Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 maart 2014

Internationale Vrouwendag: Commissie neemt maatregelen om loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten

In de aanloop naar de Internationale Vrouwendag (8 maart) heeft de Europese Commissie vandaag een aanbeveling goedgekeurd waarin zij de lidstaten verzoekt om de loontransparantie te vergroten teneinde de loonkloof tussen mannen en vrouwen te helpen dichten. De loonkloof – het gemiddelde verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen in de hele economie – is de voorbije jaren nauwelijks veranderd en stagneert op 16,4 % in de Europese Unie (IP/14/190). Meer loontransparantie draagt in belangrijke mate bij aan het dichten van de loonkloof omdat op die manier vooroordelen en discriminerende praktijken in de beloningsstructuren van een organisatie aan het licht worden gebracht. Zo kunnen werknemers, werkgevers en sociale partners de nodige maatregelen nemen om de effectieve toepassing van het beginsel van gelijke beloning te waarborgen. De Commissie beveelt de lidstaten aan de loontransparantie te verbeteren via een "toolbox" van maatregelen, waaronder werknemers het recht verlenen salarisinformatie te vragen, rapportage door ondernemingen, loonaudits voor grote ondernemingen en collectieve onderhandelingen over gelijke beloning. De lidstaten moeten tegen het einde van 2015 bij de Commissie verslag uitbrengen over de maatregelen die zij hebben genomen om de aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

"Europa bevordert de gelijkheid tussen vrouwen en mannen sinds 1957. Van het in het verdrag neergelegde beginsel van gelijke beloning tot rechten op het werk: wij mogen trots zijn op de vooruitgang die Europa de afgelopen decennia heeft geboekt. Ons werk is echter nog niet af. Gelijke beloning is immers nog geen realiteit voor vrouwen in Europa. Daarom vragen wij nu om meer loontransparantie. Als ondernemingen het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk werkelijk naleven, dan hebben zij niets te verbergen", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Vrouwen mogen niet minder goed worden betaald louter omdat zij geen informatie hebben over het loon van hun mannelijke collega’s. Meer transparantie zal bijdragen aan het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Ik hoop dat de lidstaten de uitdaging aangaan en ernaar zullen streven dat vrouwen daarvan niet langer de dupe zijn. Samen kunnen wij van gendergelijkheid een realiteit maken, niet alleen op Internationale Vrouwendag, maar 365 dagen per jaar.”

De vandaag goedgekeurde aanbeveling van de Commissie aan de lidstaten bevat een hele waaier aan maatregelen die specifiek op loontransparantie betrekking hebben, waaronder:

het recht van werknemers om op verzoek informatie te krijgen over beloningsniveaus, met inbegrip van aanvullende of variabele componenten zoals bonussen en betalingen in natura, uitgesplitst naar geslacht;

regelmatige rapportage van werkgevers over de naar geslacht uitgesplitste gemiddelde beloning per categorie van werknemers of per functie (alleen voor grote en middelgrote ondernemingen);

loonaudits in grote ondernemingen (niet in kmo's) en deze op verzoek ter beschikking stellen van de vertegenwoordigers van de werknemers en de sociale partners;

kwesties van gelijke beloning (en loonaudits) behandelen bij collectieve onderhandelingen.

De lidstaten zouden ten minste één van deze maatregelen moeten ten uitvoer leggen, rekening houdend met de eigen nationale situatie.

Andere voorgestelde maatregelen zijn het verzamelen van betere en bijgewerkte statistische gegevens over de loonkloof tussen mannen en vrouwen, een duidelijke definitie van het begrip "gelijkwaardige arbeid" en het bevorderen van systemen voor genderneutrale functiewaardering en -indeling, de nationale organen voor gelijke behandeling een belangrijkere rol geven in de strijd tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen, toezicht op en handhaving van het beginsel van gelijke beloning, en bewustmakingsactiviteiten.

Volgende stappen: de lidstaten moeten de Commissie uiterlijk op 31 december 2015 informeren over de maatregelen die zij hebben genomen om deze aanbeveling ten uitvoer te leggen, waarna de Commissie de geboekte vooruitgang zal evalueren en zal nagaan of verdere maatregelen nodig zijn.

Achtergrond

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een van de grondbeginselen van de Europese Unie. Het beginsel van gelijke beloning is sinds 1957 in de Verdragen verankerd en is ook neergelegd in Richtlijn 2006/54/EG betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep.

De laatste cijfers van de Europese Commissie laten in 2012 een loonkloof tussen mannen en vrouwen zien van gemiddeld 16,4 % in de Europese Unie (IP/14/190). Dat is een stagnatie na een licht dalende trend de voorbije jaren, waarin het cijfer rond de 17 % of hoger lag. De zeer licht dalende trend van de afgelopen jaren is vooral het gevolg van de economische crisis, die heeft geleid tot een daling van de lonen van mannen, vooral in bepaalde door mannen gedomineerde sectoren als de bouw, eerder dan van een stijging van de lonen van vrouwen.

Volgens een verslag van de Europese Commissie van december 2013 over de uitvoering van de EU-regels inzake de gelijke behandeling van vrouwen en mannen in arbeid (Richtlijn 2006/54/EG) zijn er een aantal obstakels voor gelijke beloning, onder meer een gebrek aan transparantie in loonstelsels (IP/13/1227). Zonder adequate informatie over beloningsniveaus in een organisatie is het moeilijk voor een werknemer die een lager loon heeft dan een collega van het andere geslacht, om die situatie aan te vechten. Meer loontransparantie kan de situatie van individuele slachtoffers van loondiscriminatie verbeteren doordat zij zichzelf gemakkelijker zouden kunnen vergelijken met collega's van het andere geslacht, aldus het verslag.

De Commissie heeft niet alleen toezicht gehouden op de correcte toepassing van de EU-wetgeving, maar is ook op alle fronten maatregelen blijven nemen om de loonkloof aan te pakken. Zij deed dit onder meer door het initiatief Equality Pays Off in 2012 en 2013, dat werkgevers met workshops en cursussen ondersteunde, door jaarlijkse landspecifieke aanbevelingen die worden uitgebracht in het kader van het Europees semester en die lidstaten wijzen op de noodzaak de loonkloof te dichten (zie IP/13/463), door Europese dagen voor gelijke beloning (IP/14/190), door uitwisseling van beste praktijken, en door financiering van initiatieven van lidstaten via de structuurfondsen en maatregelen van maatschappelijke organisaties.

Meer informatie

MEMO/14/160

Europese Commissie – Loonkloof:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_nl.htm

Europese Commissie - Equality Pays Off:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Volg EU-Justitie op Twitter: @EU_Justice

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e-mail


Side Bar