Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 7. martā

Starptautiskā sieviešu diena – Komisija rīkojas, lai likvidētu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību

Šodien, Starptautiskās sieviešu dienas (8. marta) priekšvakarā, Eiropas Komisija ir pieņēmusi ieteikumu, kurā dalībvalstis tiek aicinātas uzlabot sieviešu un vīriešu darba samaksas pārredzamību, lai tādējādi palīdzētu likvidēt atšķirību sieviešu un vīriešu darba samaksā. Darba samaksas atšķirība (visā ekonomikā konstatētā vidējā atšķirība starp sieviešu un vīriešu saņemto darba samaksu par vienu stundu) pēdējos gados Eiropas Savienībā gandrīz nav mainījusies un paliek 16,4 % līmenī (IP/14/190). Darba samaksas lielāka pārredzamība ir būtisks elements sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības novēršanā, jo tā var atklāt dzimuma dēļ pastāvošu neobjektivitāti, kā arī diskrimināciju uzņēmuma vai iestādes atalgojuma struktūrā. Lielāka pārredzamība ļauj darba ņēmējiem, darba devējiem un sociālajiem partneriem attiecīgi rīkoties, lai nodrošinātu efektīvu vienlīdzīgas darba samaksas principa īstenošanu. Komisija iesaka dalībvalstīm uzlabot atalgojuma pārredzamību, izmantojot pasākumu „komplektu”, tostarp atļaujot darba ņēmējiem pieprasīt informāciju par darba samaksu, nosakot, ka uzņēmumi izstrādā atbilstošus ziņojumus, kā arī paredzot revīzijas par atalgojumu lielos uzņēmumos un iekļaujot darba koplīgumos jautājumu par vienlīdzīgu samaksu. Dalībvalstīm līdz 2015. gada beigām būs jāziņo Komisijai par veiktajiem pasākumiem ieteikumu īstenošanā.

„Eiropa ir veicinājusi dzimumu līdztiesību kopš 1957. gada. Mēs varam lepoties ar panākumiem, kurus Eiropa ir guvusi pēdējās desmitgadēs – sākot no Līgumos nostiprinātā vienlīdzīgas samaksas principa līdz pat darba tiesībām. Taču mēs nedrīkstam apstāties pie sasniegtā. Jo vienlīdzīga darba samaksa vēl aizvien nav Eiropas sieviešu dzīves realitāte. Tāpēc mēs tagad aicinām nodrošināt lielāku pārredzamību atalgojuma jomā. Ja uzņēmumi patiešām ievēro principu „vienāds atalgojums par vienādu darbu”, tad tiem nav ko slēpt,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. „Sievietes nedrīkst saņemt mazāku atalgojumu tikai tāpēc vien, ka viņām nav informācijas par to, cik pelna viņu kolēģi vīrieši. Lielāka pārredzamība palīdzēs novērst vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību. Es ceru, ka dalībvalstis risinās šo problēmu un centīsies nodrošināt, lai sievietes vairs netiktu apkrāptas. Kopīgi mēs varam panākt to, ka dzimumu līdztiesība ir realitāte – ne tikai Starptautiskajā sieviešu dienā, bet gan 365 dienas gadā.”

Šodien pieņemtajā Komisijas ieteikumā dalībvalstīm ir izklāstīti dažādi pasākumi, ar kuriem konkrēti risina atalgojuma pārredzamības jautājumus, tostarp šādi:

piešķir darba ņēmējiem tiesības pieprasīt informāciju (sadalījumā pa dzimumiem) par darba samaksas līmeņiem, tostarp atalgojuma papildu vai mainīgajiem elementiem, piemēram, piemaksām vai samaksu natūrā;

darba devēji sniedz regulārus ziņojumus par vidējo atalgojumu pa darba ņēmēju kategorijām vai amatiem, sniedzot datus sadalījumā pa dzimumiem (šis pasākums attiecas tikai uz lieliem un vidējiem uzņēmumiem);

tiek veiktas revīzijas par atalgojumu lielos uzņēmumos (tas neattiecas uz MVU), un darba ņēmēju pārstāvji un sociālie partneri pēc pieprasījuma var iepazīties ar šo revīziju rezultātiem;

ar vienlīdzīgu darba samaksu (un revīzijām par atalgojumu) saistītos jautājumus iekļauj darba koplīgumos.

Dalībvalstīm atbilstīgi attiecīgās valsts apstākļiem būtu jāīsteno vismaz viens no šiem pasākumiem.

Citi ierosinātie pasākumi ir šādi: apkopot labākas kvalitātes un atjauninātus statistikas datus par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību; izstrādāt skaidru „līdzvērtīga darba” definīciju un veicināt dzimumneitrālas darba novērtējuma un klasifikācijas sistēmas; pastiprināt dalībvalstu līdztiesības nodrošināšanas iestāžu lomu dzimumu diskriminācijas novēršanā atalgojuma jomā; uzraudzīt un nodrošināt vienlīdzīgas darba samaksas principa īstenošanu, kā arī veikt informētības uzlabošanas pasākumus.

Turpmākā rīcība: Dalībvalstīm līdz 2015. gada 31. decembrim ir jāinformē Komisija par veiktajiem pasākumiem ieteikuma īstenošanā, Komisija pēc tam novērtēs gūtos panākumus un nepieciešamību pēc turpmākas rīcības.

Vispārīga informācija

Dzimumu līdztiesība ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem. Kopš 1957. gada Līgumos ir nostiprināts vienlīdzīgas samaksas princips. Tas ietverts arī Direktīvā 2006/54/EK par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos.

Eiropas Komisijas publiskotie jaunākie dati liecina, ka 2012. gadā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība Eiropas Savienībā bija vidēji 16,4 % (IP/14/190). Šie dati norāda uz stagnāciju, kas seko nelielai samazinājuma tendencei, kas tika konstatēta pēdējos gados, jo pirms tam darba samaksas atšķirība bija aptuveni 17 % vai lielāka. Pēdējos gados novērotās ļoti vājās samazinājuma tendences iemesls galvenokārt ir ekonomikas krīze, kuras rezultātā samazinājās vīriešu ienākumi (jo īpaši dažās nozarēs, kurās strādā pārsvarā vīrieši, piemēram, būvniecībā vai mašīnbūvē), nevis palielinājās sieviešu atalgojums.

Eiropas Komisija 2013. gada decembrī publicēja ziņojumu par ES noteikumu īstenošanu saistībā ar vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības jautājumos (Direktīva 2006/54/EK); ziņojumā tika konstatēts, ka vienlīdzīgas samaksas principa īstenošanu kavē vairāki faktori, tostarp samaksas sistēmu pārredzamības trūkums (IP/13/1227). Ja uzņēmumā vai iestādē nav pienācīgas informācijas par algu līmeņiem, tad darba ņēmējam, kurš saņem mazāku atalgojumu nekā viņa pretējā dzimuma kolēģis, ir grūti mainīt šo situāciju. Ziņojumā tika konstatēts, ka lielāka algu sistēmas pārredzamība var uzlabot to sieviešu stāvokli, kuras cieš no diskriminācijas darba samaksas dēļ. Tad viņām būtu vieglāk salīdzināt savu darba samaksu ar vīriešu atalgojumu.

Papildus ES tiesību aktu pareizas īstenošanas uzraudzībai Komisija ir turpinājusi darbu visās jomās, lai cīnītos pret darba samaksas atšķirību, tostarp 2012. un 2013. gadā īstenojot iniciatīvu „Equality Pays Off Initiative” („vienlīdzība atmaksājas”), kuras ietvaros, organizējot darba grupas un apmācības, darba ņēmēji tika atbalstīti vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības novēršanā, izstrādājot gadskārtējos, Eiropas semestra ietvaros izdotos konkrētām valstīm adresētos ieteikumus, ar kuriem pievērš dalībvalstu uzmanību nepieciešamībai novērst darba samaksas atšķirību (skatīt IP/13/463), organizējot Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas dienas (IP/14/190), nodrošinot paraugprakses apmaiņu, finansējot no struktūrfondiem dalībvalstu iniciatīvas un atbalstot pilsoniskās sabiedrības darbības.

Plašāka informācija

MEMO/14/160

Eiropas Komisija – informācija par sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_lv.htm

Eiropas Komisija – Vienlīdzība atmaksājas:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

ES Tieslietu ģenerāldirektorāta Twitter konts: @EU_Justice

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Iedzīvotāji var sazināties ar Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu


Side Bar