Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 7 d.

Tarptautinė moters diena: Komisija imasi veiksmų mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą

Artėjant Tarptautinei moters dienai (kovo 8 d.), Europos Komisija šiandien patvirtino rekomendaciją valstybėms narėms didinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skaidrumą, kad būtų galima sumažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas– vyrų ir moterų valandinio uždarbio vidutinis skirtumas atsižvelgiant į visą ekonomiką – pastaraisiais metais visoje ES beveik nepakito ir yra lygus 16,4 proc. (IP/14/190). Didesnis darbo užmokesčio skaidrumas yra svarbus siekiant mažinti darbo užmokesčio skirtumą, nes jis gali padėti atskleisti organizacijos užmokesčio struktūroms būdingą lyčių nelygybę ir diskriminaciją. Tai leidžia darbuotojams, darbdaviams ir socialiniams partneriams imtis reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrintas veiksmingas vienodo darbo užmokesčio principo įgyvendinimą. Komisija rekomenduoja valstybėms narėms gerinti darbo užmokesčio skaidrumą pasitelkiant priemonių rinkinį, įskaitant leidimą darbuotojams prašyti informacijos apie darbo užmokestį, bendrovių ataskaitas, didelių įmonių darbo užmokesčio auditą ir vienodo darbo užmokesčio įtraukimą į kolektyvines derybas. Valstybės narės iki 2015 m. pabaigos turės pranešti Komisijai apie veiksmus, kurių imtasi siekiant įgyvendinti rekomendacijas.

Europa skatina lyčių lygybę nuo 1957 m. Galime didžiuotis pažanga, kurią Europa padarė per pastaruosius kelis dešimtmečius, nuo vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo įtvirtinimo Sutartyje iki darbo teisės aktų. Bet mūsų darbas tuo nesibaigia. Dar ne visos Europos moterys gauna vienodą su vyrais darbo užmokestį. Todėl dabar siekiame didesnio atlyginimų skaidrumo. Jei įmonės iš tiesų laikosi vienodo užmokesčio už vienodą darbą principo, joms nėra ko slėpti“, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. „Moterims neturėtų būti mokama mažiau vien dėl to, kad joms nesuteikiama informacijos apie tai, kiek uždirba jų kolegos vyrai. Didesnis skaidrumas padės sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą. Tikiuosi, kad valstybės narės elgsis ryžtingai ir pasistengs užtikrinti, kad moterų darbas būtų teisingai apmokamas. Bendromis jėgomis galime pasiekti, kad lyčių lygybė taptų tikrove ne tik Tarptautinę moters dieną, bet visas 365 metų dienas.“

Šiandien patvirtintose Komisijos rekomendacijose valstybėms narėms nurodoma daug priemonių, skirtų būtent darbo užmokesčio skaidrumui didinti, įskaitant:

  • darbuotojų teisę prašyti informacijos apie darbo užmokesčio (atskirai vyrų ir moterų) lygį, įskaitant priedus ar kintamuosius elementus, pavyzdžiui, premijas arba užmokestį natūra;

  • reguliariai darbdavių teikiamas ataskaitas apie visų kategorijų ir visų postų darbuotojų (atskirai vyrų ir moterų) vidutinį darbo užmokestį (taikoma tik didelėms ir vidutinėms įmonėms);

  • didelių įmonių darbo užmokesčio auditą (MVĮ netaikoma), kurio duomenys pageidavus pateikiami darbuotojų atstovams ir socialiniams partneriams;

  • vienodo darbo užmokesčio (ir užmokesčio audito) klausimų įtraukimas į kolektyvines derybas.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalinę padėtį, turėtų įgyvendinti bent vieną iš šių priemonių.

Prie kitų pasiūlytų priemonių priskirtina: naujausių statistikos duomenų apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą rinkimas; aiški „lygiaverčio darbo“ apibrėžtis ir su lytimi nesusijusių darbo įvertinimo ir klasifikacijos sistemų diegimo skatinimas; nacionalinių lygybės institucijų vaidmens sprendžiant darbo užmokesčio diskriminacijos pagal lytį klausimus didinimas; vienodo darbo užmokesčio principo laikymosi ir informuotumo didinimo veiklos vykdymas ir stebėjimas.

Tolesni žingsniai: Valstybės narės iki 2015 m. gruodžio 31 d. turi pranešti Komisijai apie veiksmus, kurių ėmėsi įgyvendindamos rekomendaciją. Po to Komisija įvertins padarytą pažangą ir tolesnių veiksmų poreikį.

Pagrindiniai faktai

Lyčių lygybė yra vienas iš pamatinių Europos Sąjungos principų. Vienodo darbo užmokesčio principas įtvirtintas 1957 m. Sutartyse, jis taip pat įtrauktas į Direktyvą 2006/54/EB dėl vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje.

Naujausiais Europos Komisijos paskelbtais duomenimis, 2012 m. vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo vidurkis Europos Sąjungoje buvo 16,4 proc. (IP/14/190). Tyrimų duomenys rodo, kad pastaraisiais metas šis skirtumas nežymiai sumažėjo ir nebekinta, o ankstesniais metais jis siekė ar net viršijo 17 proc. Labai nežymią pastarųjų metų skirtumo mažėjimo tendenciją daugiausiai lėmė ne išaugęs moterų darbo užmokestis, o ekonomikos krizė, dėl kurios sumažėjo vyrų pajamos, ypač tam tikruose sektoriuose (statybų ar inžinerijos), kuriuose daugiausiai dirba vyrai.

2013 m. gruodžio mėn. Europos Komisijos ataskaitoje apie ES taisyklių dėl vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo srityje įgyvendinimą (Direktyva 2006/54/EB) nurodoma, kad pasiekti vienodą darbo užmokestį trukdo daug veiksnių, tarp jų nepakankamas užmokesčio sistemų skaidrumas (IP/13/1227). Darbuotojams, kuriems mokama mažiau už tokį pat darbą dirbančius kitos lyties kolegas, sunku kelti šiuos klausimus neturint tinkamos informacijos apie darbo užmokesčio lygį organizacijoje. Ataskaitoje nurodoma, kad didesnis atlyginimų sistemos skaidrumas galėtų pagerinti atskirų nukentėjusių nuo darbo užmokesčio diskriminacijos darbuotojų padėtį: jiems būtų paprasčiau palyginti savo ir kitos lyties darbuotojų užmokestį.

Komisija ne tik stebi tinkamą ES teisės aktų įgyvendinimą, bet ir toliau imasi veiksmų visose srityse, kad būtų išspręsta vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problema: 2012–2013 m. vykdant iniciatyvą "Lygybė atsiperka“ surengti praktiniai seminarai ir mokymai, kuriais darbuotojams padedama kovoti su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problema; vykdant Europos semestrą paskelbtos metinės konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos, kuriose valstybės narės raginamos spręsti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo problemą (žr. IP/14/190); minima Europos vienodo darbo užmokesčio diena (IP/14/190); keičiamasi gerąja patirtimi; iš struktūrinių fondų finansuojamos valstybių narių iniciatyvos ir pilietinės visuomenės veiksmai.

Daugiau informacijos

MEMO/14/160

Europos Komisija – Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Europos Komisija – „Lygybė atsiperka“

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos, už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

ES Teisingumo generalinio direktorato Twitter @EU_Justice

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva tel. +32 2 299 13 82,

Natasha Bertaud tel. +32 2 296 74 56,

Visuomenei: kreipkitės į Europe Direct telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e.paštu


Side Bar