarábajú ich kolegovia muži. Pri odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov pomôže väčšia transparentnosť. Dúfam, že členské štáty túto výzvu prijmú a vyvinú úsilie, aby už ženy nemuseli ďalej ťahať za kratší koniec. Spoločnými silami môžeme dosiahnuť, že rodová rovnosť sa stane skutočnosťou, a to nielen na Medzinárodný deň žien, ale 365 dní v roku.“

V odporúčaní Komisie členským štátom, ktoré bolo prijaté dnes, sa stanovuje široká škála opatrení, ktoré sú konkrétne zamerané na riešenie problematiky transparentnosti v stanovovaní výšky platov. Patrí medzi ne:

právo zamestnancov vyžiadať si informácie o výške miezd vrátane doplnkových alebo pohyblivých zložiek, ako sú odmeny alebo platba v naturáliách, rozčlenené podľa pohlavia,

pravidelné správy zamestnávateľov o priemernom odmeňovaní podľa jednotlivých kategórií alebo pracovných pozícií zamestnancov, rozčlenené podľa pohlavia (platí to len pre veľké a stredné podniky),

vykonávanie mzdových auditov vo veľkých podnikoch (nevzťahuje sa na malé a stredné podniky), ktorých výsledky budú na požiadanie sprístupnené zástupcom zamestnancov a sociálnych partnerov,

začlenenie problematiky rovnakého odmeňovania (a mzdových auditov) do kolektívneho vyjednávania.

Členské štáty by mali zaviesť aspoň jedno z týchto opatrení, podľa konkrétnej situácie v jednotlivých krajinách.

Medzi ďalšie navrhované opatrenia patrí zber presnejších a aktuálnych štatistických údajov o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov, jasné vymedzenie pojmu „práca rovnakej hodnoty“ a presadzovanie rodovo neutrálnych systémov hodnotenia a klasifikácie zamestnaní, posilňovanie úlohy vnútroštátnych orgánov dohľadu nad rovnosťou príležitostí v boji proti rodovo podmienenej diskriminácii v odmeňovaní, monitorovanie a presadzovanie zásady rovnakej odmeny a činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti.

Ďalšie kroky: Členské štáty majú do 31. decembra 2015 informovať Komisiu o krokoch, ktoré podnikli na účel realizácie uvedených odporúčaní; Komisia nadväzne na to posúdi dosiahnutý pokrok a potrebu prijať ďalšie opatrenia.

Súvislosti

Rodová rovnosť je jednou zo základných zásad Európskej únie. Zásada rovnakej odmeny je v zmluvách zakotvená od roku 1957 a je začlenená aj v smernici 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania.

Najnovšie údaje, ktoré Európska komisia uverejnila, svedčia v priemere o 16,4 % rozdiele v odmeňovaní žien a mužov v roku 2012 v rámci Európskej únie (IP/14/190). Z týchto údajov vyplýva, že po miernom znížení rozdielu, ku ktorému v posledných rokoch došlo, nastala stagnácia, pričom v predchádzajúcich rokoch daný rozdiel činil okolo 17 alebo viac percent. Postupné mierne znižovanie rozdielu v posledných rokoch je prevažne dôsledkom hospodárskej krízy, ktorá viedla skôr k znižovaniu zárobkov mužov – najmä v niektorých typicky mužských odvetviach, ako je stavebníctvo alebo strojárstvo – a nie k nárastu príjmov žien.

V správe Európskej komisie z decembra 2013 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti (smernica 2006/54/ES) sa uvádza, že rovnosti odmeňovania bráni niekoľko faktorov, medzi ktoré patrí aj nedostatok transparentnosti v systémoch odmeňovania (IP/13/1227). Ak zamestnankyňa, ktorá zarába menej ako jej kolega opačného pohlavia, nemá k dispozícii dostatok informácií o úrovni miezd v danej organizácii, ťažko sa proti tomu môže ohradiť. V správe sa ďalej uvádza, že väčšia transparentnosť v stanovovaní výšky platov môže zlepšiť situáciu jednotlivých obetí diskriminácie v odmeňovaní, ktoré by potom mohli ľahšie porovnať svoje zárobky so zárobkami pracovníkov opačného pohlavia.

Komisia okrem monitorovania riadneho vykonávania právnych predpisov EÚ aj naďalej prijímala opatrenia na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na všetkých frontoch. Ako príklad možno uviesť iniciatívu Rovnosť sa vypláca, ktorá prebiehala v rokoch 2012 a 2013 a prostredníctvom organizovania seminárov a školení poskytovala zamestnávateľom podporu pri odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní; každoročné odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré sa vydávajú v rámci európskeho semestra a upozorňujú členské štáty na potrebu riešiť problematiku rozdielov v odmeňovaní žien a mužov (pozri IP/13/463); Európske dni rovnosti odmeňovania (IP/14/190); výmenu osvedčených postupov; a financovanie iniciatív členských štátov prostredníctvom štrukturálnych fondov a aktivít občianskej spoločnosti.

Ďalšie informácie

MEMO/14/160

Európska komisia – rozdiely v odmeňovaní žien a mužov:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_sk.htm

Európska komisia – Rovnosť sa vypláca:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar